پویاشناسی شدت تغییرات کالبدی با تأکید بر روایت ساکنان؛ راهنمای عمل طراحان در محله‌های مسکونی بررسی موردی: محله نیاوران، تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه برنامه‌ریزی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران

چکیده

شکلگیری نظریههای اثباتی برای تدارک مطلوب دگردیسی کالبدی، حاکی از لزوم توجه توأمان به فرایندهای عینی و تجربه ساکنان است. در شرایط فعلی سیاستگذاری کالبدی و ضوابط ملاک عمل در محلات مسکونی بر اساس نیازهای کمّی و زیرساختی تعیین میشود. هدف این مطالعه فهم عوامل مؤثر بر ارزیابی ساکنان از روند تغییرات کالبدی در محلات مسکونی است. در این پژوهش بهکارگیری روش ترکیبی، امکان بررسی انطباقی یافتههای کمّی (عینی) و کیفی (ذهنی) را فراهم نمود. دادههای کمّی با بررسیهای ریختشناختی در دوره 20 ساله و دادههای کیفی از طریق مصاحبه عمیق با 14 نفر از ساکنان اصیل نیاوران و در 4 کوچه و با بهرهگیری از سنت پژوهشی پدیدارنگاری استخراج شد. موضوعات مستخرج از مصاحبه با ساکنان به منظور پاسخ دادن به پرسشهای پژوهش، غربالگری و مفاهیم اصلی کدگذاری شد. بر اساس نتایج پژوهش در سرعت متوسط تغییرات کالبدی، ساکنان به موضوعات وابسته به زمین و دارای کارکرد معنایی مانند حیاط و اندازه خانه توجه دارند. اما در در شرایط سرعت بالای تغییرات کالبدی که منجر به دگرگونی میشود، واحد مسکونی اهمیت بیشتری مییابد. از این رو رهیافتهایی مانند آمادهسازی ذهنی ساکنان در موضوعاتی مانند کوتاهتر شده چرخههای زمانی ساخت و پرهیز از ایجاد حالت تعلیق در کلیت کالبدی بهعنوان راهنمای عمل طراحان استخراج شد. 

کلیدواژه‌ها


-  بافت شهر (1387). طرح تفصیلی منطقه یک تهران، نهاد مشترک مسول تهیه طرحهای جامع و تفصیلی شهر تهران.
-  پندار، هادی، و ذکاوت، کامران (1394). فرایند ارزیابی عاطفی سرعت تغییرات کالبدی در محیط مسکونی از نگاه کاربران بر اساس معیار رضایتمندی مطالعه موردی: محله نیاوران. فصلنامه مطالعات شهری، 5(17)، 15-28.
-  دادخواه، مهدی، لگزیان، محمد، و همت، زهرا (1396). بهکارگیری روش پدیدارنگاری به منظور شناسایی عوامل مؤثر در انتشار علم نامعتبر. مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، 16، 1097-1114.
-  داناییفر، حسن، و کاظمی، سیدحسین (1388-89). ارتقای پژوهشهای تفسیری در سازمان: مروری بر مبانی فلسفی و فرایند اجرای روش پدیدارنگاری. فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول، 61، 121-147.
-  مهندسین مشاور توسعۀ بومسازگان پایدار (1385). طرح ساختاری-راهبردی توسعه و عمران شهر تهران.
-  ون پل، ریک (1390). رویکردها و روشهای سنجش کیفیت محیط مسکونی شهری (مترجمان: مجتبی رفیعیان و جمشید مولودی). تهران: آذرخش.
-   Amérigo, M., & Aragones, J. I. (1997). A theoretical and methodological approach to the study of residential satisfaction. Journal of environmental psychology, 17(1), 47-57.
-   Amerigo, M. (1990). A model of satisfaction. In M. Aristides and K. Karaletsou (Eds.), Socio environmental metamorphoses: built cape, Landscape, Ethnos cape (411-417). Salonika: Aristotle University of Thessaloniki.
-   Belk, R. W. (1988). Possessions and the Extended Self. Journal of Consumer Research, 15, 139-168.
-   Bowden, J. A. (2005). Reflections on the phenomenographic team research process. Doing developmental phenomenography, 11-31.
-   Bridget, F. (2006). Housing transformation, shaping the space of 21st century living. Routledge.
-   Breakwell, G. M. (2014). Identity process theory: clarifications and elaborations. Identity Process Theory: Identity. Social action and social change (20-37). Cambridge University Press.
-   Bruce, C., Binh, P., & Stoodley, I. (2002). The Collective Consciousness of Information Technology Research: The Significance and Value of Research Projects. Australia: Scholarship in the Professions Grant and the Australian Computing Society.
-   Carmona, M., Heath, T., & Tiesdell, S. (2003). Public Places – Urban Spaces, the Dimensions of Urban Design. Oxford: Architectural Press.
-   Canter, D. (1983). The purposive evaluation of places: A facet approach. Environment and behavior, 15(6), 659-698.
-   Chamberlain, K. (1995). What is grounded theory? Multiple recipients of list QUALRS-L.
-   Clitheroe, H. C., Stokols, D., & Zmuidzinas M. (1998). Conceptualizing the context of environment and behavior. Journal of environmental psychology, 18, 103-112.
-   Hall, A. C. (2000). A New Paradigm for Development Plans. Urban Design International, 5, 123-140.
-   Hur, M. L. A. (2008). Neighbourhood satisfaction, physical and perceived characteristics. PhD Dissertation, Ohio University.
-   Korpela.K. (1989). Place-identity as a product of environmental self-regulation. Journal of Environmental Psychology, 9(3), 241–256.
-   Kropf, K. S. (1993). The definition of built form in urban morphology. PhD Dissertation, University of Birmingham.
-   Marcus, C. C. (1995). House as a Mirror of Self: Exploring the Deeper Meaning of Home. Nicolas-Hays, Inc.
-   Morrone, A., Piscitelli, A., & D’Ambrosio, A. (2019). How disadvantages shape life satisfaction: an alternative methodological approach. Social Indicators Research, 141(1), 477-502.
-   Nasar, J. L. (1994). Urban design aesthetics: The evaluative quality of building exteriors. Environment and Behavior,26, 377-401.
-   Nasar, J. L. (2011). Environmental Psychology and Urban Design. In Banerjee, Tridib. Anastasia Loukaitou-Sideris (Eds.), Companion to Urban Design (180-199). London: Roultledge.
-   Scarpello, V., & Campbell, J. P. (1983). Job satisfaction: Are all the parts there? Personnel psychology, 36(3), 577-600. 
-   Svensson, L. (1984). Three Approaches to Descriptive Research. ERIC.
-   Stokols, D., Shumaker, S. A., & Martinez, J. (1983). Residential mobility and personal well-being. Journal of Environmental Psychology, 3(1), 5-19.
-   Thomas, R. M. (2001). Recent theories of human development. Sage.
-   Russell, A. L., & Ulrich.F. U. (1984(. Adaptation level and affective appraisal of environments. Journal of Environmental Psychology, 4, 119-135.
-   Wang, D., He, S., Webster, C., & Zhang, X. (2019). Unravelling residential satisfaction and relocation intention in three urban neighborhood types in Guangzhou, China. Habitat International, 85, 53-62.
-   Whitehand, J. W. (1987). The changing face of cities: a study of development cycles and urban form. Blackwell.