تحلیل رابطه گونه‌های فرم شهری و پایداری اجتماعی در محلات شهر تهران بررسی موردی: محلات چیذر، شهرک غرب، نارمک و امامزاده یحیی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، دانشکده شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد برنامه‌ریزی شهری، دانشکده شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

توجه به موضوع پایداری اجتماعی در محلههای شهری و سنجش آن در مراحل مختلف مداخله در آنها میتواند یکی از اهداف عمده در فرایند برنامهریزی شهری دوران معاصر باشد. در بین ابعاد مختلف پایداری اجتماعی محلههای شهری، پژوهش حاضر به شیوههای سنجش پایداری اجتماعی در ارتباط با فرم شهری به عنوان یکی از اصلیترین ابزارهای مداخله برنامهریزی شهری پرداخته است. در قالب مبانی و ادبیات نظری موجود و با تمرکز بر ویژگیهای محلات شهر تهران، موضوع گونهشناسی فرم شهری محلهها و سنجش پایداری اجتماعی در ارتباط با تغییرات گونههای مختلف تبیین شده است. متناظر با ویژگیهای مختلف فرم شهری در محلههای شهر تهران، چهار گونه متفاوت به عنوان نمونههای موردی انتخاب و نظرات ساکنین آنها از طریق پرسشنامه‌‌های توزیع شده در خصوص سنجش میزان پایداری اجتماعی اخذ و از آزمون تحلیل واریانس چند متغیره (MANOVA) در طول انجام پژوهش استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان میدهد که فرم محلههای برنامهریزیشده در برابر فرم محلههای ارگانیک میتواند در شرایطی که برنامهریزی و طراحی آنها منطبق با اصول پایداری باشد، تاثیر مثبتی بر پایداری اجتماعی داشته باشد، زیرا فرم محلههای ارگانیک در طول زمان، تحت تاثیر فرآیندهای توسعه بوده و در راستای شرایط و دوران مختلف تغییر میکنند. 

کلیدواژه‌ها


-  رفیعپور، سعید، داداش پور، هاشم، و رفیعیان، مجتبی (1389). بررسی ظرفیتهای سرمایه اجتماعی در چارچوب برنامهریزی محله- مبنا نمونه مورد مطالعه محله فیروزسالار گوگان. برنامهریزی رفاه و توسعه اجتماعی، 3، 203-۲۳۹.
-  سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران (۱۳۹۶). آمارنامه شهر تهران، ۱۳۹۵. سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران.
-  قرائی، آزاده، زبردست، اسفندیار، و ماجدی، حمید (۱۳۹۷). تبیین ارتباط میان فرم شهر و پایداری اجتماعی، نمونه موردی: مناطق ۲۲گانه شهر تهران.نشریه برنامهریزی توسعه کالبدی، ۳(۷)، ۷۹-۹۳.
-  مرکز آمار ایران (۱۳۹۰). نتایج تفصیلی سرشماری نفوس و مسکن عمومی کل کشور، سال ۱۳۹۰. مرکز آمار ایران.
-  مهدیزاده، جواد. (١۳۸۱). شهر و تاریخ: دوره تکوین و شکل گیری تهران قدیم (بخش نخست) (نظری به روند تاریخی توسعه کالبدی فضایی شهر تهران). جستارهای شهرسازی، ۲، ۱۳-۲۲ .
-  نیکپور، عامر، محمودی پاتی، فرزین، و حاتمیکیا، ستاره (۱۳۹۴). بررسی و تحلیل وضعیت پایداری اجتماعی در شهر آمل، نشریه جغرافیا و پایداری محیط، ۱۴، ۴۳-۵۶.
 
-   Ali, H. H., Al-Betawi, Y. N., & Al-Qudah, H. S. (2019). Effects of urban form on social sustainability–A case study of Irbid, Jordan. International Journal of Urban Sustainable Development, 11(2), 203-222.
-   Biart, M. (2002). Social sustainability as part of the social agenda of the European community. In Thomas Ritt (eds.) Soziale Nachhaltigkeit: Von der Umweltpolitik zur Nachhaltigkeit? (5–10). Vienna: Arbeiterkammer Wien.
-   Bramley, G., Brown, C., Dempsey, N., Power, S., and Watkins, D. (2010). Social acceptability. In Mike Jenks and Colin Jones (eds.), Dimensions of the Sustainable City 2 (105– 128). Future City Series, Vol. 2. London: Springer.
-   Bramley, G., & Power, S. (2009). Urban form and social sustainability: the role of density and housing type.Environment and Planning B: Planning and Design, 36(1), 30-48.
-   Brundtland Commission (1987). Our Common Future. World Commission on Environment.
-   Burton, E. (2000). The potential of the compact city for promoting social equity. In Katie Williams, Elizabeth Burton and Mike Jenks (eds.), Achieving Sustainable Urban Form (19-29). E & FN Sp on, London.
-   Caliskan, O., & Marshall, S. (2011). Urban morphology and design: Introduction. Built Environment, 37(4), 381-392.
-   Clifton, K., Ewing, R., Knaap, G. J., & Song, Y. (2008). Quantitative analysis of urban form: a multidisciplinary review. Journal of Urbanism, 1(1), 17-45.
-   Colantonio, A. (2011). Social sustainability: exploring the linkages between research, policy and practice. In Jaeger, C. C., Tabara, J. D., Jaeger, J. (eds.), European research on sustainable development (35-57). Berlin Heidelberg: Springer.
-   Colantonio, A., & Dixon, T. (2011). Urban regeneration & social sustainability: Best practice from European cities.Chichester: Wiley-Blackwell.
-   Dave, S. (2011). Neighbourhood density and social sustainability in cities of developing countries. Sustainable Development, 19(3), 189-205.
-   Dempsey, N., Brown, C., & Bramley, G. (2012). The key to sustainable urban development in UK cities? The influence of density on social sustainability. Progress in Planning, 77(3), 89-141.
-   Elkington, J. (1997). Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business. Oxford: Capstone Pub.
-   Ghahramanpouri, A., Lamit, H., & Sedaghatnia, S. (2013). Urban social sustainability trends in research literature.Asian Social Science, 9(4), 185-193.
-   Haughton, G., & Hunter, C. (2004). Sustainable cities. London: Routledge.
-   Hediger, W. (2000). Sustainable development and social welfare. Ecological Economics, 32(3), 481 -492. 
-   Hemani, S., & Das, A. K. (2016). Humanising urban development in India: call for a more comprehensive approach to social sustainability in the urban policy and design context. International Journal of Urban Sustainable Development,8(2), 144-173.
-   Jabareen, Y. R. (2006). Sustainable urban forms: Their typologies, models, and concepts. Journal of planning education and research, 26(1), 38-52.
-   Jenks, M. (2006). City Form: The Sustainable Urban Form Consortium. Journal of Architectural/Planning Research and Studies, 4, 89-102.
-   Jenks, M., & Jones, C. (2010). Dimensions of the sustainable city. Dordrecht: Springer.
-   Kearns, A. & Turok, I. (2003). Sustainable Communities: Dimensions and Challenges. Liverpool John Moores University, ESRC Cities Programme and Office of the Deputy Prime Minister, London.
-   Keylock, C. J. (2005). Simpson diversity and the Shannon–Wiener index as special cases of a generalized entropy. Oikos, 109(1), 203-207.
-   Littig, B., & Griessler, E. (2005). Social sustainability: a catchword between political pragmatism and social theory.International journal of sustainable development, 8(1-2), 65-79.
-   Manzi, T., Lucas, K., Jones, T. L., & Allen, J. (Eds.). (2010). Social sustainability in urban areas: communities, connectivity and the urban fabric. Routledge.
-   Meadowcroft, J. (1999).The Politics of Sustainable Development: Emergent Arenas and Challenges for Political Science. International Political Science Review, 20 (2), 219–237.
-   Meadows, D. H., Meadows, D. L., Randers, J., & Behrens III, W. W. (1972). The Limits to Growth: A Report for the Club of Rome’s Project on Predicaments. New York: Universe Book.
-   Moudon, A. V. (1986). Built for change: neighborhood architecture in San Francisco. Cambridge: Mit Press.
-   O'Riordan, T. (1998). Indicators for Sustainable Development in Proceedings of the European Commission (Environment and Climate Programme) Advanced Study Course, Delft, The Netherlands. 
-   Oswald, F., & Baccini, P. (2003). Networkcity: Designing the Urban. Berlin: Birkhäuser.
-   Polèse, M., & Stren, R. E. (Eds.) (2000). The social sustainability of cities: Diversity and the management of change. Toronto: University of Toronto Press.
-   Rainwater, L. (1974). What money buys: Inequality and the social meanings of income. New York: Basic Books.
-   Sachs, I. (1999). Social sustainability and whole development: Exploring the dimensions of sustainable development in Becker Egon & Jahn Thomas (eds.), Sustainability and the Social Sciences: A Crossdisciplinary Approach to Integrating Environmental Considerations into Theoretical Reorientation (25–36). London: Zed Books.
-   Selkirk, K. E. (1982). Pattern and place: an introduction to the mathematics of geography. New York: Cambridge University Press.
-   Tolentino, A. (2011) Suburban Tissue Analysis and Retrofitability: Creating A Catalogue And Scoring System For Potential Retrofit Sites. Georgia Institute of Technology. http://www.cnu.org/sites/www.cnu.org/files/armantolentino_suburban_tissue_ analysis_and_retrofitability_1.pdf, accessed 8 July 2018.
-   Vallance, S., Perkins, H. C., & Dixon, J. E. (2011). What is social sustainability? A clarification of concepts. Geoforum,42(3), 342-348.
-   Williams, K., Burton, E., & Jenks, M. (2000). Achieving sustainable urban form: an introduction. In Katie Williams, Elizabeth Burton and Mike Jenks (eds.), Achieving sustainable urban form (1-5). London: E & FN Spon.
-   Woodcraft, S., Hackett, T. and Caistor-Arendar, L. (2011). Design for Social Sustainability: A Framework for Creating Thriving New Communities. London: The Young Foundation.