پدیدارشناسی تجربه‌زیسته ساکنان بافت تاریخی شهر یزد در مواجهه با گردشگری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری شهرسازی، گروه برنامه‌ریزی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران

2 استاد گروه آموزشی برنامه‌ریزی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران

چکیده

با تبدیل جامعه به مقصد گردشگری، زندگی ساکنان تحتتأثیر قرار گرفته و دستیابی به گردشگری پایدار با هدف حفظ و ارتقا ویژگیهای ساکنان اهمیت ویژهای در عرصه برنامهریزی توسعه گردشگری مییابد. با افزایش روند روبهرشد گردشگری داخلی و خارجی، توسعه گردشگری پایدار در یک منطقه نیازمند توجه به خواستهها و ادراکات ساکنان نسبت به پدیده گردشگری بوده و نادیدهگرفتن این موضوع میتواند چالشهایی را در بلندمدت برای توسعه گردشگری در منطقه ایجاد کند. پژوهش حاضر از پارادایم تفسیری و بهطور خاص رویکرد پدیدارشناسی برگرفته از آرای هایدگر بهره برده است تا با تأکید بر وجه ادراکی گردشگری از منظر کسانی که آن را تجربه میکنند، یعنی ساکنان بافت تاریخی شهر یزد به موضوع بپردازد. جمعآوری دادهها از طریق مشاهدات میدانی و مصاحبههای عمیق نیمهساختاریافته با ساکنان بافت تاریخی گردشگرپذیر شهر یزد و با استفاده از پدیدارشناسی اول شخص و اگزیستانسیال انجام شده است. دادهها نیز با بهرهگیری از تحلیل محتوای کیفی کدگذاری شده و چارچوب مفهومی روایت پدیدارشناسانه ساکنان بافت تاریخی شهر یزد در مواجهه با پدیده گردشگری و مؤلفههای اصلی و فرعی آن تدوین شده است. بر اساس یافتههای پژوهش، تجربهزیسته ساکنان بافت تاریخی (با مؤلفههای فرعی ویژگیهای فردی، روابط زیسته، ارزشها) و ویژگیهای زیستجهان بافت تاریخی (با مؤلفههای فرعی فضای کسبوکار، فضای کالبدی-محیطی، فضای اجتماعی و فضای شخصی-سکونتی)، بهعنوان عوامل مؤثر در پدیدارشناسی تجربهزیسته ساکنان بافت تاریخی شهر یزد در مواجهه با گردشگری شناسایی شدهاند.

کلیدواژه‌ها


امامی سیگارودی، عبدالحسین، دهقان نیری، ناهید، رهنورد، زهرا، نوری، و سعید، علی (1391). روش شناسی تحقیق کیفی: پدیدارشناسی. پرستاری و مامایی جامع نگر، 22(2)، 56-63. 
آپوستولوپولوس، یورکوس (1383). جامعه شناسی گردشگری (مترجم: بیژن شفیعی). رشت: انتشارات وارسته.
بابک معین، مرتضی (1394). معنا بهمثابه تجربهزیسته. تهران: انتشارات سخن.
بهزادفر، مصطفی، و شکیبامنش، امیر (1393). جستاری بر فلسفه پدیدارشناسی مکان؛ بررسی اندیشههای دیوید سیمون در رابطه با مفهوم خانه بهمثابه یک مکان. هویت شهر، 8 (17)، 5-14.
پالمر، ریچارد (1377). علم هرمنوتیک: نظریه تاویل در فلسفههای شلایرماخر، دیلتای، هایدگر، گادامر (مترجم: محمد سعید حنایی کاشانی). تهران: هرمس.
پایگاه میراث جهانی شهر تاریخی یزد http://hcyb.ir
پرتوی، پروین (1394). پدیدارشناسی مکان. تهران: مؤسسه تألیف، ترجمه و نشر آثار هنری «متن».
پنجتنی، منیره، منصوریان، یزدان، و مبینی، مهتاب (1396). پدیدارشناسی تجربه زیباشناختی مکان: مطالعه موردی میدان نقش جهان. پژوهشهای فلسفی، 11(20)، 23-60.
ریختهگران، محمدرضا (1382). مقالاتی درباره پدیدارشناسی، هنر، مدرنیته. تهران: ساقی.
شریعتی مزینانی، سعید (1394). رهیافت پدیدارشناسانه در مطالعات گردشگری. دو فصلنامه مطالعات اجتماعی گردشگری، 3(6)، ۹-۳۸.
عابدی، حیدرعلی (1389). کاربرد روش تحقیق پدیدهشناسی در علوم بالینی. فصلنامه راهبرد، 19 (54)، 207-224.
عادلی، سمیرا (1391). بررسی نگرش جامعه میزبان نسبت به گردشگری و پیامدهای آن دریک بافت زنده تاریخی، پژوهش موردی: بافت تاریخی فهادان یزد. هنرهای زیبا، 4 (17)، 81-94.
کرسول، جان (1391). پویش کیفی و طرح پژوهش: انتخاب از میان پنج رویکرد روایت پژوهی، پدیدارشناسی، نظریه داده بنیاد، قومنگاری، مطالعه موردی (مترجمان: حسن داناییفرد و حسین کاظمی). تهران: اشراقی.
مرکز آمار ایران www.amar.org.ir
مومنی راد، اکبر، علی آبادی، خدیجه، فردانش، هاشم، و مزینی، ناصر (1392). تحلیل محتوای کیفی در آیین پژوهش: ماهیت، مراحل و اعتبار نتایج.فصلنامه اندازه گیری تربیتی، 14(۴)، 187-222.
نوربرگ شولتز، کریستین (1381). مفهوم سکونت، به سوی معماری تمثیلی (مترجم: محمود امیر یاراحمدی). تهران: انتشارات آگه.
واعظی، احمد (1380). درآمدی بر هرمنوتیک. تهران: پژوهشکده فرهنگ و اندیشه معاصر.
هایدگر، مارتین (1381). شعر زبان و اندیشه رهایی (مترجم: عباس منوچهری). تهران: مولی.
هایدگر، مارتین (۱۳۸۹). هستی و زمان (مترجم: سیاوش جمادی). تهران: انتشارات ققنوس.
 
-   Andereck, K. L. & Nyaupane, G. P. (2011). Exploring the nature of tourism and quality of life: perceptions among residents. Journal of Travel Research, 50, 248-260.
-   Andriotis, K. (2009). Sacred Site Experience. A Phenomenological Study. Annals of Tourism Research, 36(1), 64–84.
-   Andriotis, K., & Voughan, R. D. (2003). Urban Residents' Attitudes toward Tourism Development: The Case of Crete.Journal of Travel Research 42(2), 172-185.
-   Aquino, R, S., Lück, L., & Schänzel, H. A. (2018). A conceptual framework of tourism social entrepreneurship for sustainable community development. Journal of Hospitality and Tourism Management, 37, 23-32.
-   Aref, F. (2011). The effects of tourism on quality of life: a case study of Shiraz, Iran. Life Science Journal, 8(2), 26-30.
-   Ateljevic, I., Pritchard, A., & Morgan, N. (2007). The critical turn in tourism studies. Amsterdam: Elsevier.
-   Castillo, M. (2011). Critical Epistemology of Tourism: What is it? Tourism Analysis, 22(3), 516-538.
-   Chronis, A. (2012). Tourists as story-builders: Narrative construction at a Heritage Museum. Journal of Travel & Tourism Marketing, 29(5), 444–459.
-   Cohen, E. (1979). Rethinking the Sociology of Tourism. Annals of Tourism Research, 6(1), 18-35.
-   Deery, M., Jago, L. & Fredline, L. (2012). Rethinking social impacts of tourism research: A new research agenda. Tourism management, 33, 64-73.
-   Ebejer, J. (2019). Urban heritage and cultural tourism development: a case study of Valletta’s role in Malta’s tourism. Journal of Tourism and Cultural Change, 17 (3), 306-320.
-   Glaser, B. G., & Strauss, A. (1990). Grounded theory research: Procedures, canons, and evaluative criteria. Qualitative Sociology, 13(1), 3–21. 
-   Gursoy, D., & Rutherford, D. (2004). Host Attitudes toward Tourism: An Improved Structural Model. Annals of Tourism Research, 31 (3), 495 – 516.
-   Harrill, R. (2004). Residents’ attitudes toward tourism development: a literature review with implications for tourism planning. Journal of Planning Literature, 18(3), 251-266.
-   Hsu, C., Chen, M., & Yang, S. (2019). Residents’ Attitudes toward Support for Island Sustainable Tourism. Sustainability, 11, 5051.
-   Ingram, G. (2002). Motivations of farm tourism hosts and guests in the South West Tapestry Region, Western Australia: A phenomenological study. Indo-Pacific Journal of Phenomenology, 2(1), 1-12.
-   Isaksson, R., & Garvare, R. (2003). Measuring Sustainable Development Using Process Models. Managerial Auditing Journal, 18(8), 649 – 656.
-   Jackson, G. (2006). Developing Regional Tourism in China: The Potential for Activating Business Clusters in a Socialist Market Economy. Tourism Management, 27 (4), 695 – 706.
-   Jafari, J. (2000). Encyclopedia of tourism. Los Angeles: Routledge.
-   Jamal, T. (2016). Encyclopedia of Tourism: Phenomenology. Switzerland: Springer.
-   Jamal, T. B.,  & Everett, J. (2007). Resisting rationalisation in the natural and academic life-world: critical tourism research or hermeneutic charity? In I. Ateljevic, A. Pritchard and N. Morgan (Eds.), the Critical Turn in Tourism Studies (57-76). Oxford: Elsevier.
-   Jamal, T., & Hollinshead, K. (2001). Tourism and the forbidden zone: The underserved power of qualitative inquiry.Tourism Management, 22(1), 63–82.
-   Jamal, T., & Stronza, A. (2008). ‘‘Dwelling’’ with ecotourism in the Peruvian Amazon: Cultural relationships in local-global spaces. Tourist Studies, 8(3), 313–336.
-   Jiménez, C. N., & Nechar, M. C. (2015). Phenomenon of Tourism. In Jafar Jafari, Xiao, Hongge (Eds.), Encyclopedia of Tourism. Switzerland: Springer.
-   Jordana, E., J. Spencer, D. M., & Prayag, G. (2019). Tourism impacts, emotions and stress. Annals of Tourism Research, 75, 213–226.
-   Kim, K., Uysal, M., & Sirgy, M. J. (2013). How does tourism in a community impact the quality of life of community residents? Tourism Management, 36, 527-540.
-   Li, Y. (2000). Geographical consciousness and tourism experience. Annals of Tourism Research, 27(4), 863–883.
-   Lincoln, Y. S. & Guba, E. G. (1985). Naturalistic Inquiry. Newbury Park, CA, USA: Sage.
-   Lipovcan, L., Brajsa-Zganec, N., & Poljanec-Boric, S. (2014). What is good for tourists should be good for residents too: the relationship between the quality of the touristic offer and subjective well-being of residents. Tourism Analysis,19(6), 719-190.
-   MacCannell, D. (1976). The Tourist: A New Theory of the Leisure Class Schoecken. New York: Schocken Book.
-   Manap, A. A., Aman, O., & Rahmiati, F. (2011). The impact of tourism innovation on quality of life residents in the community: a case study of Sungai Melaka. International conference on management (ICM 2011) proceeding, 334-342. June 13-14, June 2011, Penang, Malaysia.
-   Masberg, B. A., & Silverman, L. H. (1996). Visitor experiences at heritage sites: A phenomenological approach. Journal of Travel Research, 34(4), 20–25.
-   Mason, J. (2003). Qualitative Researching. London: Sage Publications Ltd.
-   Mc Gehee, N. G., & Andereck, K. (2004). Factors predicting rural residents' support of tourism. Journal of Travel Research, 43(2), 131-140.
-   McDougall, G. H., & Munro, H. (1987). Scaling and attitude measuremet in tourism and travel research. In J. R. B Ritchie, Goeldner, C. R. (Eds.), Travel, tourism, and hospitality research. A handbook for managers and researchers (87-100). New York: John Wiley & Sons, Inc.
-   Moscardo, G. (2012). Building social capital to enhance the quality I life of destination residents. In M. Uysal, R. Perdue, & M. J. Sirgy (Eds.), Handbook of tourism and quality-of-life research: Enhancing the lives of tourists and residents of host communities (403-421). Dordrecht, Netherlands: Springer.