مطالعه تطبیقی برنامه‌های‌ آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته معماری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه معماری، دانشکدۀ معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران

2 استادیار دانشکدۀ معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری معماری، دانشکدۀ معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

برنامه آموزش دوره کارشناسی ارشد معماری در ایران، که از سال ۱۳۷۸ بهصورت ناپیوسته درآمده، از یک سو براساس تجزیه برنامه سابق به دو دوره، و از سوی دیگر تطابق با نظام هماهنگ آموزش و محدودیتهای غالب بر آن، توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تنظیم شده است. تحولاتی که طی دو دهه گذشته در تنوع تخصصهای مرتبط با معماری، در مقام رشته دانشگاهی و حرفه، رخ داده است و رشد شتابان دانشکدههای معماری با امکانات و تواناییهای بسیار متفاوت، بازنگری در برنامه آموزشی را ناگزیر ساخته است. در این مقاله تلاش شده است تا با بررسی تطبیقی برنامه آموزشی در دانشگاههای معتبر در آمریکا، اروپا، و آسیا، رابطه میان هدفگذاری و برنامه درسی و همچنین ویژگیهای کلی برنامه از نظر طول دوره، نسبت حوزههای مختلف دروس، و ساختار برنامه مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بررسی و تحلیل شود. این تحقیق از نوع توسعهای است و با رویکرد کیفی به روش تحلیل، تطبیق و استنتاج منطقی انجام شده است. یافتههای این پژوهش نشان میدهد که برنامه کارشناسی ارشد معماری در ایران تنها از نظر طول دوره و ساختار کلی با برنامههای آموزشی دانشگاههای معتبر برگزیده قابلمقایسه است اما از نظر کیفیت هدفگذاری، تنوع و ارتباط حوزههای آموزشی، و برخی جزئیات آموزشی دیگر نیازمند بازنگری دقیقتر و تغییرات اساسی منطبق بر ویژگیهای معماری درکشور و منطقه است که میتواند در تدوین برنامههای آموزشی لحاظ شود.

کلیدواژه‌ها


URL-1      https://arch.ethz.ch/en/studium.html
URL-2     https://architecture.mit.edu/handbook/undergraduate-students
URL-3     https://architecture.mit.edu/overview/undergraduate-degrees 
URL-4      https://ethz.ch/en/studies/prospective-bachelors-degree-students/bachelors-degree- programmes/architecture-and-civil-engineering/architecture.html
URL-5      http://catalog.mit.edu/mit/undergraduate-education/general-institute-requirements/
URL-6      https://prog.msrt.ir/fa/grid/
URL-7      https://www.arch.ethz.ch/en/studium/studienangebot/master-architektur/msc-studienaufbau.html
URL-8      https://www.architecture.mit.edu/architecture-and-urbanism/degree/march
URL-9      https://www.architecture.mit.edu/sites/architecture.mit.edu/files/
URL-10    https://www4.ceda.polimi.it/manifesti/manifesti/controller/
URL-11    https://www.forbes.com/2010/08/01/best-colleges-methodology-opinions-colleges-10-ccap.html#58bf06a76a15
URL-12    https://www.gsd.harvard.edu/architecture/master-in-architecture-i/
URL-13    https://www.gsd.harvard.edu/architecture/master-in-architecture-i/march-i-ap-required-courses/
URL-14    https://www.gsd.harvard.edu/architecture/resoureces/march-distributional-elective/
URL -15   http://ww.gsd.harvard.edu/ undergraduate-concentratation/courses/
URL-16    https://www.mit.edu/about/
URL-17    https://www.msa.ac.uk/ 
URL-18    https://www.msa.ac.uk/study/march/
URL-19    http://www.nus.edu.sg/nusbulletin/school-of-design-and-environment/undergraduate-education/degree-requirements/b-a-architecture-hons-programme/
URL-20    https://www.polimi.it/en/programmes/useful-links-and-resources/italian-education-system/
URL -21   https://www.polimi.it/?id=6500&anno=2020&campus=&scuola=&corso=1094&L=1
URL-22    https://prog.msrt.ir/fa/grid/
URL-23    https://www.registrar.mit.edu/classes-grades-evaluations/schedule-classes
URL-24     http://www. Sde.nus. sg/ arch
URL-25    https://www.topuniversities.com/qs-world-university-rankings/methodology
URL-26     https://www.tudelft.nl/en/architecture-and-the-built-environment/about-the-
                            faculty/departments/architecture/
URL-27    https://www.tudelft.nl/en/education/programmes/bachelors/bk/bachelor-of-  architecture-urbanism-and-building-sciences/curriculum/
URL-28     https://www.tudelft.nl/en/education/programmes/masters/architecture-urbanism-and-
                    building-sciences/msc-architecture-urbanism-and-building-sciences/master-
                    tracks/architecture/programme/
URL-29    http://www.urapcenter.org/2017/
URL-30    https://www.usnews.com/education/best-global-universities/articles/methodology>