تحلیل و بررسی مقاومت حرارتی مناسب برای طراحی پوسته ساختمان‌های مسکونی در شهر رشت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معماری، گروه معماری، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه رازی، استان کرمانشاه، شهر کرمانشاه

2 استادیار گروه معماری، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه رازی، استان کرمانشاه، شهر کرمانشاه

چکیده

کشور ایران در بین 10 کشور جهان با بیشترین میزان مصرف انرژی حاصل از سوختهای فسیلی قرار دارد و نزدیک به 40‌‌% از این انرژی در بخش ساختمان استفاده میشود. این مسئله باعث افزایش غلظت گازهای گلخانهای در جو زمین و افزایش آلودگیهای زیستمحیطی میشود. برای کاهش اثرات نامطلوب مصرف انرژیهای فسیلی در ساختمان نیاز به ساخت بناهایی با مصرف انرژی کارآمد است. گام نخست در ساخت بنایی با مصرف انرژی کارآمد طراحی پوسته ساختمان با رفتار حرارتی مناسب است. هدف این پژوهش تعیین مقاومت حرارتی مناسب برای اجزای مختلف پوسته ساختمانهای مسکونی با توجه به شرایط اقلیمی منطقه است. رویکرد پژوهش کمّی بوده و روش اتخاذ شده برای تحقیق، توصیفی- تحلیلی و شبیهسازی است و برای انجام تحلیلها، یک ساختمان با کاربری مسکونی در نرمافزار دیزاینبیلدر شبیهسازی شده است. نتایج حاصل از تحلیلها نشان داد که افزایش مقاومت حرارتی پوسته ساختمان بار گرمایش ساختمان را نسبت به بار سرمایش به مقدار بیشتری کاهش میدهد. مقاومت حرارتی مناسب برای دیوارها بین m2.K/W ۲-۳.۵، برای بام مسطح m2.K/W ۳، برای سطوح شیبدار بام بین m2.K/W  ۱.۵-۲.۵ و برای کف فضای شیروانی رساندن مقاومت تا m2.K/W ۱.۵ قابل قبول است. برای شیشههای چندجداره پنجره کاهش ضریب انتقال حرارتی شیشه تأثیر رضایتبخشی بر کاهش بار گرمایش و سرمایش ساختمان ندارد. 

کلیدواژه‌ها


-  باقری اسفه، حامد، و شهریار، مصطفی (1398). تأثیر استفاده از گازهای مختلف در پنجرههای چندجداره به منظور کاهش تلفات حرارتی ساختمان. ماهنامه علمی-پژوهشی مهندسی مکانیک مدرس، 19(6)، 1409-1416.
-  ثقفی، محمد جواد، و حاجیزاده، مجید (1391). بررسی و مقایسه عملکرد حرارتی دیوار خارجی با بلوکهای سفالی رایج در ایران. نشریه هنرهای زیبا-معماری و شهرسازی، ۱۷(۱)، 49-54.
-  شمس نصرتی، معین (1398). چارچوبی برای طراحی ساختمانهای اقامتی دانشجویی انرژی صفر در اقلیم معتدل خزری. پایان نامه کارشناسی ارشد معماری، دانشکده فنی دانشگاه رازی کرمانشاه.
-  مجریسازان طوسی، نیما، ابوالفضلی اصفهانی، جواد، و صفایی، محمدرضا (1395). تحلیل مصرف انرژی و پتانسیل استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر در ده کشور با بیشترین مصارف انرژی در دنیا. دومین کنفرانس ملی مکانیک-مواد و فناوریهای پیشرفته، اسفراین – خراسان شمالی.
-  مبحث 19 مقررات ملی ساختمان (1389). صرفهجویی در مصرف انرژی. تهران: دفتر نظارت نظامات مهندسی، وزارت مسکن و شهرسازی.
-  معاونت امور برق و انرژی- دفتر برنامه ریزی کلان برق و انرژی (1395). ترازنامه انرژی سال 1393. تهران: وزارت نیرو.
-  معرفت، مهدی، ذوالفقاری، سید علیرضا، داودی، فرزین، و مصلحی، سلیم (1390). تأثیر اینرسی حرارتی جدارههای ساختمان بر مصرف انرژی و آسایش حرارتی در اقلیمهای مختلف ایران. نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک ایران، ISME2011، بیرجند، اردیبهشت ۱۳۹۰.
-  مهدوینیا، مجتبی، و خیاط، ایمان (1395). بررسی تحلیلی تأثیر نوع و ضخامت عایقکاری جدارههای خارجی در بناهای بلند مرتبه اداری در کلانشهر تهران. نامه معماری و شهرسازی، 20، 147-160.
-  نوربرت، لکنر (1385). سرمایش، گرمایش، روشنایی، (مترجمان: محمد علی کینژاد و رحمان آذری). تبریز: انتشارات دانشگاه هنر اسلامی تبریز.
 
-   Babota, F., & Iernutan R. A. (2019). Calculation and Analysis of Corrected Thermal Resistance in a Common Dwelling Building in Romania in Various Thermal Insulation Options - the Exterior wall. Procedia Manufacturing, 32, 442-449.
-   Bradshaw, V. (2006). The Building Environment: Active and Passive Control Systems, Third Edition. New Jersey: John Wiley & Sons.
-   Feng, Y. (2004). Thermal Design Standards for Energy Efficiency of Residential Buildings in Hot Summer/Cold Winter Zones. Energy and Buildings, 36, 1309-1312.
-   Harvey, L. D. D. (2006). A Handbook on Low-Energy Buildings and District-Energy Systems: fundamentals, Techniques and Examples. New York: Taylor & Francis.
-   Kumar, G. K., Saboor, S., & Ashok Babu, T. P. (2017). Glass Window and Building Wall Materials in Different Climatic Zones of India for Energy Efficient Building Construction. Energy Procedia, 138, 580-585.
-   Mohammad, S., & Shea, A. (2013). Performance Evaluation of Modern Building Thermal Envelope Designs in the Semi-Arid Continental Climate of Tehran. Buildings, 3, 674-688.
-   Montaser Koohsari, A., Fayaz, R., & Mohammad Kari, B. (2015). The Influence of Window Dimensions and Location on Residential Building Energy Consumption by Integrating Thermal and Lighting Analysis in a Mild and Humid Climate. MAGNT Research Report, 3(4), 187-194. 
-   Yuan, J., Farnham, C., Emura, K., Ashraful alam, M. D. (2016). Proposal for Optimum Combination of Reflectivity and Insulation Thickness of Building Exterior Walls for Annual thermal Load in Japan. Building and Environment, 13, 228-237.
-   www.mammutco.com (Accessed on: 12/16/2018).