تبیین شاخص‌ها، کیفیت‌های فرم شهری و توزیع فضایی آنها در سطح محلات کلان‌شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری شهرسازی، دانشکده شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، استان تهران، شهر تهران

2 استاد دانشکده شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، استان تهران، شهر تهران

چکیده

مطالعات پیشین فرم شهری بر اساس کیفیتهای مختلف فرم شهری، شاخصهای مختلف مرتبط به آن را سنجیدهاند. لذا سؤالی که مطرح میشود این است که چگونه میتوان بر اساس شاخصهای قابل سنجش فرم شهری در سطح محلات، کیفیتهای فرم شهری را در این مقیاس ارائه کرد. لذا این مقاله با هدف یافتن شاخصهای اصلی معرف فرم شهری و تبیین کیفیتهای فرم شهری حاصل از برهمکنش و همبستگی شاخصهای فرم شهری قابل سنجش در سطح محلات، به شناسایی تمامی شاخصهای فرم شهری قابل دسترس در سطح ۳۶۸ محله کلانشهر تهران پرداخته است. سپس با استفاده از اطلاعات ثانویه، شاخصهای فرم محلات و کیفیتهای آنها را با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی به دست آورده است. لذا این تحقیق با روش اکتشافی- تجربی و مبتنی بر روشهای کمّی، پس از تبیین کیفیتهای فرم شهری، محلات کلانشهر تهران را خوشهبندی کرده است. این مطالعه منجر به شناسایی شاخصهای نشانگر کیفیتهای فرم شهری در سطح محلات شده است. به عبارت دیگر، کیفیتهای فرم شهری در سطح محلات، با شناسایی شاخصهای آن و درک همبستگیهای میان آنها بهدست آمده است. لذا ۲۲ شاخص و شش مؤلفه متراکم بودن، دسترسی به فضاهای باز و سبز، نفوذناپذیری، تنوع فعالیتی، دسترسی به قطعات و دسترسی به حملونقل همگانی بهعنوان کیفیتهای فرم شهری در سطح محلات کلانشهر تهران معرفی شدهاند.

کلیدواژه‌ها


حامدی، علیرضا، فرامرزی اصل، مهسا، و درسخوان، رسول (۱۳۹۷). چارچوب عملیاتی تبیین و اندازهگیری شاخصهای پراکندهرویی شهری با کاربست تجربیات جهانی، مورد مطالعه شهر ارومیه. صفه، ۸۵، ۱۱۷-۱۴۲.
-  زبردست، اسفندیار، و باقرنژاد، الناز (۱۳۹۷). تحلیل رابطه کاربری زمین و رفتارسفر در سطح محلات شهرتهران؛ نمونه مورد مطالعه محله منیریه، کوی بیمه و کوی گلستان. هنرهای زیبا، ۲۳(۴)، 95-106.
-  زبردست، اسفندیار، و حبیبی، سارا (۱۳۸۸). بررسی پدیده پراکندهرویی و علل آن در شهر زنجان. هنرهای زیبا، ۳۸، ۱۱۵-۱۲۴.
-  شکیبائی بیدرونی، فاطمه، و طبیبیان، منوچهر (۱۳۹۷). سنجش تطبیقی اثرات فرم کالبدی محلههای شهری بر سرمایه اجتماعی میان ساکنین، مورد مطالعاتی: شهر قزوین. معماری و شهرسازی آرمان شهر، ۲۳، 295-306.
-  نیکپور، عامر، لطفی، صدیقه، و رضازاده، مرتضی (۱۳۹۶). تحلیل رابطه میان فرمشهر و شاخص دسترسی (مورد مطالعه: شهر بابلسر). فصلنامه علمی - پژوهشی برنامهریزی فضایی (جغرافیا)، ۲۶، ۸۵-۱۰۶.
 
-   Banai, R., & Antipova, A. (2016). Retail-center viability and urban form: a micro analysis. The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research, 26(5), 521–540. 
-   Boer, R., Zheng, Y., Overton, A., Ridgeway, G. K., & Cohen, D. A. (2007). Neighborhood Design and Walking Trips in Ten U.S. Metropolitan Areas. American Journal of Preventive Medicine, 32(4), 298–304. https://doi.org/10.1016/j.amepre.2006.12.012
-   Cervero, R. (2002). Built environments and mode choice: toward a normative framework. Transportation Research Part D, 7, 265–284.
-   Cervero, R., & Kockelman, K. (1997). Travel demand and the 3Ds: Density, diversity, and design. Transportation Research D, 2(3), 199–219.
-   Cervero, R., Sarmiento, O. L., Jacoby, E., Gomez, L. F., & Neiman, A. (2009). Influences of Built Environments on Walking and Cycling: Lessons from Bogot a. International Journal of Sustainable Transportation, 3, 203–226. 
-   Clifton, K., Ewing, R., Knaap, G. J., & Song, Y. (2008). Quantitative analysis of urban form: a multidisciplinary review. Journal of Urbanism: International Research on Place making and Urban Sustainability, 1(1), 17–45. https://doi.org/10.1080/17549170801903496
-   Crane, R., & Crepeau, R. (1998). Does neighborhood design influence travel? A behaviorial analysis of travel dairy and GIS data. Transport-D, 3(4), 225–238.
-   Ewing, R., Pendall, R., & Chen, D. (2002). Measuring sprawl and its impact. Washington DC: Smart Growth America.
-   Frank, L. D., Schmid, T. L., Sallis, J. F., Chapman, J., & Saelens, B. E. (2005). Linking Objectively Measured Physical Activity with Objectively Measured Urban Form Findings from SMARTRAQ. American Journal of Preventive Medicine,28, 117–125. 
-   Frank, L., Bradley, M., Kavage, S., Chapman, J., & Lawton, T. K. (2008). Urban form, travel time, and cost relationships with tour complexity and mode choice. Transportation, 35, 37–54. 
-   Gil, J., Beirão, J. N., Montenegro, N., & Duarte, J. P. (2012). On the discovery of urban typologies: Data mining the many dimensions of urban form. Urban Morphology, 16(1), 27-40.
-   Greenwald, M. J. (2006). The relationship between land use and intrazonal trip making behaviors: Evidence and implications. Transportation Research Part D, 11, 432–446. 
-   Guhathakurta, S., & Williams, E. (2015). Impact of urban form on energy use in central city and suburban neighborhoods: lessons from the Phoenix metropolitan region. Energy Procedia, 75, 2928-2933.
-   Holden, E., & Norland, I. T. (2005). Three Challenges for the Compact City as a Sustainable Urban Form: Household Consumption of Energy and Transport in ... Three Challenges for the Compact City as a Sustainable Urban Form: Household Consumption of Energy and Transport in Eight Residential. Urban Studies, 42(12), 2145–2166. 
-   Kockelman, K. M. (1997). Travel behavior as a function of accessibility, land usemixing and land use balance: Evidence from the San Francisco Bay Area. Transportation Research Record, 1607, 116-125.
-   Krizek, K. J. (2003). Residential Relocation and Changes in Urban Travel: Does Neighborhood-Scale Urban Form Matter? Journal of the American Planning Association, 69(3), 265-281.
-   Lowry, J. H., & Lowry, M. (2014). Comparing spatial metrics that quantify urban form. Computers, Environment and Urban Systems, 44(March), 59–67. 
-   Mohajeri, N., & Gudmundsson, A. (2014). The Evolution and Complexity of Urban Street Networks. Geographical Analysis, 46, 345–367. https://doi.org/10.1111/gean.12061.
-   Næss, P. (2006). Accessibility, Activity Participation and Location of Activities: Exploring the Links between Residential Location and Travel Behaviour. Urban Studies, 43(3), 627–652.
-   Nedovic-budic, Z., Jan, G., Shahumyan, H., Williams, B., & Slaev, A. (2016). Measuring urban form at community scale: Case study of Dublin, Ireland. Cities, 55, 148–164. 
-   Rodriguez, D. A., & Joo, J. (2004). The relationship between non-motorized mode choice and the local physical environment. Transportation Research Part D, 9, 151–173. 
-   Sharifi, A. (2018). Resilient Urban Form: A Conceptual Framework. Chapter 9 in Lecture Notes in Energy.https://doi.org/10.1007/978-3-319-75798-8
-   Silva, L. T., & Monteiro, J. P. (2016). The Influence of Urban Form on Environmental Quality within a Medium-Sized City. Procedia Engineering, 161, 2046–2052. 
-   Song, Y., Gordon-Larsen, P., & Popkin, B. (2013). A national-level analysis of neighborhood form metrics. Landsc Urban Plan. 116: 73–85. https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2013.04.002
-   Song, Y., & Knaap, G.-J. (2004). Measuring Urban Form, Is Portland Winning the War on Sprawl? American Planning Association, 70(2), 210-225.
-   Song, Y. & Knaap, G.J. (2007). Quantitative classification of neighborhoods: the neighborhoods of new single-family homes in the Portland Metropolitan Area. Journal of Urban Design, 12(1), 1–24. 
-   Tsai, Y. (2005). Quantifying Urban Form: Compactness versus’ Sprawl’. Urban Studies, 43(1), 141-161.
-   Vanderhaegen, S., & Canters, F. (2017). Mapping urban form and function at city block level using spatial metrics.Landscape and Urban Planning, 167, 399–409.
-   Venerandi, A., Zanella, M., Romice, O., Dibble, J., & Porta, S. (2016). Form and urban change – An urban morphometric study of five gentrified neighborhoods in London. Environment and Planning B: Planning and Design, 0(0), 1–21. 
-   Zhang, M. (2004). The Role of Land Use in Travel Mode Choice, Evidence from Boston and Hong Kong. Journal of the American Planning Association, 70(3), 344–360.