تحلیل اختلافات میان ذی‌نفعان فضای شهری جهت امکان‌سنجی میانجی‌گری بررسی موردی: محدوده طرح پیاده‌راه 17 شهریور تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر دکترای شهرسازی اسلامی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، استان آذربایجان شرقی، شهر تبریز

2 استادیار گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، استان تهران، شهر تهران

چکیده

برنامههای شهری با پیچیدگی و گستردگی قابل ملاحظه گروههای ذینفع و ذینفوذ و روابط بین آنها مواجهاند. بدین خاطر، تعادلبخشی بین اهداف و منافع بعضاً متعارض ذینفعان در پروژههای شهری ضرورت مییابد که در سایه میانجیگری بین گروههای ذینفع برای یافتن زمینهها و راهحلهای مشترک میسر میگردد. هدف پژوهش تبیین چالشها و امکانات موجود برای تحقق میانجیگری در محور 17 شهریور شهر تهران است. پژوهش حاضر که در قالب بخشی از مرحله پیشمیانجیگری را تشکیل میدهد، از روش توصیفی- تحلیلی با اتکا بر راهبرد کیفی تحلیل محتوا بهره میگیرد. در این مقاله، پس از تشخیص اختلاف و شناسایی گروههای ذینفع اصلی در مورد مطالعه یعنی محور 17 شهریور تهران، مصاحبههای پیشمیانجیگری انجام شده و با روش تحلیل محتوا، کدگذاری و تحلیل شده است. یافتههای پژوهش نشان میدهد که طرفین اختلاف بر سر مسائل دارای اولویت و هدفهای قابلپیشبینی برای فرآیند میانجیگری با یکدیگر توافق دارند. با این حال، وجود چالشهایی مثل نبود روابط مناسب و اعتماد بین طرفین اختلاف، شدت نارضایتی بالا بهویژه از سوی کسبه و مشکلات نظام مدیریتی شهر تهران مانند عدم پاسخگویی مناسب، فقدان مدیریت هماهنگ، مدیریت دستوری و از بالا به پایین و نبود بودجه کافی، سبب شده تا فرآیند رفع اختلاف پیچیده و سخت گردد.

کلیدواژه‌ها


-  حبیبی، سیدمحسن، و سعیدی رضوانی، هادی (1384). شهرسازی مشارکتی؛ کاوشی نظری در شرایط ایران. نشریه هنرهای زیبا، 24، 24-15.
-  فاضلی، محمد، و علیخواه، فردین (1391). پیوست اجتماعی و فرهنگی بهسازی میدان امام حسین (ع) و پیادهراه سازی خیابان 17 شهریور.تهران: سازمان زیبا سازی شهر تهران، شهرداری تهران.
-  گرشاسبی، اصغر (1388). هنر و فن میانجیگری (چاپ اول). تهران: مهاجر.
-  گلکار، کوروش (1390). آفرینش مکان پایدار: تأملاتی درباب نظریه طراحی شهری. تهران: دانشگاه شهید بهشتی. 
-  مهندسان مشاور باوند (1391). مطالعات ارتقای کیفی محور 17 شهریور حد فاصل میدان امام حسین و میدان شهدا، جلد دو: شناسایی تفصیلی محدوده طرح. تهران: سازمان زیباسازی شهر تهران، شهرداری تهران.
 
-   Carrasco, M. B. (2016). Mediation and the Social Work profession: particularly in the community context. Cuadernos de Trabajo Social, 29(2), 275-283.
-   Chereji, C. R., & Pop, A. G. (2014). Community mediation. A model for Romania. Transylvanian Review of Administrative Sciences, 10(41), 56-74.
-   Coy, P. G., & Hedeen, T. (2005). A stage model of social movement co-optation: Community mediation in the United States. The Sociological Quarterly, 46(3), 405-435.
-   Dhiaulhaq, A., et al. (2015). The use and effectiveness of mediation in forest and land conflict transformation in Southeast Asia: Case studies from Cambodia, Indonesia and Thailand. Environmental Science & Policy, 45, 132-145.
-   Dukes, E. F. (2004). What we know about environmental conflict resolution: An analysis based on research. Conflict resolution quarterly, 22(1-2), 191-220.
-   Fainstein, S. (2000). New directions in planning theory. Urban affairs review, 35(4), 451-478.
-   Forester, J. (2004). Planning and Mediation, Participation and Posturing: What's a Deliberative Practitioner to Do?. Prepared for the Annual Symposium of the Interdisciplinary Ph. D. Program in Urban Design and Planning, University of Washington, Seattle, 1-24.
-   Forester, J. (2006). Making participation work when interests conflict: Moving from facilitating dialogue and moderating debate to mediating negotiations. Journal of the American Planning Association, 72(4), 447-456.
-   Gazley, B., et al. (2006). Collaboration and citizen participation in community mediation centers. Review of Policy Research, 23(4), 843-863.
-   Groy, J. B., & Elliott, D. L. (1987). Resolving Land Use Disputes with Arbitration and Mediation. Land Use Law & Zoning Digest, 39(5), 3-8.
-   Hedeen, T. (2004). The evolution and evaluation of community mediation: Limited research suggests unlimited progress. Conflict Resolution Quarterly, 22(1-2), 101-133.
-   Hillier, J. (2003). Shadows of power: an allegory of prudence in land-use planning. New York: Routledge.
-   Innes, J. (2004). Consensus building: Clarifications for the critics. Planning theory, 3(1), 5-20.
-   Liebmann, M., et al., (1998). Community and Neighbourhood Mediation. London: Cavendish Publishing.
-   Li-On, L. (2009). The politics of community mediation: A study of community mediation in Israel. Conflict Resolution Quarterly, 26(4), 453-479.
-   Märker, O., & Schmidt-Belz, B. (2000). Online Mediation for Urban and Regional Planning. International Symposium Computer Science for Environmental Protection of Gesellschaft für Informatik GI, Germany, 158-172.
-   McGillis, D. (1997). Community mediation programs: Developments and challenges. Washington: National Institute of Justice.
-   Pavlich, G. (1997). Advocating Community Mediation in British Columbia: A Discourse and its Dangers. Australian Journal of Law and Society, 13, 145- 165.
-   Peltonen, L., & Sairinen, R. (2010). Integrating impact assessment and conflict management in urban planning: Experiences from Finland. Environmental Impact Assessment Review, 30(5), 328-337.
-   Susskind, L., et al. (2000). Mediating land use disputes: Pros and cons. Cambridge: Lincoln Inst. of Land Policy.
-   Susskind, L. (2011). Practical Elements of Facilitative Leadership and Collaborative Problem Solving. Planning Theory & Practice, 12(2), 302-303.
-   Wall Jr., et al. (2001). Mediation: A current review and theory development. Journal of conflict resolution, 45(3), 370-391.