تحلیل فرم-ریخت‌شناسانه هسته تاریخی شهر خرم‌آباد با بهره‌گیری از تکنیک‌های Agraph و Spacemate

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری شهرسازی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه شهرسازی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استاد گروه شهرسازی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

رشد شتابان شهری سبب ایجاد ساختار شکلی ناهمگون در محلهها شده است. برقراری تعادل کالبدی- فضایی تأثیر بسزایی در سیمای بصری شهر دارد و نیازمند درک کاملی از زمینه بافت و مداخله براساس آن است. محله درب باباطاهر واقع در هسته تاریخیخرمآباد، با وجود همجواری با جاذبههای میراثی متعدد برای گردشگران، به دلیل عدم توجه به ملاحظات فرم-ریختشناسانه، با معضلات بافت تاریخی چون ریزدانگی، فشردگی، خواناییکم و نفوذپذیری نامناسب روبهروست. مطالعات فرم-ریختشناسانه کمک شایانی به برونرفت از این معضلات میکند و افق روشنتری از شهر را در اعتلای طرحهای شهری برای طراحان و برنامهریزان شهری به تصویر میکشد. این پژوهش با هدف تحلیلی همهجانبه از فرم-ریخت شهری، در پی دستیابی به مدلی مفهومی برگرفته از نظریات اندیشمندان در حوزه «فرم شهری» و «ریختشناسی شهری» است تا بر اساس آن به سنجش جامعی از وضعیت دست یابد. برای این مدل تحلیلیِ فرم-ریختشناسانه، دو بعد و هفت مؤلفه پیشنهاد شده و شاخصهای دهگانه از تناظر مؤلفهها بازشناسی شده است. روش تحقیق برحسب هدف کاربردی و از نوع آمیخته (کمّی و کیفی) است. روش کیفی بر تکنیک تحلیل محتوا و روش کمّی بر تکنیکهای Agraph و Spacemate استوار است. پس از معرفی تکنیکهای تحلیلی و سنجش شاخصها در محله درب باباطاهر، چهار منطقه مورفولوژیک بازشناسی شد و الزامات طراحانه همچون حفظ گونههای تاریخی، نوسازی ابنیه، رعایت ضوابط تراکمی، تعریض توأم با احترام به تاب بافت، بهسازی و تزریق کاربری عمومی و تسهیلات گردشگری و محلی بهعنوان محرک توسعه به تفکیک هر زون ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها


-  آلن، رمی (۱۳۸۸). مورفولوژی شهری: جغرافیا، آمایش و معماری شهر (مترجم: علی اشرفی). تهران: انتشارات دانشگاه هنر.
-  بحرینی، سیدحسین (1392). فرآیند طراحی شهری. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
-  پورمحمدی، محمدرضا، صدرموسوی، میرستار، و جمالی، سیروس (1390). واکاوی مکتبهای مورفولوژی شهری. مطالعات جغرافیایی مناطق خشک، 2(5)، 1-16.
-  تقابن، سوده، و بحرینی، سیدحسین (1388). آزمون کاربرد روش چیدمان فضا در طراحی فضاهای شهری. پایاننامه ارشد طراحی شهری، دانشگاه تهران.
-  ترابی پاریزی، سوسن، و بحرینی، سیدحسین (1394). کاربست روش گونه-ریختشناسی در واکاوی متن شهر، بازخوانی و بازنگاری ساختار فضایی فاز یک شهرک شوشتر نو. پایاننامه ارشد طراحی شهری، دانشگاه تهران.
-  جلوانی، متین، و شکیبامنش، امیر (1393). بررسی تحلیلی نقش ساختار ریختشناسی در ارتقای سطح هویت کالبدی محلههای شهری با استفاده از متد چیدمان فضا. پایاننامه ارشد طراحی شهری، پردیس دانشگاه تهران.
-  جمالی، سیروس (1394). آزمون روش کمّی در تحلیل گونه-ریختشناسی بافتهای شهری بر اساس شاخص تراکم. برنامهریزی و آمایش فضا، 19، 73-98.
-  جمالی، سیروس (1394). ریختشناسی شهری بازنمایی معماری در مقیاس شهر. تبریز: انتشارات فروزش.
-  دارابی، مرضیه. قلعهنویی، محمود. خسروی، حسین (1395). تبیین تراکم بلوکهای شهری با استفاده از ماتریس سپیسمیت؛ نمونه موردی: بافت تاریخی کاشان. دوماهنامه پژوهش در هنر و علوم انسانی، 1، 19-29.
-  ذاکرحقیقی، کیانوش، ماجدی، حمید، و حبیب، فرح (1387). گونهشناسی بافتهای شهری. پایاننامه دکترای شهرسازی، دانشگاه آزاد، واحد علوم تحقیقات، تهران.
-  رهنما، محمدرحیم، و عباسزاده، محمدرضا (1387). اصول، مبانی و مدلهای سنجش فرم کالبدی شهر. مشهد: انتشارات جهاد دانشگاهی.
-  لینچ، کوین (1381). تئوری شکل شهر (مترجم: سید حسین بحرینی). تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
-  محملی ابیانه، حمیدرضا (1390). مقایسه تطبیقی مکاتب مطالعات مورفولوژی شهری به منظور تکمیل آن براساس دستگاه تحلیلی مکتب اقتصاد سیاسی فضا. مجله آرمانشهر، 7، 171-159.
-  مهندس مشاور آبادبوم قشم (1384). تدوین برنامه راهبردی حفظ، احیا و باززنده سازی بافت تاریخی خرمآباد. سازمان نوسازی و بهسازی خرمآباد.
-  مهندسان مشاور معمار و شهرساز پارت (1394). طرح تفصیلی شهر خرمآباد. شهرداری شهر خرمآباد.
-  میرمقتدایی، مهتا (1385). پیشنهاد روشی برای تحلیل شخصیت شهر. مجله محیط شناسی، 39، 129-140.
 
-   Alberti, M. (2005). The effects of urban patterns on ecosystem function. International Regional Science Review, 28(2), 168-192.
-   Berghause Pont, M., Haupt, P. (2005). The Spacemate: Density and the Typomorphology of the urban fabric. Nordisk Arkitektur Forskning, 4, 55-68.
-   Berghauser Pont, M. & Haupt, P. (2010). Spacematrix-Space, Density and Urban Form. Rotterdam: NAi Publishers.
-   Bramely, G. & Kirk, K. (2005). Does planning make a difference to urban form? Recent evidence from Central Scotland. Journal of Environment and Planning, 37, 355-378.
-   Carmona, M. (2003). Public Places Urban Spaces; the Dimensions of Urban Design. Axford: Axford Press.
-   Cataldi, G. (1998). Designing in stages in Typological Process and Design Theory, Proceeding of the international symposium sponsored by Aga khan program for Islamic Architecture at Harward University and MIT.
-   Cataldi, G. (2003). From Muratori to Caniggia: The Origions and Development of the Italian School of design typology. Urban Morphology Journal, 7(1), 19-34.
-   Comert, N. Z. (2013). Testing an integrated methodology for urban typo-morphological analysis on Famagusta and Ludlow. PhD Dissertation, Eastern Mediterranean University, Cyprus. 
-   Conzen, M. R. G. (1960). Alnwick, Northumberland: A study in town-plan analysis. Transactions and Papers (Institute of British Geographers), 40(1), 27-35.
-   Cowan, R. (2005). The Dictionary of Urbanism. London: Streetwise Press.
-   Cuthbert, A. L. & Anderson, W. P. (2002). An Examination of Urban Form in Halfax Dartmouth: Alternative Approaches in Data. Canadian Journal of Urban Research, 11(2), 213 -237.
-   Dovey, K. & Ristic, M. (2016). Mapping urban assemblages: the production of spatial knowledge. Journal of Urbanism: International Research on Placemaking and Urban Sustainability, 10(1), 15-28.
-   Gauthier, P., Gilliland, J. (2006). Mapping Urban Morphology: a classificathion scheme for interpreting contributions to the study of urban from. Urban Morphology Journal, 10(1), 41ـ50.
-   Handy, S. (1996). Methodologies for exploring the link between urban form and travel behavior. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 1(2), 151-165.
-   Kostof, S. (1991). The city shaped: Urban patterns and meanings through history. Boston: Little Brown & Company. 
-   Kropf, K. (1993). The definition of built form in Urban Morphology. PhD Dissertation, Department of Geography, University of Birmingham, England.
-   Kropf, K. (1996). An alternative approach to zoning in France: typology, historical character and development control. European Planning Studies, 4(6), 717-737. 
-   Kropf, K. (2009). Aspects of urban form. Urban Morphology Journal, 13(2), 105-20.
-   Kropf, K. (2017). The Handbook of Urban Morphology. Chichester, UK: John Wiley & Sons, Ltd.
-   Levy, A. (1999) Urban Morphology and the problem of the modern urban fabric: some questions for research. Urban Morphology Journal, 3(2), 79-85.
-   Lynch, K., Rodwin, L. (1958). A Theory of Urban Form. Journal of the American Institute of Planners, 34(24), 201-214.
-   Lynch, K. (1981). Good city form. Cmbridge: MIT Press.
-   Maller, A. (1998). Emerging Urban Form Types in a City of American Middle West. Urban Design, 3(2), 137 -149.
-   Manum, B. (2009). AGRAPH: Complementary Software for Axial-Line Analysis, 7th International Space Syntax Symposium, Edited by Daniel Koch, Lars Marcus and Jesper Steen, Stockholm: KTH.
-   Maretto M. (2013). Saverio Moratori: towards a morphological school of urban design. Urban morphology Journal,17(2), 21-34 
-   Martin, L. (1972). The Grid as Generator. In Leslie Martin and Lionel March (Ed.), Urban Space and Structures. Cambridge: Cambridge University Press.
-   Moudon, A. V. (1992). A Catolic Approach to Organizing What Urban Designer Should Know. Journal of Planning Literature, 6(4), 331-349.
-   Moudon, A. V. (1997). Urban Morphology as an Emerging Interdisciplinary Field. Urban Morphology Journal, 1, 3-10.
-   Moudon, A. V. (1998). The changing Morphology of suburban neighborhoods, In Attilio Petruccioli (Ed.), Typological process and design theory, Agha Khan Program for Islamic Architecture, Conference proceedings.
-   Oliveira, V. (2016). Urban Morphology: An Introduction to the Study of the Physical Form of Cities. Porto Portugal: Springer International Publishing Switzerlan.
-   Oliveira, V. (2018). Teaching Urban Morphology. Porto Portugal: Springer International Publishing AG, part of Springer Nature.
-   Owens, J. (2005). Pre-diaspora Arabic: Dialects, statistics and historical reconstruction. Diachronica, 22, 271-308.
-   Pafka, E. & Dovey, K. (2017). Permeability and interface catchment: measuring and mapping walkable access. Journal of Urbanism: International Research on Placemaking and Urban Sustainability, 10(2), 150-162.
-   Stavroulaki, I., Marcus, L., Berghauser Pont, M. et al (2017). Representations of street networks in space syntax towards flexible maps and multiple graphs, 11th International Space Syntax Symposium, Lisbon, Portugal, 174.1-174.16.
-   Van Nes, A., Berghauser Pont, M. & Mashhoodi, B. (2012). Combination of Space syntax with spacematrix and the mixed use index: The Rotterdam South test case, 8th International Space Syntax Symposium, Santiago de Chile, PUC, published by Santiago, Chili, 8003:1-8003:29.
-   Whitehand, J. W. R. (2007). Conezenian Urban Morphology and Urban Landscapes, In Proceedings, 6th International Space Syntax Symposium, Istanbul. 
-   Whitehand, J. W. R. (2015). Urban morphology: taking stock, Paper presented at the 22nd International seminar on urban form, Sapienza University of Rome, Rome.