مشکل‌یابی سیستم برنامه‌ریزی شهری تهران برپایۀ رهیافت یکپارچه برنامه‌ریزی فضایی راهبردی دانش‌پایه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه برنامه‌ریزی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، استان تهران، شهر تهران

2 استادیار گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، استان اصفهان، شهر اصفهان

چکیده

غلبۀ رهیافتهای نافضایی و جبریت کالبدی در مدیریت تغییرات فضایی و تعیین و گشودن مشکلات شهری در شهر تهران، منجر به وضعیتی شده است که برنامههای شهری تولید شده چون برنامه جامع شهر تهران (1386)، دستاورد مورد انتظار برای سیستم فضایی شهر تهران را به همراه نداشته است. افزون بر آن، نبود سازوکار مدیریت دانش شهری منجر به افزایش پویایی و پیچیدگی مشکلات شهری شده است. این در حالی است که این موضوع بهعنوان یکی از عوامل کارامدی سیستم برنامهریزی شهری، در پژوهش و عمل برنامهریزی مغفول مانده است. هدف این مقاله، تأکید بر نقش رهیافتهای برنامهریزی فضایی راهبردی و مدیریت دانش در ارتقای سیستم برنامهریزی شهر تهران است. دستیابی به هدف این مقاله در چارچوب رهیافت پژوهش کیفی برپایۀ یک فرایند دومرحلهای توصیفی-تحلیلی و تحلیلی-تجویزی استوار شده است. در مرحلۀ نخست، از روش بازبینی متون مدون و در مرحلۀ دوم، از روشهای مشکلیابی تجرید تدریجی و مناسبت انگاشتها، تحلیل محتوا و گروه متمرکز استفاده شده است. یافتههای مقاله نشان میدهد مدیریت دانش با تولید و بهکارگیری همۀ گونههای دانش، فراهم کردن زمینۀ یادگیری از دانش، ایجاد پایۀ دانش انعطافپذیر، تبادل دانش و افزایش آگاهی عمومی و ایجاد فرهنگ بهکارگیری دانش، کارامدی سیستم برنامهریزی شهر تهران را در چارچوب رهیافت برنامهریزی فضایی راهبردی ارتقا میدهد. با این حال، عدم باور به مدیریت دانش و تفکر راهبردی در ساختارهای نهادی رسمی (چون قانون، دولت و سازمانها) و نهادهای غیررسمی (چون فرهنگ، تاریخ و باورهای عمومی) چالش اصلی سیستم برنامهریزی شهر تهران است.

کلیدواژه‌ها


-  عبدی دانشپور، زهره (1382). برنامهریزی راهبردی و برنامهریزی اختیار راهبردی: ویژگیها، تفاوتها و پیش شرطها. مدیریت شهری، 14، 14-23.
-  عبدی دانشپور، زهره، ابراهیم نیا، وحیده، و محمودپور، ئهسرین (1393). تدبیر چارچوب مدیریت دانش برای سیاست گذاری یکپارچه در کلان شهر تهران. هنرهای زیبا معماری و شهرسازی، 19(1)، 57-70.
-  منصوری، امیر (1395). نقد و بررسی طرح جامع تهران 1386، تهران: پژوهشکده نظر.
-  مهندسین مشاور بوم سازگان (1386). سند اصلی مصوب طرح جامع (راهبردی- ساختاری) شهر تهران. شورای عالی شهرسازی و معماری ایران.
 
-   Albrechts, L. (2001). In Pursuit of New Approaches to Strategic Spatial Planning. A European Perspective.International Planning Studies, 6(3), 293–310.
-   Albrechts, L. (2006). Shifts in strategic spatial planning? Some evidence from Europe and Australia. Environment and Planning A, 38, 1149 - 1170.
-   Albrechts, L. (2004). Strategic (spatial) planning reexamined. Environment and Planning B, 31, 743–758.
-   Anand, A. and Singh, M. (2011). Understanding Knowledge Management: A Literature Review. International Journal of Engineering Science and Technology, 3(2), 926-939.
-   Bryson, J. (2004). Comment Represented in “Strategic Spatial Planning and Longer Range: by Jhon Friedmann.Planning Theory and Practice, 5(1), 49–67.
-   Brayson, J. M. (1995). Strategic planning for public and nonprofit organization: a guide to strengthening and sustaining organization achievements. San Francisco: Jossey-bass.
-   Davoudi, S., & Strange, I. (2009). Conceptions of space and place in strategic spatial planning. London: Routledge.
-   Healey, P., Khakee, A., Motte, A., & Needham, B. (eds.) (1997). Making Strategic Spatial Plans: Innovations in Europe. London: UCL Press.
-   Healey, P. (1997). Collaborative Planning: Shaping Places in Fragmented Societies, Macmillan International Higher Education. Vancouver: UBC Press, 
-   Healey, P. (2007). Urban Complexities and Spatial Strategies, toward a relational planning for our times. London: Routledge.
-   Hyslop, J. (2004). Comment Represented in “Strategic Spatial Planning and Longer Range” by Jhon Friedmann.Planning Theory and Practice, 5(1), 49–67.
-   Klosterman, R. (1997). Planning Support Systems: A New Perspective on Computer-Aided Planning. Urban Studies, 17 (1), 45-54.
-   Lönnqvist, A., & Laihonen, H. (2013). Managing regional development: A knowledge perspective. International Journal of Knowledge-Based Development, 4(1), 50-63.
-   Otim, S. (2006). A Case-Based Knowledge Management System for Disaster Management: Fundamental Concepts,Proceedings of the 3rd International ISCRAM Conference, 598-604.
-   Quintas P., Lefrere P., & Jones G. (1997). Knowledge Management: a strategic agenda. Long Range Planning, 30(3), 385-391.
-   Rantanen, H. (2007). Mapping and managing local knowledge in urban planning. International Conference ‘Sustainable Urban Area, Rotterdam, 1-18.
-   Rubenstein-Montano, B., Liebowitz, J., Buchwalter, J., McCaw, D., Newman, B., & Rebeck, K. (2001). A Systems Thinking Framework for Knowledge Management. Decision Support Systems, 31, 5-16.
-   Rubenstein-Montano, B. (2000). A Survey of Knowledge-Based Information Systems for Urban Planning: Moving Towards Knowledge Management. Computers, Environment and Urban Systems, 24, (3), 155-172.
-   Vasilevska, L., & Vasić, M. (2009). Strategic planning as a regional development policy mechanism-European context. SPATIUM International Review, 21, 19-26.
-   Vonk, G., & Geertman S. (2008). Knowledge-Based Planning Using Planning Support Systems: Practice-Oriented Lessons, In Yigitcanlar T, Velibeyoglu K and Baum S (Eds.), Creative Urban Regions: Harnessing Urban Technologies to Support Knowledge City Initiatives, Information Science Reference, 203-217.