کاربست مدل‌های ارزش نسبی در انتخاب و اولویت‌بندی پروژه‌های شهری با رویکرد مدیریت سبد پروژه؛ بررسی موردی: معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت پروژه و ساخت، دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، استان تهران، شهر تهران

2 استاد گروه برنامه‌ریزی شهری، منطقه‌ای و مدیریت شهری، دانشکده شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، استان تهران، شهر تهران

3 کارشناسی ارشد مدیریت شهری، دانشکده شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، استان تهران، شهر تهران

چکیده

مدیریت سبد پروژه رویکردی نو و برگرفته از دانش مدیریت پروژه است که برای بهره‌وری هرچه بهتر و مؤثرتر مجموعه پروژه‌ها و طرح‌ها در سازمان‌های پروژه‌محور مورد تأکید است. از اجزای اصلی تشکیل‌دهنده مدیریت سبد پروژه می‌توان به چارچوب یا مدل فرآیندی، معیارهای تصمیم‌گیری و ابزارها و تکنیک‌های انتخاب سبد پروژه اشاره کرد. تصمیم‌گیری مناسب در مورد انتخاب این اجزا متناسب با ویژگی‌های هر سازمان از اقدامات اصلی و تأثیرگذار در مدیریت سبد پروژه به شمار می‌رود. این مقاله با ارائه چارچوب مدیریت سبد پروژه، به دنبال شناسایی ابعاد و معیارهای مؤثر در انتخاب سبد پروژه‌های معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران و ارائه روش ترکیبی برای انتخاب آن است. این پژوهش از نظر هدف، یک پژوهش کاربردی است و از حیث گردآوری داده‌ها، یک تحقیق توصیفی- پیمایشی محسوب می‌شود. فرآیند مدیریت سبد پروژه از چهار گام انتخاب سبد، تصویب، اجرا و نظارت تشکیل می‌شود که برای انتخاب سبد پروژه‌های معاونت شهرسازی و معماری پیشنهاد می‌شود با لحاظ کردن معیارهای فنی، مالی، اجتماعی، زیست‌محیطی، اقتصادی، رقابتی و ریسک، از ترکیب روش‌های دلفی برای شناسایی این معیارها، از فرآیند تحلیل شبکه‌ای برای امتیازدهی آنها و از تکنیک تاپسیس برای رتبه‌بندی پروژه‌ها و انتخاب سبدی بهینه از آنها استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


-    اصغرپور، محمدجواد (1385). تصمیم‌گیری‌های چندمعیاره، چاپ چهارم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
-    ثقفی اصل، آرش؛ زبردست، اسفندیار؛ ماجدی، حمید (1392). «کاربرد تکنیک تاپسیس در رتبه بندی پروزه‌های طراحی شهری تهران با رویکرد سنجش تحقق پذیری»، نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی، 18(4)، 69 -78.
-    حسن‌زاده، فرهاد (1389). مدیریت سبد پروژه‌های تحقیق و توسعه، دانشکده مهندسی صنایع، تهران: دانشگاه صنعتی شریف.
-    زارع اشکذری، جلال‌الدین، (1390)، «سیستم مدیریت سبد پروژه، مفاهیم، مبانی و رویکرد»، دومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت پروژه، تهران: گروه پژوهشی آریانا.
-    زبردست، اسفندیار (1389). «کاربرد فرآیند تحلیل شبکه‌ای در برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای»، نشریه هنرهای زیبا، 41، 79-90.
-    شانیان، علی؛ سعدی‌نژاد، سهیل؛ داداش زاده، محمد، (1383)، «کاربرد مدل‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره (MCDM) در انتخاب راهبرد مناسب جهت اجرای پروژه فناوری اطلاعات»، مجله مدیرساز، 15، 102-116.
-    شعاری، حمیدرضا (1388). انتخاب بهینه پروژه‌ها در مدیریت سبد با استفاده از روش تصمیم گیری چندمعیاره، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده معماری دانشگاه تهران.
-    شهرداری تهران (1393)، برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران93-97، اداره کل برنامه و بودجه شهرداری تهران.
 
-    Baker, Norman & Freeland, James (1975). “Recent advances in R&D benefit measurement and project selection methods”, Management science, 21(10), 1164-1175.
-    Biernacki, Patrick & Waldorf, Dan. (1981). “Snowball sampling: Problems and techniques of chain referral sampling”, Sociological methods & research, 10(2), 141-163.
-    Brunner, D., Fleming, L., MacCormack, A., & Zinner, D. (2008). “R&D Project Selection and Portfolio Management: A Review of the Past, a Description of the Present, and a Sketch of the Future”, Handbook of Technology and Innovation Management, 215-225.
-    Cheng, Eddie W.L., & Li, Heng. (2005). “Analytic network process applied to project selection”, Journal of construction engineering and management, 131(4), 459-466.
-    Cooper, Robert, Edgett, Scott, & Kleinschmidt, Elko. (2001). “Portfolio management for new product development: results of an industry practices study”, R&D Management, 31(4), 361-380.
-    Cooper, Robert G., Edgett, Scott J., & Kleinschmidt, Elko J. (2002). “Optimizing the stage-gate process: what best-practice companies do—I”, Research-Technology Management, 45(5), 21-27.
-    Englund, Randall L., & Graham, Robert J. (1999). “From experience: linking projects to strategy”, Journal of Product Innovation Management, 16(1), 52-64.
-    Ghasemzadeh, Fereidoun, Archer, Norm, & Iyogun, Paul. (1999). “A zero-one model for project portfolio selection and scheduling”, Journal of the Operational Research Society, 50(7), 745-75.
-    Hasson, Felicity, & Keeney, Sinead. (2011). “Enhancing rigour in the Delphi technique research”, Technological Forecasting and Social Change, 78(9), 1695-1704.
-    Heidenberger, Kurt, & Stummer, Christian. (1999). “Research and development project selection and resource allocation: a review of quantitative modelling approaches”, International Journal of Management Reviews, 1(2), 197-224.
-    Henriksen, Anne D, & Traynor, Ann Jensen. (1999). “A practical R&D project-selection scoring tool”, IEEE Transactions on Engineering Management, 46(2), 158-170.
-    Kaiser, Michael G., El Arbi, Fedi, & Ahlemann, Frederik. (2015). “Successful project portfolio management beyond project selection techniques: Understanding the role of structural alignment”, International Journal of Project Management, 33(1), 126-139.
-    Kester, L., Griffin, A., Hultink, E.J., Lauche, K. (2011). “Exploring portfolio decision-making processes”, Journal of Product Innovation Management, 28 (5), 641–661.
-    Keeney, S, Hasson, F, & McKenna, H. (2011). The Delphi technique in nursing and health research. Chichester: Wiley-Blackwell View Article Google Scholar.
-    Kendall, Gerald I, & Rollins, Steven C. (2003). Advanced project portfolio management and the PMO: multiplying ROI at warp speed: J. Ross Publishing.
-    Kim, Ingu, Shin, Shangmun, Choi, Yongsun, Thang, Nguyen Manh, Ramos, Edwin R, & Hwang, Won-Joo. (2009). “Development of a project selection method on information system using ANP and fuzzy logic”, World Academy of Science, Engg. and Tech.
-    Landeta, Jon. (2006). “Current validity of the Delphi method in social sciences”, Technological forecasting and social change, 73(5), 467-482.
-    Le, Cao Minh, & Nguyen, Van Tau. (2008). Strategy for project portfolio selection in private corporations in Vietnam.
-    Levine, Harvey A. (2007). Project portfolio management: a practical guide to selecting projects, managing portfolios, and maximizing benefits: John Wiley & Sons.
-    Olson, David L. (2004). “Comparison of weights in TOPSIS models”, Mathematical and Computer Modelling, 40(7), 721-727.
-    Önüt, Semih, & Soner, Selin. (2008). “Transshipment site selection using the AHP and TOPSIS approaches under fuzzy environment”, Waste Management, 28(9), 1552-1559.
-    Opricovic, Serafim, & Tzeng, Gwo-Hshiung. (2004). “Compromise solution by MCDM methods: A comparative analysis of VIKOR and TOPSIS”, European journal of operational research, 156(2), 445-455.
-    Padovani, Marisa, & Carvalho, Marly M. (2016). “Integrated PPM Process: Scale Development and Validation”, International Journal of Project Management, 34(4), 627-642.
-    Pennypacker, James S, & Dye, Lowell D. (2002). “Project portfolio management and managing multiple projects: two sides of the same coin”, Managing multiple projects, 1-10.
-    Pennypacker, James, & Staff, Enterprise Portfolio Management Council. (2011). Project Portfolio management: A view from the management trenches: Wiley.
-    Petro, Yacoub, & Gardiner, Paul. (2015). “An investigation of the influence of organizational design on project portfolio success, effectiveness and business efficiency for project-based organizations”, International Journal of ProjecManagement, 33(8), 1717-1729.
-    PMI. (2017). The Standard for PORTFOLIO MANAGEMENT (1-27). PENSSYLVANIA: PMI.
-    Powell, Catherine. (2003). “The Delphi technique: myths and realities”, Journal of advanced nursing, 41(4), 376-382.
-    Prapawan, Pangsri. (2015). “Application of the Multi Criteria Decision Making Methods for Project Selection”, Universal Journal of Management , 3(1), 15-20.
-    Rad, Parviz F. & Levin, Ginger. (2006). Project portfolio management tools and techniques: www. iil. com/publishing.
-    Rose, Kenneth H. (2013). “A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide)—Fifth Edition”, Project Management Journal, 44(3), 3-20.
-    Schmidt, Robert L, & Freeland, James R. (1992). “Recent progress in modeling R&D project-selection processes”, IEEE Transactions on Engineering Management, 39(2), 189-201.
-    Souder, William E. (1973). “Utility and perceived acceptability of R&D project selection models”, Management Science, 19(12), 1384-1394.
-    Turner, J Rodney. (2014). The handbook of project-based management (Vol. 92): McGraw-Hill.