بررسی تحلیلی تأثیر نوع و ضخامت عایق‌کاری جداره‌های خارجی در بناهای بلندمرتبه اداری در کلانشهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، استان تهران، شهر تهران

2 کارشناس ارشد انرژی و معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، استان تهران، شهر تهران

چکیده

از مهمترین مؤلفههای یک بنا که ویژگیهای فیزیکی، رفتارها و واکنشهای محیطی- حرارتی و میزان مصرف انرژی را تحت تأثیر قرار میدهد، جداره خارجی یک بناست و اتخاذ تصمیمات صحیح در این خصوص، بهویژه در گونه ساختوساز بلندمرتبه که حجم زیادی از مصرف مواد و مصالح و همچنین افزایش بار مرده را بهدنبال دارد، اهمیت فراوانی خواهد داشت. در این تحقیق طی مطالعات کتابخانهای و میدانی انجام شده بر روی ساختمانهای اداری شهر تهران، ویژگیهای معماری مدل پایه شبیهسازی استخراج گردید و شبیهسازی سه بعدی مدل در نرمافزار اکوتکت 2011 و شبیهسازی حرارتی در نرمافزار انرژی پلاس نسخه 2/8 صورت گرفت. برای شروع شبیهسازی، انواع متداول دیوار خارجی ساخته شده با بلوکهای عایق پرین بهعنوان متغیر شبیهسازی درنظر گرفته شد و تأثیر هرکدام از آنها بر تغییرات دمایی، بار سرمایش و گرمایش طبقات بررسی گردید. نتایج شبیهسازی حاکی از آن بود که تأثیر عایقکاری داخلی در کاهش مصرف بار گرمایش و سرمایش بیشتر از عایقکاری خارجی است. با ثابت نگهداشتن ضخامت دیوار، تأثیر افزایش ضخامت عایق بیشتر از افزایش ضخامت بلوکهای دیوار در کاهش مصرف انرژی است. در انتها انواع بهینه دیوار در قالب جدول برای جدارههای خارجی ساختمانهای اداری معرفی شد.

کلیدواژه‌ها


-   ابراهیم‌پور، عبدالسلام؛ معرفت مهدی و محمدکاری، بهروز (1383). «بهینه‌سازی عایق‌کاری در ساختمان‌های با استفاده مداوم در شرایط اقلیمی ایران از لحاظ بارهای حرارتی سالیانه»، نشریه فنی و مهندسی مدرس: 17، 33-52.
-   حسینی، سید حسین و کاظمی تربقان، مرتضی (۱۳۹۰). «اثرات عایق‌سازی حرارتی جداره‌های ساختمانی ساخته شده با مصالح جدید در کاهش مصرف سوخت»، اولین همایش منطقه‌ای عمران و معماری، آموزشکده فنی و حرفه‌ای سما واحد آیت ا.. آملی، آمل.
-   سرابی، مهرداد و ابراهیم‌پور، عبدالسلام (۱۳۹۲). «عایق‌کاری بر دیوارهای خارجی ساختمان با تغییرات جهت دیوار و اقلیم»، اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی، موسسه آموزش عالی مهر اروند، گروه ترویجی دوستداران محیط زیست، تهران.
-   شیخ‌زاده، قنبرعلی؛ مهرابیان مظفر و ضامن مقصودی، علی (1381). «ارزیابی کاهش تلفات حرارتی با به‌کارگیری عایق‌های حرارتی یا ایجاد فاصله هوایی در جداره‌های خارجی ساختمان»، دومین همایش بین المللی بهینه‌سازی مصرف سوخت در ساختمان، سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت کشور، تهران.
-   طالبی، ژاله (1385). «بهبود عملکرد حرارتی ساختمان‌های مسکونی عایق‌کاری حرارتی از خارج»، پنجمین همایش بین‌المللی بهینه‌سازی مصرف سوخت در ساختمان، سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت کشور، تهران.
-   مدقالچی، زهرا و فلاح، محسن (1394). «مقایسه میزان مصرف انرژی در ساختمان‌های مسکونی با عایق‌کاری‌های مختلف»، ششمین کنفرانس بین‌المللی گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، تهران.
-   مهدوی‌نیا، مجتبی (1390). «بررسی تحلیلی رابطه میان مصرف انرژی و ویژگی‌های کالبدی در بناهای بلندمرتبه اداری ایران»، رساله دکتری مهندسی معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت، تهران.
-   مقررات ملی ساختمان (1389)، مبحث 19 «صرفه‌جویی در مصرف انرژی»، دفتر نظامات مهندسی، وزارت مسکن و شهرسازی، تهران.
-   ویسی، فرزاد؛ یوسفی تورج و احمدی، اردشیر (۱۳۸۸). «بررسی اثر نحوه عایق‌کاری حرارتی جداره‌های خارجی بر بار گرمایشی ساختمان»، اولین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش، و تهویه مطبوع، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، تهران.
-   Kalogirou S. A., Florides G., & Tassou S. (2002). “Energy analysis of buildings employing thermal mass in Cyprus”, Renewable Energy, 27: 353-368.
-   Yuan J., Farnham C., Emura K., & Ashraful Alam M.D. (2016). “Proposal for optimum combination of reflectivity and insulation thickness of building exterior walls for annual thermal load in Japan”, Building and Environment, 13: 228-237.
-   www.energystar.ir (Accessed on: 4/18/2016)