گونه شناسی رویکردهای نظری و تجربی نابرابری های منطقه ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، استان تهران، شهر تهران

2 کارشناس ارشد برنامه ریزی منطقه ای، دانشکده شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، استان تهران، شهر تهران

چکیده

نابرابری منطقهای در زمینه درآمد از دهه 1950 وارد مباحث علمی و آکادمیک شد. با وجود این، بررسی مطالعات و تحقیقات این حوزه نشان میدهد که مباحث تجربی و تئوری پاسخ روشنی به ارتباط رشد درآمد و نابرابری منطقهای ارائه ندادهاند. برخی از صاحبنظران معتقدند نابرابریهای منطقهای در طول زمان روند کاهشی خواهند داشت و برخی دیگر روند آن را افزایشی در نظر میگیرند. از این رو مقاله حاضر در نظر دارد تا با روش فراتحلیل، نوعی گونهشناسی از مجموعه مطالعات صورت گرفته در این حوزه بهدست دهد. نگاهی به پیشینه نظریههای اقتصاد منطقهای نشان میدهد که رابطه رشد مناطق و نابرابری را میتوان در سایه نظریههای رشد اقتصادی توضیح داد. دو نظریه اقتصادی که پایۀ نظریههای نابرابری منطقهای را تشکیل میدهند عبارتاند از نظریه «نئوکلاسیک» و نظریه «جغرافیای اقتصادی نوین». نظریه رشد اقتصاد نئوکلاسیک معتقد به کاهش نابرابریهای منطقهای در طی زمان است درحالیکه نظریه اقتصاد جغرافیایی نوین پل کروگمن معتقد به افزایش نابرابری است. بنابراین با توجه به این دو نظریۀ اقتصادی، مطالعات نابرابریهای منطقهای در سه دسته جای گرفتند: (1) رویکرد تعادل فضایی؛ (2) رویکرد عدم تعادل فضایی؛ و 3) رویکرد بینابینی. رویکرد تعادل فضایی به نظریه رشد اقتصاد نئوکلاسیک و رویکرد عدم تعادل فضایی به نظریه اقتصاد جغرافیایی پل کروگمن رجوع میکنند. رویکرد بینابینی نیز روند افزایشی یا کاهشی نابرابری را متأثر از سطح توسعه منطقه و مقیاس منطقه مورد بررسی میداند. بنابراین مقاله حاضر تلاش دارد تا نوعی گونهشناسی را از نظریات و مطالعات تجربی نابرابریهای منطقهای ارائه دهد تا از این راه درک جامعتری از موضوع بهدست آید.

کلیدواژه‌ها


-  Amos, O. (1988). Unbalanced regional growth and regional income inequality in the latter stages of development. Regional Science and Urban Economics, 18(4), 549-566.
-  Artelaris, P., & Petrakos, G. (2014). Intraregional Spatial Inequalities and Regional Income Level in the European Union: Beyond the Inverted-U Hypothesis. International Regional Science Review, International Regional Science Review, 39(3), 291-317.
-  Barrios, S., & Strobl, E. (2005). The dynamics of regional inequalities. Regional Science and Urban Economics, 39(5), 575 -591.
-  Barro, R. (1991). Economic growth in a cross section of countries. Quarterly Journal of Economics, 106(2), 407-443.
-  Barro, R., & Sala-i-Martin, X. (1991). Convergence Across States and Regions. Brookings Papers on Economic Activity, 107-182.
-  Barro, R., & Sala-i-Martin, X. (1992). Convergence. Journal of Political Economy, 100, 223-251.
-  Besley, T., & Burgess, R. (2004). Can Labor Regulation Hinder Economic Performance? Evidence from India. The Quarterly Journal of Economics, 119(1), 91-134.
-  Charron, N. (2013). Diverging Cohesion? Globalisation, state capacity and regional inequalities within and across European Countries. European Urban and Regional Studies, 23(3), 355 – 373.
-  Cikurel, D. (2002). Why Mexico’s regional convergence broke down. processed University of California, San Diego and at http://www.wider.unu.edu/conference/conference-2002-5/conference2002-5.htm.
-  Davis, J. (1980). Some Implications of Recent Trends in the Provincial Distribution of Income and Industrial Products in Canada. The Canadian Geographer, 24, 221-236.
-  Demurger, S., J., Sachs, W., Woo, S., Bao, G., Change, & Mellinger, A. (n.d.). Geography, Economic Policy and regional development in China. processed University of California, Davis and at http://www.wider.unu.edu/conference/conference-2002-2/conference2002-.
-  Eastwood, R., & Lipton, M. (2000). Rural-Urban Dimensions of Inequality Change. Working Papers No. 2003. Helsinki: UNU World Institute for Development Economics Research.
-  Economic Council of Canada. (1977). Living Together: Study of Regional Disparities. Ottawa: Economic Council of Canada.
-  Ezcurra , R., & Rapún, M. (2006). Regional Disparities and National Development Revisited: The Case of Western Europe. European Urban and Regional Studies, 13(4), 355-369.
-  Fan, C., & Casetti, E. (1994). The spatial and temporal dynamics of US regional income inequality, 1950-1989. The Annals of Regional Science, 28(2), 96-177.
-  Fan, S., Kanbur, R., & Zhang, X. (2010). China's regional disparities: Experience and policy. Review of Development Finance, 1(1), 47-56.
-  Friedman, J. (1973). Urbanization, Planning and National Development. Beverly Hills: Sage.
-  Fujita, M., & Krugman, P. (2004). The new economic geography: Past present andthe future. Papers in Regional Science, 83(1), 139-164.
-  Hirschman, A. (1958). The Strategy of Economic Development. New Haven: Yale University Press.
-  Ioannides, Y., & Petrakos, G. (2000). Regional disparities in Greece: The performance of Crete, Peloponnese and Thessaly. EIB Papers, ISSN 0257-7755, 5(1), 30-58.
-  Janikas, M., & Rey, S. (2005). Spatial Clustering, Inequality and Income Convergence in the U.S.: 1969-2001. Re´gion et De´veloppement, 21, 45-64.
-  Janikas, M., & Rey, S. (2008). On The Relationships betwwen Spatial Clustering, Inequality and Economic Growth in the United States: 1969-2000. Région et Développement, 27, 13-34.
-  Kaldor, N. (1970). The Case for Regional Policies. Scottish Journal of Political Economy, 17, 337-348.
-  Kanbur, R., & Venables, A. (2005). Rising Spatial Inequality and Development. Helsinki: Number 3 United Nation University Policy brief.
-  Krugman, P. (1991). Geography and Trade. Cambridge: MIT Press.
-  Kuznets, S. (1955). Economic growth and income Inequality. American Economic Review, 45, 1-28.
-  Lessmann, C. (2011). Spatial inequality and development: Is there an inverted-U relationship? CESifo working paper: Fiscal Policy, Macroeconomics and Growth, No. 3622.
-  Lipshitz, G. (1995). Regional Disparities: The Canadian Case in the Theoretical Context. The Canadian Journal of Regional Science, 18(3), 357-378.
-  Mera, K. (1979). Basic Human Needs versus Economic Growth Approach for Coping with Urban-Rural Imbalances: An Evaluation Based on Relative Welfare. Environment and Planning, 11, 1129-1145.
-  Mora, T. (2008). Explaining Within-country Regional Inequality in the European Union. Scienze Regionali, 7, 51-69.
-  Myrdal, G. (1957). Economic Theory and Underdeveloped Regions. London: Duckworth.
-  Nijkamp, P., & Poot, J. (1998). Spatial Perspectives on New Theories of Economic Growth. Annals of Regional Science, 32, 407-437.
-  Paas, T., & Schlitte, F. (2008). Regional income inequality and convergence process in the EU-25. Scienze Regionali Italian Journal of Regional Science, 7(2), 29-49.
-  Petrakos, G. (2009). Regional growth and inequalities in the European Union. Discussion Paper Series, 15(2), 23-44.
-  Petrakos, G., Rodriguez-Pose, A. & Rovolis, A. (2005). Growth, Integration and Regional Disparities in the European Union. Environment and Planning A, 37, 1837–55.
-  Puga, D. (2002). European regional policies in light of recent location theories. Journal of Economic Geography, 2(4), 373–406.
-  Reddy , A., & Bantilan, M. (2012). Regional disparities in Andhra Pradesh, India. Local Economy, 28(1), 123-135.
-  Richardson, H. (1973). Regional Growth Theory. London: Macmillan.
-  Romer , P. (1994). The origins of endogenous growth. Journal of Economic Perspectives, 8(1), 3-22.
-  Shorrocks, A., & Wan, G. (2005). Spatial Decomposition of Inequality. Journal of Economic Geography, 5(1), 59-81.
-  Solow, R. (1956). A contribution to the theory of economic growth. Quarterly Journal of Economics, 70, 65-94.
-  Swan , T. (1956). Economic growth and capital accumulation. Economic Record, 32(44), 334-361.
-  Tafenau, E., & Paas, T. (2009). Regional disparities and sustainable economic growth. Sustainable Growth of Business: Modern Management Research Conference (pp. 1-8). Vilnius, Lithunia.
-  Termote, M. (1979). Summary: Changes in the Pattern of Interprovincial Migration. Ottawa: Canada Mortgage and Housing Corporation.
-  Terrasi, M. (1999). Convergence and divergence across Italian regions. The Annals of Regional Science, 33(4), 491-510.
-  Venables, A. (2003). Spatial Disparities in Developing Countries: Cities, Regions and International Trade. London School of Economics and Political Science: Centre for Economic Performance.
-  Webster, D. (1985). Canadian Regional Decentralization in the New Global Context: Myth or Reality? Canadian Journal of Regional Science, 8, 377-394.
-  WIDER. (2002-2003). Retrieved July 1, 2013, from www.WIDER.UNU.edu              
-  Williamson, J. G. (1965, July). Regional Inequality and the Process Of National Development (A description of patterns). Economic development and cultural change, 13(4), 1-84.
-  Wrage, P. (1981). The Effect of Internal Migration on Regional Wage and Unemployment Disparities in Canada. Journal of Regional Science, 21, 51-63.
-  Wu, Y. (2002). Regional disparities in China: an alternative view. International Journal of Social Economics, 29(7), 575 - 589.
-  Zaman, K., & Akita, T. (2012). Spatial Dimensions of Income Inequality and Poverty in Bangladesh: An Analysis of the 2005 and 2010 Household Income and Expenditure Survey Data. Bangladesh Development Studies, 35(3), 19-50.