ارزیابی مؤلفه های مؤثر در نقش انگیزی و آسایش صوتی افراد در میدان نقش جهان اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد طراحی شهری، دانشگاه هنر اصفهان، استان اصفهان، شهر اصفهان

2 دانشیار گروه معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، استان اصفهان، شهر اصفهان

3 استادیار گروه معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، استان آذربایجان شرقی، شهر تبریز

چکیده

امروزه افزایش و تعدد منابع صوتی مانند صدای ناشی از ترافیک، فعالیتهای انسانی و صداهای مزاحم، منظر صوتی ناخوشایندی را ایجاد کرده است بهطوری که ادراک ذهنی صوتی مغشوشی را در شهروندان ایجاد میکند. میدان نقش جهان اصفهان بهعنوان یک فضای شهری از این امر مستثنی نیست و پتانسیلهای شنیداری بسیاری در آن شنیده میشود که ممکن است ادراک ناخوشایندی را از منظر صوتی میدان در بازدیدکنندگان ایجاد کند. هدف پژوهش حاضر ارزیابی ادراک افراد از منظر صوتی در میدان نقش جهان با رویکرد کیفی و تحلیلهای کمّی است. جهت ارزیابی کیفی، از پرسشنامههای سایکوآستیک برای ارزیابی ادراک مردم (گردشگران داخلی، گردشگران خارجی، اهالی اصفهان، فروشندگان و کسبه میدان نقش جهان) از کیفیت منظر صوتی استفاده شد. تعداد 385 پرسشنامه پس از آوابرداشت توسط افراد حاضر در محدوده تکمیل شد. نتایج حاصل از پرسشنامه ادراک افراد از فضای شنیداری میدان نقش جهان را در قالب اصوات خوشایند از جمله صدای کالسکۀ اسبها، صدای اذان، صدای فعالیتهایی مانند قلمزنی و همچنین اصوات ناخوشایند مانند صدای موتور و ماشین، صدای تأسیسات و تجهیزات محیط بیرونی نشان داد. همچنین مؤلفههای نقشانگیز همچون ریتمهای صوتی، هویت صوتی، اصوات نشانهای، اصوات پسزمینه و سیگنالهای صوتی را روشن کرد. 

کلیدواژه‌ها


-  امیدی آوج، مریم و عبدلی کلشتری، مهتاب (1393). «تأثیر منظر صوتی بر ارتقاء کیفیت محیط فضاهای عمومی شهری»، اولین کنگره سراسری دستاوردهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار.
-  بنتلی، ایان؛ الکک، آلن؛ مورین، پال؛ مک گلین، سو و گراهام، اسمیت (1390). محیطهای پاسخده، ترجمه مصطفی بهزادفر، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران.
-  پاکزاد، جهانشاه (1392). سیر اندیشهها در شهرسازی: از کمیت تا واقعیت، انتشارات آرمانشهر، تهران.
-  حافظنیا، محمدرضا (1388). مقدمهای بر روش تحقیق در علوم انسانی، انتشارات سمت، تهران.
-  شهابیان، پویان؛ لاریمیان، فرزانه (1395). «بررسی منظر صوتی خیابان ولیعصر تهران با تاکید بر ادراک مردم از منظر صوتی»، آرمانشهر، 17(19)، 237-248.
-  شیخ بگلو، رعنا (1394). «نقش منظر صوتی در مطلوبیت ادراک فضاهای شهری از دیدگاه شهروندان (مطالعۀ موردی: شهروندان شهر شیراز)»، نخستین کنفرانس ملی معماری، موسیقی و ادبیات، تهران.
-  لقمانی، حدیث و غفاری، عباس (1393). «ارزیابی نقش صوت در ارتقاء کیفیت محیط و نحوۀ استفاده شهروندان از فضا»، اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری، منابع طبیعی و توسعۀ پایدار، تهران.
-  منتظرالحجه، محمدرضا؛ شریف نژاد، مجتبی؛ منتظرالحجه، مهدی و انصاری، مجتبی (1395) «بررسی تطبیقی منظر صوتی شهروندان در میدان خان و میدان جانبازان یزد»، کنفرانس بین المللی مهندسی معماری و شهرسازی، تهران.
 
-  Adams, M., Cox, T., Moore, G., Croxford. B., Refaee, M. & Sharples, S. (2006). “Sustainable soundscapes: Noise policy and the urban experience”, Urban Studies, 43, 13, 2385-2398.
-  Adams, M., Bruce, N., Davices, W., Cain, R., Jennings, P., Carlyle, A., & Cusack (2008). “Sound walking as methodology for understanding Soundscapes”, Proceedings of the institute of Acoustics, 30, 51-59.
-  Bruce. S., Neil, D.W., & Adams, M. (2009). “Expectation as a factor in the perception of Soundscape”, Euro noise, October 26-28, Edinburg, Scotland.
-  Brambilla, G., Gallo, V., & Zambon, G. (2013). “The soundscape quality in some urban parks in Milan, Italy”, Journal of Public Health, 10, 2348-2369.
-  Blanco, G. G., Igone, G. P., Saloga, A., Garcia B., Itziar, Herranpascual, I., & Karmele (2012). “Actions to improve soundscape in the “Plaza NEUVA” in Bilbao”, AESOP 26th Annual Congress, 11-15 July, METU, Ankara.
-  Baldinelli, G., Sberna, A., Dalessandro, F., & Asdrubali, F (2012). “Redevelopment of an Urban Open Public Space Using The Soundscape Approach: A Cace Study in CITTA DI CASTELLO, ITALY”, Proceedings of the Internoise, Agust 19-22, New York City.
-  Bull, M. (2013). Sound studies, Taylor and Francis Ltd Publications.
-  Cain, R., Jennings, P., Adams, M., Bruce, N., Carlyle, A., Cusack, P., Davies, W., Hume. K. & Plack, C. (2008). “An activity-centric conceptual framework for assessing and creating positive urban soundscapes”, Proceedings of the Institute of Acoustics, 30, 2, 546-551.
-  Davise, W.J., Adams, M.D., Bruce, N.S., Cain, R., Carlyle, A., Cusack, P., Hall, D.A., Hume, K.L., Irwin, A., Jennings, P., Marselle, M.R., Plack, C.J., & Poxon, J. (2013). “Perception of Soundscape: An Interdisciplinary Approach”, Applied Acoustics, 74, 2, 224-231.
-  Drever, J. (2005). Soundscape and acoustic ecology, University of London, London.
-  Edensor, T. (2009). Geographic's of rhythm: nature/ place, mobility and bodies, Routledge, Burlington.
-  -Farina, A. (2014). Soundscape Ecology, Principles, Patterns, Methods and Applications, Springer, New York.
-  Frisby, K. (1994). The flaˆneur in Social Theory, Routledge, London.
-  Jeon, J., & Jik L. P. (2008). “Sound walk for evaluating community noise annoyance in urban spaces”, 9th international congress on noise as a public health problem (ICBEN), Fox woods, CT.
-  Jeon J. Y., Lee, P. J., You, J., & Kang, J. (2010). “Perceptual assessment of quality of urban soundscapes with combined noise sources and water sounds”, Acoustic Society of America, 127, 3, 1357–1366.
-  Kang, J. (2006). Urban Sound Environment, Taylor and Francis, London and New York.
-  Kang, J., & Zhang, M. (2010). “Soundscape differential analysis of soundscape in urban open public space”, Building and Environment, 45, 150-157.
-  Krause B. (1987). “Bioacoustics, habitat ambience in ecological balance”, Whole Earth Review, 57: 14–18.
-  Lam K.C., Ng, S.L., Hui, W.C., & Chan, P.K. (2005). “Environmental quality of urban parks and open spaces in Hong Kong”, Environmental monitoring and assessment, 111, 1-3, 55-73.
-  Mohammad Rehan, R. (2015). “The phonic identity of city urban soundscape for sustainable spaces”, HBRC journal, 12, 3, 337-349.
-  Nyunt, K. (2004). “Waterfront soundscape of Auckland”, Paper presented at the 18th International Congress of Acoustics, 1, 215-216.
-  Nilsson, M.E. (2007). “Soundscape quality in urban open spaces”, Paper presented at Inter-Noise, in Istanbul, Turkey, 28th – 31st August.
-  Nilsson, M.E., & Berglund, B. (2006). “Soundscape quality in suburban green areas and city parks”, Acta Acustica united with Acustica, 92, 6, 903-911.
-  Payne, S., Davies, W., & Mags, A (2009). Research into the Practical and Policy Applications of Soundscape Concepts and Techniques in Urban Areas (NANR 200), Department for Environment, Food and Rural Affairs.
-  Pijanowski, B. C., Villanueva-Rivera, L. J., Dumyahn, S.L., Farina, A., Krause, BL., Napoletano, B M., Gage, Stuart H., & Pieretti, N (2011). “Soundscape Ecology: the science of sound in the landscape”, Bioscience, 61, 3, 203-216.
-  Polli, A. (2012). “Soundscape, sonification and sound activism”, AI & Soc, 27, 257-268.
-  Ren, X., & Kang, J. (2015). “Effects of the visual landscape factors of an ecological waterscape on acoustic comfort”, Applied Acoustics, 96, 171-179.
-  Ruitter, E. P. J. (2005). “Soundscape, Privacy, Communication and orientation”, international conference' Doing, thinking, feeling home: the mental geography of residential environment, Delf, The Netherland, October 14-15.
-  Schafer, R. M. (1977). The Soundscape., our sonic environment and the tuning of the world, Destiny Books, Rochester.
-  South Worth, M. (1969). “The sonic Environment of Cities”, The Journal of Environ Behave, 1, 49-70
-  Stammers, J., & Chesmore, D. (2008). “Instrument for soundscape recognition, Identification and evaluation: Signal classification”, Journal of Acoustical Society of America, 123, 5.
-  Vermir, G., Domecka, M., & Rychtarikova, M. (2008). “The application of the soundscape approach in the evaluation of the urban public space”, Acoustical society of America, 123, 1-6.
-  Yang, W., & Kang, J. (2005a). “Acoustic comfort evaluation in urban open public spaces”. Applied Acoustics, 66, 211-229.
-  Yang, W. & Kang, J. (2005b). “Soundscape and sound preference in urban squares: a case study in Sheffield”, Journal of Urban Design, 10, 1, 61-80.