برداشت ساختاری از مصادیق معماری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه معماری، دانشگاه علم و صنعت ایران، استان تهران، شهر تهران

2 دانشجوی دکتری معماری، دانشگاه علم و صنعت ایران، استان تهران، شهر تهران

چکیده

برداشت از نمونههای مشابه و مصادیق معماری یکی از گامهای مرسوم طراحی معماری است. بررسی و تحلیل ادبیات موضوع نشان میدهد برداشت ساختاری از مصداق موجب ارتقای کیفیت طراحی میگردد، اما تکرار اجزای مصداق یا ویژگیهای آن به کپیبرداری و برداشت سطحی منجر میشود. دیدن مصادیق پیش از طراحی ممکن است باعث ثابت شدن ذهن طراح در ویژگیهای مصداق گردد و به درجا زدن در طراحی منجر شود که نتیجه آن ایدۀ طراحی غیربدیع و تکرار نامناسب ویژگیهای مصداق است. در این پژوهش با هدف شناخت برداشت ساختاری و مشخص شدن رابطه آن با نوع مصداق، از تحقیق تجربی استفاده شد. 54 نفر از دانشجویان کارشناسی معماری یک اقامتگاه بینراهی طراحی کردند و از یکی از 12 تصویر مصادیق معماری بهعنوان منبع الهام استفاده نمودند. ایدههای طراحی توسط داوران در دستههای برداشت ساختاری، برداشت سطحی، کپیبرداری و بیارتباط بودن ارزیابی شد. دو ویژگی ارتباط نمونه و موضوع طراحی از نظر عملکرد و از نظر دوره تاریخی مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان داد دانشجویان معماری مورد آزمون از برداشت سطحی بیشتر از سایر انواع برداشت استفاده کردهاند. برخی از دانشجویان توانایی برداشت ساختاری از مصداق را دارند و مصادیق معماری تاریخی ایران نسبت به مصادیق معاصر غرب به برداشت ساختاری بیشتری منجر شده است. 

کلیدواژه‌ها


-  حاجی قاسمی، کامبیز و همکاران (1375). گنجنامه: دفتر اول، خانههای کاشان، دانشگاه شهید بهشتی و انتشارات روزنه، تهران.
-  حاجی قاسمی، کامبیز و همکاران (1383). گنجنامه: دفتر هفدهم، کاروانسراها، دانشگاه شهید بهشتی و انتشارات روزنه، تهران.
-  خاکزند، مهدی؛ مظفر، فرهنگ؛ فیضی، محسن و عظیمی، مریم (1388). «قیاس بصری و جایگاه آن در آموزش خلاق طراحی معماری»، نشریه علمی پژوهشی فناوری آموزش، 4(4)، 153-162.
-  گال، مردیت؛ بورک، والتر و گال، جویس (1383). روشهای تحقیق کمّی و کیفی در علوم تربیتی و روانشناسی، ترجمه احمدرضا نصر، چاپ اول، سمت، دانشگاه شهید بهشتی.
-  گروت، لیندا و وانگ، دیوید (1384). روشهای تحقیق در معماری، ترجمه علیرضا عینی فر، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران.
-  محمودی، سیدامیرسعید و ذاکری، سیدمحمدحسین (1390). «استخراج دانش کاربردی از پیشینهها و تأثیر آن بر خلاقیت در طراحی معماری»، نشریه هنرهای زیبا، معماری و شهرسازی، 3 (47)، 39-50.
 
-  Agogué, M., Kazakçi, A., Hatchuel, A., Masson, P., Weil, B., Poirel, N., & Cassotti, M. (2014). “The Impact of Type of Examples on Originality: Explaining Fixation and Stimulation Effects”, The Journal of Creative Behavior, 48(1), 1-12.
-  Ball, L. J., Ormerod, T. C., & Morley, N. J. (2004). “Spontaneous analogising in engineering design: A comparative analysis of experts and novices”, Design Studies, 25(5), 495-508.
-  Bonnardel, N. (2000). “Towards understanding and supporting creativity in design: analogies in a constrained cognitive environment”, Knowledge-Based Systems, 13(7), 505-513.
-  Cai, H., Do, E. Y.-L., & Zimring, C. M. (2010). “Extended linkography and distance graph in design evaluation: an empirical study of the dual effects of inspiration sources in creative design”, Design Studies, 31(2), 146-168.
-  Cardoso, C., & Badke-Schaub, P. (2009a). Give design a break? The role of incubation periods during idea generation. Paper presented at the DS 58-2: Proceedings of ICED 09, the 17th International Conference on Engineering Design, Vol. 2, Design Theory and Research Methodology, Palo Alto, CA, USA, 24-27.
-  Cardoso, C., & Badke-Schaub, P. (2009b). Idea Fixation in Design: The Influence of Pictures and Words. Paper presented at the ICORD 09: Proceedings of the 2nd International Conference on Research into Design, Bangalore, India , 07-09.
-  Cardoso, C., & Badke-schaub, P. (2011a). “Fixation or inspiration: Creative problem solving in design”, The Journal of Creative Behavior, 45(2), 77-82.
-  Cardoso, C., & Badke-schaub, P. (2011b). “The influence of different pictorial representations during idea generation”, The Journal of Creative Behavior, 45(2), 130-146.
-  Casakin, H. (2004). “Visual analogy as a cognitive strategy in the design process: Expert versus novice performance”, journal of Design Research, 4(2), 253-268.
-  Casakin, H., & Goldschmidt, G. (1999). “Expertise and the use of visual analogy: Implications for design education”, Design Studies, 20(2), 153-175.
-  Chan, J., Dow, S. P., & Schunn, C. D. (2015). Do the best design ideas (really) come from conceptually distant sources of inspiration? Design Studies, 36(0), 31-58.
-  Chan, J., Fu, K., Schunn, C., Cagan, J., Wood, K., & Kotovsky, K. (2011a). “On the benefits and pitfalls of analogies for innovative design: Ideation performance based on analogical distance, commonness, and modality of examples”, Journal of Mechanical Design, 133(8), 081004.
-  Chan, J., Fu, K., Schunn, C., Wood, K., & Kotovsky, K. (2011b). “n the effective use of design-by-analogy: The influences of analogical distance and commonness of analogous designs on ideation performance. Paper presented at the DS 68-7: Proceedings of the 18th International Conference on Engineering Design (ICED 11), Impacting Society through Engineering Design, Vol. 7: Human Behaviour in Design, Lyngby/Copenhagen, Denmark, 15.-19.08.
-  Cheng, P., Mugge, R., & Schoormans, J. P. (2014). “A new strategy to reduce design fixation: Presenting partial photographs to designers”, Design Studies, 35(4), 374-391.
-  Chrysikou, E. G., & Weisberg, R. W. (2005). “ Following the wrong footsteps: fixation effects of pictorial examples in a design problem-solving task”, Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 31(5), 11-34.
-  Dahl, D. W., & Moreau, P. (2002). “The influence and value of analogical thinking during new product ideation”, Journal of Marketing Research, 39(1), 47-60.
-  Doboli, A., Umbarkar, A., Subramanian, V., & Doboli, S. (2014). Two experimental studies on creative concept combinations in modular design of electronic embedded systems. Design Studies, 35(1), 80-109.
-  Eastman, C. (2001). New directions in design cognition: studies of representation and recall: Elsevier.
-  Eilouti, B. H. (2009). Design knowledge recycling using precedent-based analysis and synthesis models. Design Studies, 30(4), 340-368.
-  Gentner, D. (1983). Structure-mapping: A theoretical framework for analogy. Cognitive science, 7(2), 155-170.
-  Gentner, D., & Markman, A. B. (1997). Structure mapping in analogy and similarity. American Psychologist, 52(1), 45-52.
-  Goldschmidt, G. (2011). “Avoiding design fixation: transformation and abstraction in mapping from source to target”, The Journal of Creative Behavior, 45(2), 92-100.
-  Gonçalves, M., Cardoso, C., & Badke-Schaub, P. (2012a). Find your inspiration: exploring different levels of abstraction in textual stimuli. Paper presented at the 2nd international conference on design creativity (ICDC2012), Glasgow UK.
-  Gonçalves, M., Cardoso, C., & Badke-Schaub, P. (2012b). How far is too far? Using different abstraction levels in textual and visiual stimuli. Paper presented at the DS 70: Proceedings of DESIGN 2012, the 12th International Design Conference, Dubrovnik, Croatia.
-  Gonçalves, M., Cardoso, C., & Badke-Schaub, P. (2013). “ Inspiration peak: exploring the semantic distance between design problem and textual inspirational stimuli”, International Journal of Design Creativity and Innovation, 1(4), 215-232.
-  Heylighen, A., & Neuckermans, H. (2002). “Are architects natural case-based designers? Experts speaking", The Design Journal, 5(2), 8-22.
-  Jansson, D. G., & Smith, S. M. (1991). “Design fixation”, Design Studies, 12(1), 3-11.
-  Kalogerakis, K., Lüthje, C., & Herstatt, C. (2010). Developing innovations based on analogies: experience from design and engineering consultants. Journal of Product Innovation Management, 27(3), 418-436.
-  Mougenot, C., Bouchard, C., Aoussat, A., & Westerman, S. (2008). Inspiration, images and design: an investigation of designers' information gathering strategies. journal of Design Research, 7(4), 331-351.
-  Ozkan, O., & Dogan, F. (2013). “Cognitive strategies of analogical reasoning in design: Differences between expert and novice designers”, Design Studies, 34(2), 161-192.
-  Perttula, M., & Sipila, P. (2007). “The idea exposure paradigm in design idea generation”, Journal of Engineering Design, 18(1), 93-102.
-  Viswanathan, V., Atilola, O., Esposito, N., & Linsey, J. (2014). “A study on the role of physical models in the mitigation of design fixation”, Journal of Engineering Design, 25(1-3), 25-43.
-  Vosniadou, S., & Ortony, A. (1989). Similarity and analogical reasoning: Cambridge University Press.
-  Youmans, R. J. (2011). “Design fixation in the wild: Design environments and their influence on fixation”. The Journal of Creative Behavior, 45(2), 101-107.
-  Youmans, R. J., & Arciszewski, T. (2014). “Design fixation: A cloak of many colors”, Design Computing and Cognition'12, Springer. pp. 115-129.
-  http://www.archdaily.com (accessed: 02-07-2015).