بهره گیری از تکنولوژی تشخیص چهره در خلق معماری هوشمند احساسگرا: رهیافتی در بازشناسی احساسات کاربران در ادراک بصری نمای ساختمان هوشمند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه مازندران

2 استادیار مهندسی معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه مازندران

3 استادیار مهندسی پزشکی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اصفهان

چکیده

احساسات بخش عمده‌ای از وجود انسان و تعاملات اجتماعی او را تشکیل می‌دهد، بنابراین یافتن وجوه گوناگون و بازشناسی آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. یکی از اهداف معماری هوشمند احساس‌گرا طراحی فضاهایی است که در آنها قابلیت تأثیرگذاری بر حالات روان‌شناختی و احساسی افراد وجود داشته باشد. بر این اساس پژوهش حاضر به دنبال برقراری ارتباط میان انسان و فضای معماری و بررسی نقش تکنولوژی‌های پیشرفته جهت برقراری تعادلی منطقی میان این دو حوزه است. بدین منظور جهت بررسی کاربردی موضوع، حالات احساسی 44 نمونه (22 مرد و 22 زن) با میانگین سنی 18-28 سال در هنگام رویارویی با هندسه و تناسبات گوناگون یک نمای هوشمند ثبت شد و 5 حالت احساسی آنان طبق نمودار برانگیختگی-جاذبه و با استفاده از سه روش پرسش‌نامه، ضبط تصاویر ویدئویی و پردازش تصویر حالات چهره مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که می‌توان دسته‌های احساسی مشخصی را برای افراد در هنگام مشاهده نماهای گوناگون تعریف نمود. همچنین در بررسی انجام گرفته جهت بازشناسی احساسات مشخص شد که در 65‌% موارد میان بازشناسی احساسی صورت گرفته به روش پرسش‌نامه و آنالیز تصاویر چهره به کمک نرم‌افزار هم‌خوانی وجود دارد. در انتها الگویی جهت تغییر نما به شکل هوشمند و متناسب با اشخاصی که از نما بازدید می‌کنند ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها


-   ایل‌بیگی، الناز؛ یزدچی، محمدرضا و مهنام، امین (1393) «طراحی سیستم پیشرفته‌ای برای بازشناسی احساسات بر اساس سیگنال‌های مغزی و تصاویر چهره»، مجله علمی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، 32، 1، صص. 27-40.
-   باقری، ابراهیم (1391) «مفاهیم کاربردی در طراحی احساس‌گرا»، نشریه هنرهای زیبا، 4، 50، صص. 51-60.
-   باقری، مهسا و شاهرودی، عباسعلی (1393) «ارزیابی و مداخله ترجیحات احساسی کاربران در فضای جمعی»، مجله روان‌شناسی معاصر، 9، صص. 63-76.
-   شاهرودی، عباسعلی (1393) «به‌کارگیری علوم مغز و اعصاب در ارتقا کیفیت فضای معماری»، دومین همایش ملی معماری و شهرسازی در گذر زمان در جستجوی فضاهای گمشده، قزوین، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی.
-   وکیلی راد، میثم (1391) «نمای دینامیک؛ نمای هوشمند»، ماهنامه ساخت و ساز، 31،6، صص. 62-65.
 
-   Cernea, D., & Kerren, A. (2015). A survey of technologies on the rise for emotion-enhanced interaction. Journal of Visual Languages & Computing, 31, 70-86.
-   Chalup, S. K., Hong, K., & Ostwald, M. J. (2010). Simulating pareidolia of faces for architectural image analysis. Brain, 26(91), 100.
-   Desmet, P., Overbeeke, K., & Tax, S. (2001). Designing products with added emotional value: Development and appllcation of an approach for research through design. The design journal, 4(1), 32-47.
-   Ekman, P., & Friesen, W. V. (1978). Manual for the facial action coding system. Consulting Psychologists Press.
-   Hung, T., & Nieh, C. (2009). A study on relationship between modern architectural shape and kansei image evaluation-taking diversity for distinctive customers as example. In International Conference on East Asian Architectural Culture (Vol. 2, pp. 137-148).
-   Ishihara, S., Ishihara, K., Nakagawa, R., Nagamachi, M., Sako, H., Fujiwara, Y., & Naito, M. (2010). Development and improvement of a washer-dryer with kansei ergonomics. In Proceedings of the International MultiConference of Engineers and Computer Scientists. Conference.
-   Ko, K. E., Yang, H. C., & Sim, K. B. (2009). Emotion recognition using EEG signals with relative power values and Bayesian network. International Journal of Control, Automation and Systems, 7(5), 865-870.
-   Leon, E., Clarke, G., Sepulveda, F., & Callaghan, V. (2004, December). Neural network-based improvement in class separation of physiological signals for emotion classification. In Cybernetics and Intelligent Systems, 2004 IEEE Conference on (Vol. 2, pp. 724-728). IEEE.
-   Liu, Y., Sourina, O., & Nguyen, M. K. (2010, October). Real-time EEG-based human emotion recognition and visualization. In Cyberworlds (CW), 2010 International Conference on (pp. 262-269). IEEE.
-   Tao, H., & Huang, T. S. (2002). A PIECEWISEBÉZIER VOLUME DEFORMATION MODEL AND ITS. Advances in Image Processing and Understanding: A Festschrift for Thomas S Huang, 52, 39.
-   Vecchiato, G., Jelic, A., Tieri, G., Maglione, A. G., De Matteis, F., & Babiloni, F. (2015). Neurophysiological correlates of embodiment and motivational factors during the perception of virtual architectural environments. Cognitive processing, 16(1), 425-429
-              Wiberg, M. (2010). Interactive Textures for Architecture and Landscaping: Digital Elements and Technologies. IGI Global, 260 pages.