نظام آوایی- ادراکی آب در فضای باغ ایران؛ بررسی موردی: باغ فین و شازده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر

چکیده

ماهیت فضایی شکننده و میرای باغ‌های تاریخی از یک‌سو و اهمیت «میراث غیرمادی» و زیبایی‌شناسانه باغ‌های رسمی ایرانی که در متون ادبی به وفور به توصیف آن پرداخته شده از سوی دیگر، این ضرورت را ایجاب می‌کند که علاوه بر مطالعات انجام شده در زمینه‌های کالبدی و مورفولوژی، ثبت اتمسفر منحصر به‌فرد آنها در مطالعات علمی جایگاه ویژه‌ای پیدا کند. این مقاله با پرداختن به یکی از اجزای منظرساز باغ ایرانی یعنی آب به تبیین جایگاه کیفی آن در حوزه ادراکی می‌پردازد و این فرضیه را دنبال می‌کند که با وجود فقر محیطی در پهنه بیابانیِ بستر باغ‌های رسمی ایران، نوع به‌کارگیری کمیت حداقل آب در کنار سایر اجزای باغ به غنای ادراکی و به‌طور مشخص در این مقاله ادراک شنوایی منجر شده است. به همین منظور روش تحقیقی مشتمل بر سه مرحله (1) مشاهده و ثبت صدای آب، (2) بررسی توصیفات مبتنی بر حافظه ادراکی و (3) بررسی کیفیت ادراک پیاده از صوت آب در دو باغ مطالعه شده - فین و شازده - اتخاذ گردیده است. نتایج تحقیق به‌صورت استقرایی به استخراج قابلیت‌های صوتی آب در ساختار فضایی باغ به انضمام لیستی از افکت‌های صوتی منتج از آن برای استفاده در حوزه منظر و معماری می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها


-   اخوت، امیر (1382) موسیقی ایرانی و هنرهای تزیینی، نشریه هنرهای زیبا، شماره 16، صص. 101-111.
-   پیرنیا، محمد کریم (1373) «باغ‌های ایرانی»، تدوین فرهاد ابو ضیا، مجله آبادی، شماره 15، صص. 2-12.
-   حائری، محمدرضا (1374) «نشستی با موسیقی و معماری ایران: آوای خنیا در گنبد مینا»، نشریه هنر، شماره 28، صص. 461-474.
-   دانش‌دوست، یعقوب (1369) طبس شهری که بود، انتشارات سروش، تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور.
-   شاهچراغی، آزاده (1389) پارادایم‌های پردیس (درآمدی بربازشناسی و بازآفرینی باغ ایرانی)، جهاد دانشگاهی واحد تهران.
-   مسعودی، عباس(1389) «ریشه‌های باغ ایرانی: نقش شیوه آبیاری در هنر باغ‌سازی»، مجله منظر، شماره 12، صص 10-15.
-   ویلبر، دونالد (1348) باغ‌های ایران و کوشک‌های آن، ترجمه مهین دخت صبا، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران.
 
-   Augoyard, Jean-François; Torgue, Henry (1995) A l’écoute de l’environnement, Répertoire des effets sonores, Marseille, Parenthèses.
-   Augoyard, Jean-François (1982) Sonorité, sociabilité et urbanité, Paris, Plan construction.
-   Bachelard, Gaston (1985) L’eau et les rêves: essai sur l’imagination de la matière, Paris, Jose Corti.
-   Baridon, Michel (2008) L’eau dans les jardins d’Europe, Belgique, Mardaga.
-   Baridon, Michel (2000), Les jardins, paysagistes-jardiniers-poètes, Edition Rober Laffont.
-   Behbahani, Homa, (?) Les jardins persans entre permanence et innovation, IFLA, ICOMOS.
-   Borja, Erik (1999), Les lecons du jardin zen, Chene.
-   Brunon, Hervé (2011) La maîtrise de l’eau dans les jardins de l’Antiquité à nos jours, APAHAU, [Séquence pédagogique, histoire des arts Collège], Association des professeurs d’histoire de l’art et d’archéologie des universités (APAHAU).
-   Chelkoff, Grégoire; Balay, Olivier (1985) La dimension sonore d’un quartier, Paris, plan construction.
-   Chelkoff, Grégoire (1996) L'urbanité des sens: perceptions et conceptions des espaces publics urbains, Grenoble: Université P. Mendès-France.
-   Diba, Darab; Revault, Philippe & Santelli, Serge (2001) Maisons d’Ispahan, Paris, Maisonneuve & Larose.
-   Laroze, Catherine (1990) Une histoire sensuelle des jardins, Paris, Olivier Orban.
-   Marietan, Pierre (2005) L’environnement sonore, approche sensible, concepts, modes de représentation, Nîmes, Champ social.
-   Marietan, Pierre (1997) La musique du lieu, Berne, Commission nationale suisse pour l’UNESCO.
-   Murray Schafer Raymond (1973) La musique de l’environnement, Culture, no.1, Musique et Société.
-   Murray Schafer, Raymond (1977) Le paysage sonore, Paris, J.-C. Lattes, 1979 (traduit de l’anglais par Sylvette Gleize: The turning of the World, New York, A. Knopf).
-   Streri, Arlette (2000) Pour une certaine unité des sens à la naissance, Devenir n°4.
-   Van zuylan, Gabrielle (1994) Tous les jardins du monde, Gallimard.
-              Younès, Chris., Paquot, Thierry (2002), Philosophie, ville et architecture: La renaissance des quatre éléments, Paris, La Découverte, «Armillaire».