محیط برنامه ریزی مشارکتی؛ ارائه مدل مفهومی برای تحلیل عوامل مؤثر بر مشارکت شهروندان در برنامه ریزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران

2 استاد گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران

3 استاد گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر

4 دانشجوی دکتری شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

نتایج مثبت پیوستن شهروندان به فرایند برنامه‌ریزی انکارناپذیر است. در سال‌های اخیر موضوع مشارکت شهروندان در برنامه‌ریزی در اغلب کشورها بسیار مورد توجه قرار گرفته و سعی شده است امکان مشارکت عمومی در سطوح گوناگون برنامه‌ریزی و تصمیم‌سازی فراهم شود. اما زمانی که تلاش می‌شود مفهومی که به‌تدریج و هماهنگ با ساختارهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشورهای توسعه‌یافته شکل گرفته است، در کشورهای در حال توسعه و بدون توجه به ویژگی‌های محیط‌های برنامه‌ریزی این جوامع - به همراه انبوهی از مسائل و مشکلات نظیر فقر، شهرنشینی سریع، ناکارآمدی در ارائه خدمات و ضعف‌های زیرساختی و نهادی و جز آن – به‌کار گرفته شود، موفقیت‌های قابل توجهی حاصل نمی‌شود. امکان مشارکت در ساختار چنین محیط‌های به تعبیر کانلی1 دشوار، مستلزم اصلاح رویه‌ها و ساختارهای موجود است ـ که راهکاری بلندمدت محسوب می‌شود ـ و یا اینکه با تکیه بر نقش کلیدی برنامه‌ریزان، استفاده حداکثری از ظرفیت‌های مشارکت شهروندان در ساختارها و رویه‌های کنونی امکان‌پذیر شود. هدف این تحقیق ارائه مدل مفهومی برای تحلیل عوامل مؤثر بر برنامه‌ریزی مشارکتی در محیط برنامه‌ریزی است. مدل پیشنهادی دربرگیرنده ساختارهای رسمی و غیررسمی در دو عرصه محیط بیرونی برنامه‌ریزی شامل حکومت و مشارکت‌کنندگان و سه عرصه محیط درونی برنامه‌ریزی شامل برنامه‌ریزان و نهادهای برنامه‌ریزی، قوانین و مقررات و ابزارها و رویه‌ها است. عرصه ششم تحلیل در مدل پیشنهادی دربرگیرنده تغییر و تحولات بیرونی است.

کلیدواژه‌ها


-   کرایتن، جیمز ال. (1392) راهنمای مشارکت عمومی: گرفتن تصمیمات بهتر با مشارکت شهروندان (مترجمان: ناصر برک‌پور، افشین خاکباز، مرجان شرفی، نریمان زرین پناه)، نشر شهر، تهران.
-   نیومن، پیتر و تورنلی، اندی (1387). برنامه‌ریزی شهری در اروپا: رقابت بین‌المللی، نظام‌های ملی و طرح‌های برنامه‌ریزی (مترجم: عارف اقوامی مقدم)، آذرخش، تهران.
 
-   Abelsona, J., Forest, P. G., Eyles, J., Casebeer, A., Martin, E., & Mackean, G. (2007). Examining the Role of Context in the Implementation of a Deliberative Public Participation Experiment: Results from a Canadian Comparative Study. Social Science & Medicine, 64, pp. 2115-2128.
-   Abram, S. (2011). Culture and Planning. England: Ashgate.
-   Agger, A. (2012). Towards Tailor-made: How to Involve Different Types of Citizens Participatory Governance. TPR, 83(1), 29-45.
-   Alexander, E. (2008). Public Participation in Planning—A Multidimensional Model .Planning Theory & Practice, 9(1), pp. 57-90, doi: 10.1080/14649350701843853.
-   Alterman, R. (1982). Planning for Public Participation: the Design of Implementable Strategies. Environment and Planning B, 9, pp. 295-313.
-   Arnstein S. R. (1969). a Ladder of Citizen Participation. Journal of the American Institute of Planners (JAIP), 35 (4), 216-224.
-   Beierle, T. C. (1999). Using Social Goals to Evaluate Public Participation in Environmental Decisions. Policy Studies Review, 16(3–4), pp. 75–103.
-   Beard, V. A. (2005). Individual determinants of participation in community development in Indonesia. Environment and Planning C: Government and Policy, 23, pp. 21-39, doi: 10.1068/c36m.
-   Boal, K. & Bryson, J. (1987). Representation, Testing and Policy Implications of Planning Processes. Strategic Management Journal. 8(3), 211-231.
-   Bolan, R. S. (1973). Community Decision Behavior: The Culture of Planning. In Andreas Faludi (Ed.), A Reader in Planning Theory (pp. 371-394). New York: Pergamon Press.
-   Bonafede, G., & Lo Piccolo, F. (2010). Participative Planning Processes in the Absence of the (Public) Space of Democracy. Planning Practice & Research, 25(3), pp. 353-375, doi: 10.1080/02697459.2010.503430.
-   Brownill, S. (2009). The Dynamics of Participation: Modes of Governance and Increasing Participation in Planning. Urban Policy and Research, 27 (4), pp. 357-375, doi: 10.1080/08111140903308842.
-   Cullingworth, B., & Nadin, V. (2006). Twon and Country Planning in the UK. London: Routledge.
-   Connelly, S. (2010). Participation in a Hostile State: How do Planners Act to Shape Public Engagement in Politically Difficult Environments?. Planning Practice and Research, 25(3), pp. 333-351.
-   Conrad, E., Cassar, L. F., Christie, M., & Fazey, I. (2011). Hearing but not listening? A participatory assessment of public participation in planning. Environment and Planning C: Government and Policy, 29, pp. 761-782, doi: 10.1068/c10137.
-   De Vries, J. (2015). Planning and Culture Unfolded: The Cases of Flanders and the Netherlands. European Planning Studies, pp. 1-17, doi: 10.1080/09654313.2015.1018406.
-   Dyckman, J., Kreditor, A. & Banerjee, T. (1984). Planning in an Unprepared Environment: The Example of Bahrain. The Town Planning Review. 55(2), 214-227.
-   Ebdon, C., & Franklin, A. L. (2006). Citizen Participation in Budgeting Theory. Public Administration Review, 66(3), pp. 437-447, doi: 10.1111/j.1540-6210.2006.00600.x.
-   Faludi, A. (1970). The Planning Environment and the Meaning of “Planning”. Regional Studies, 4 (1), pp.1-9, doi: 10.1080/09595237000185011.
-   Faludi, A. (2005). The Netherlands: a Culture with a Soft Spot for Planning. In Bishwapriya Sanyal (Ed.), Comparative Planning Cultures (pp. 442-454). New York: Routledge.
-   Forester, J. (2006). Making Participation Work When Interests Conflic; Moving from Facilitating Dialouge and Moderating Debate to Mediating Negotiations. American Planning Association, 72 (4), pp. 447-456.
-   Friedmann, J. (1967). A Conceptual Model for the Analysis of Planning Behavior. Administrative Science Quarterly, 12(2), 225-252.
-   Friedmann, J. (2005). Globalization and Emerging Culture of Planning. Progress in Planning, 64, pp. 183-234. doi:10.1016/j.progress.2005.05.001.
-   Gaventa, J., & Valderrama, C. (1999). Participation, Citizenship and Local Governance. Background Note Prepared for Workshop on ‘Strengthening Participation in Local Governance’, Institute of Development Studies (IDS), Brighton, June 21-24, 1999.
-   Gordon, E., Schirra, S., & Hollander, J. (2011). Immersive Planning: A Conceptual Model for Designing Public Participation with New Technologies. Environment and Planning B: Planning and Design, 38, 505-519.
-   Hopkins, D. (2010). The emancipatory limits of participation in planning; Equity and power in deliberative plan-making in Perth, Western Australia. TPR, 81 (1), pp. 55-81, doi: 10.3828/tpr.2009.24.
-   Khan, S., & Swapan, M. S. H. (2013). From Blueprint Master Plans to Democratic Planning in South Asian Cities: Pursuing Good Governance Agenda against Prevalent Patron-client Networks. Habitat International, 38, pp. 183-191.
-   Keller, D. A., Koch, M., & Selle, K. (1996). ‘Either/or’ and ‘and’: First Impressions of a Journey into the Planning Cultures of Four Countries. Planning Perspectives, 11(1), 41-54, doi: 10.1080/026654396364925.
-   King, C. S., Feltey, K. M., & Susel, B. O. (1998). The Question of Participation: Toward Authentic Public Participation in Public Administration. Public Administration Review, 58 (4), pp. 317-326.
-   Knieling, J., & Othengrafen, F. (2009). Planning cultures in Europe: Decoding cultural phenomena in urban and regional planning. Farnham, UK: Ashgate.
-   Knieling, J., & Othengrafen, F. (2015). Planning Culture; A Concept to Explain the Evolution of Planning Policies and Processes in Europe?. European Planning Studies, 1-15, doi: 10.1080/09654313.2015.1018404.
-   Laurian, L. & Shaw, M. M. (2009). Evaluation of Public Participation; the Practices of Certified Planners. Journal of Planning Education and Research, 28, pp. 293-309.
-   Michels, A. (2011). Innovations in democratic governance: how does citizen participation contribute to a better democracy?. International Review of Administrative Sciences, 77 (2), pp. 275-293.
-   Othengrafen, F. (2010). Spatial Planning as Expression of Culturised Planning Practices: the Examples of Helsinki, Finland and Athens, Greece. TPR, 81 (1), pp. 83-110, doi: 10.3828/tpr.2009.25.
-   Othengrafen, F. (2012). Uncovering the Unconscious Dimentions of Planning: Using Culture as a Tool to Analysis Spatial Planning Practices. USA: Ashgate.
-   Othengrafen, F. (2014). The Concept of Planning Culture; Analysing How Planners Construct Practical Judgements in a Culturised Context. International Journal of E-Planning Research, 3(2), 1-17. doi: 10.4018/ijepr.2014040101.
-   Othengrafen, F., Reimer, M. (2013). Embeddedness of Planning in Cultural Contexts: Theoretical Foundations for the Analysis of Dynamic Planning Cultures. Environmental and Planning A, 45, pp. 1269-1284, doi:10.1068/a45131.
-   Ran, B. (2012). Evaluating Public Participation in Environmental Policy-Making. Journal of US-China Public Administration, 9 (4), pp. 407-423.
-   Rowe, G. & Frewer L. J. (2000). Public Participation Methods: A Framework for Evaluation. Science, Technology and Human Values, 25(1), pp. 3–29, doi: 10.1177/016224390002500101.
-   Rowe, G. & Frewer L. J. (2004). Evaluating Public Participation Exercises: A Research Agenda. Science, Technology and Human Values, 29 (4), pp. 512-556, doi: 10.1177/0162243903259197.
-   Rowe, G., Marsh, R., & Frewer, L. J. (2004). Evaluation of a Deliberative Conference. Science, Technology, & Human Values, 29 (1), pp. 88-121, doi: 10.1177/0162243903259194.
-   Sanoff, H. (2000). Community Participation Methods in Design and Planning. New York: John Wiley & Sons, Inc.
-   Sanyal, B. (2005). Hybrid Planning Cultures: the Search for the Global Cultural Commons. In Bishwapriya Sanyal (Ed.), Comparative Planning Cultures (pp. 3-25). New York: Routledge.
-   Stead, D., De Vries, J., & Tasan-Kok, T. (2015). Planning Cultures and Histories: Influences on the Evolution of Planning Systems and Spatial Development Patterns. European Planning Studies, pp. 1-6. doi: 10.1080/09654313.2015.1016402.
-   Steinhauer, C. (2011). International Knowledge Transfer - Analysis of Planning Culture. In M. Schrenk, V. V. Vasily & P. Zeile (Eds.), Change for Stability – Lifecycles of Cities on Regions; the Role and Possibilities of Foresighted Planning in Transformation Processes: Proceedings of 16th International Conference on Urban Planning, Regional Development and Information Society (pp. 483-492). Schwechat: CORP (Competence of Urban and Regional Planning).
-   Webler, T. Tuler, S. & Krueger, R. (2001). What Is a Good Public Participation Process? Five perspectives from the Public. Environmental Management, 27(3), 435-450.
-   Whittick, A. (1974). Encyclopedia of Urban Planning. NewYork: McGraw Hill Inc.
-   Williams, G. (2004). Evaluating Participatory Development: Tyranny, Power and (re)Politicisation. Third World Quarterly, 25(3), 557-578.
-   Yang, K., & Pandey, S. K. (2011). Further Dissecting the Black Box of Citizen Participation: When Does Citizen Involvement Lead to Good Outcomes?. Public Administration Review, 71 (6), pp. 880-892, doi: 10.1111/j.1540-6210.2011.02417.x.
-   Yetano, A., Royo, S., & Acerete, B. (2010). What is Driving the increasing Presence of Citizen Participation Initiatives? Environment and Planning C: Government and Policy, 28, pp. 783-802, doi:10.1068/c09110.