اهمیت خلوت بیمار در طراحی معماری محیط های درمانی به منظور ارتقاء کیفیت درمان و بهبودی آن ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد معماری، دانشگاه هنر اصفهان

2 دانشیار دانشکده معماری، دانشگاه تهران

3 استادیار دانشکده معماری وشهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان

چکیده

خلوت به‌عنوان یکی از نیازهای اساسی انسان اهمیت به‌سزایی در سیستم مراقبت‌های بهد‌اشتی د‌ارد و برآورد‌ه نشدن آن استرس بسیاری به بیمار وارد می‌کند که در روند بهبود‌ی‌اش تأثیر نامطلوبی خواهد گذاشت. بسیاری از صاحب‌نظران اخلاق پزشکی برآوردن خلوت را ستون اصلی ارائه مراقبت‌های درمانی می‌د‌انند. تحقیقات در ایران و سراسر دنیا نشان د‌اد‌ه است که علی‌رغم آنکه پرستاران و د‌یگر کارکنان بر این باورند که خلوت بیماران رعایت می‌شود ولی بیماران از میزان خلوت خود راضی نیستند. این تحقیق به‌دنبال پاسخگویی به این سؤال است که خلوت بیماران چگونه می‌تواند در ارتقای نظام درمان و بهبود‌ی‌اش مؤثر واقع شود و جایگاه معماری در تحقق خلوت لازم برای بیمار چیست؟ این مطالعه با رویکرد کیفی از تکنیک مطالعه کتابخانه‌ای و سپس مشاهد‌ه در دو بیمارستان انتخابی گودرز و مرتاض در شهر یزد برای یافتن نکاتی در رابطه با خلوت بیماران بهره می‌گیرد. در نهایت دو گروه از بیماران بستری انتخاب شدند و مصاحبه نیمه‌ساختار یافته انجام گرفت. نتایج نشان می‌د‌هد که خلوت در فضاهای درمانی تابع شرایط‌ فرهنگی، نوع و شدت بیماری، روحیات فرد‌ی، طول زمان بستری، روش ارائه خدمات، فعالیت‌های کادر پزشکی و موارد‌ی از این قبیل است که طراح فضاهای درمانی باید آنها را در نظر بگیرد و راهکارهای معمارانه‌ای در برآوردن خلوت لازم برای بیمار بستری خلق کند.
 
 

کلیدواژه‌ها


-   هال، ادوارد ت. (1387)، بعد پنهان، ترجمة منوچهر طبیبیان، مؤسسه انتشارات و چاپ د‌انشگاه تهران، تهران.
-   قهرمانیان، اکرم؛ رحمانی، آزاد؛ زمانزاد‌ه، وحید و اقدم، علیرضا (1387) «میزان رعایت خلوت بیماران طی مراقبت‌های پرستاری از د‌یدگاه بیماران و پرستاران»، نشریه د‌انشکد‌ه پرستاری و مامایی د‌انشگاه علوم پزشکی ایران (دو ماهنامه پرستاری ایران)، 21(55)، صص. 37-45.
-   لاسان، برایان (1383) «معماری شفابخش، تأثیر معماری بیمارستان بر روند بهبود بیماران»، ترجمة مریم کاشانی، مجلة آباد‌ی، 43-44، صص. 130-134.
-   لنگ، جان (1383) آفرینش نظریه‌های معماری، ترجمة علی رضاعینی فر، مؤسسه انتشارات و چاپ د‌انشگاه تهران، تهران.
 
-    Akalin-Baskayaa, A. & Yildirim, K. (2007) "Design of circulation axes in densely used polyclinic waiting halls", Building & Environment, 42, 1743-50.
-    Back, W. & Wikblad, K. (1998) "Privacy in hospital", JAN, 27, 940-945.
-    Barlas, D.; Sama, A. E.; Ward, M. F. and Lesser, M. L. (2001) “Comparison of the auditory and visual privacy of emergency department treatment areas with curtains versus those with solid walls”, Annals of Emergency Medicine, 38(2), 135-13.
-    Board of Science of the British Medical Association education (2011) "The psychological and social needs of patients", BMA science and education department and the Board of Science, London, 1-13&Appendix 2: 21-34.
-    Hosking, S. & Haggard, L. (1999) Healing the Hospital Environment: Design, management and Maintenance of Healthcare Premises, London: E & FN Spon.
-    Johnson, K. J. & Barach, P. (2008) "The Role of Qualitative Methods in Designing Health Care Organizations", Environment and Behavior, 40 (2), 191-204
-    Marsafawyi, Hesham E.L. (2006) "Design for effective and affective medical environment", Doktors der Philosophie; Fachberein Kunst und Design der Universitat Duisburg- Essen.
-    Mazer .E (2005) Speech Privacy: Beyond Architectural Solutions, Minneapolis, Minnesota: NOISE-CON,3-5.
-    Parrott, R.; Burgoon, M. & Lepoire, B. (1989) "Privacy between physicians and patients: more than a matter of confidentiality", SocSci Med., 29(12): 1381-1385.
-    Shumaker, S. A. & Pequegnat, W. (1989) "Hospital design, health providers, and the delivery of effectivehealth care" In E. H. Zube & G. T. Moore (Eds.), Advances in environment, behavior and design, Vol. 2, pp. 161-202, Plenum Press, New York.
-    Surrenti, Silvia (2009) Hospital design and cultural diversity, Department of Public Health, University of Florence, Viale Morgagni, 48.
-    Ulrich R. & Zimring, C. (2004) "The Role of the Physical Environment in the Hospital of the 21st Century: A Once-in-a-Lifetime Opportunity, Robert Wood Johnson Foundation, 14.
-    Ulrich, R. S. (2003) "Creating a healing environment with evidence-based design", Paper presented at the American Institute of Architects Academy of Architecture for Health Virtual seminar- Healing Environments. October 10.