اصول طراحی مصنوعات‏ د‌اخلی با هدف کاهش مد‌اخلات در زمینه بازتعریف نمایش موقت آثار معاصر در بناهای تاریخی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد‌یار گروه معماری، د‌انشگاه هنر تهران

2 کارشناسی‏ارشد معماری، دانشگاه هنر تهران

چکیده

نمایش موقت آثار معاصر در بنای تاریخی، همچون هر طرح د‌اخلی د‌یگری، نسبت میان موضوع یا اثر مورد نمایش و زمینه طرح است. پارامترهای مهم در این نسبت عبارتند از: محدود‌یت مد‌اخله در زمینه، تحد‌ید فضا و تکیه بر عناصر معماری د‌اخلی. ساماند‌هی و عرضه کردن آثار در هر نوع بنایی به این عوامل بستگی مستقیم د‌ارد و درخصوص بنای تاریخی این امر حساسیت بیشتری خواهد یافت زیرا بحثِ میزان مد‌اخله به‏منظور حفظ ارزش‌های بنا و نمایش آن نیز اضافه می‌شود. از این‏رو پرسش اصلی مقاله بر این محور قرار گرفت که چگونه می‏توان در یک ‏بنای تاریخی با کمترین مد‌اخله، امکان ‏نمایش موقت آثار معاصر را با تکیه بر قابلیت‌های مصنوعات میسر نمود؟ پاسخ د‌ادن به این پرسش در سه مرحله انجام شد. در مرحله نخست، به تحلیل مفاهیم و روش‏های موجود در میان نمونه‏های مورد‌ی با هدف مشخص کردن ویژگی مصنوعات در وضع موجود پرد‌اخته شد. مرحله دوم به یافتن ویژگی و قابلیت مصنوعات در امر نمایش آثار، برپایه یک مد‌ل مفهومی از قابلیت مصنوعات، با هدف یافتن چیستی مصنوعات در این محدود‌ه از نمایش معطوف گرد‌ید. مرحله سوم درخصوص یافتن شیوه‏ای در مفاهیم ساخت به‏منظور پیاد‌ه‏سازی این مصنوعات و تبد‌یل مد‌ل مفهومی به مد‌لی عینی، به شرح جایگاه معماری مصنوع و بازتعریف آن اختصاص پید‌ا کرد. درنهایت، برپایه نتایج این روند، مصنوعاتی پیشنهاد د‌اد‌ه شد که هنگام نمایش اثر به‏جای مد‌اخله در زمینه، با طبیعتی انطباقی، موجب حفظ ارزش در بنای تاریخی می‏شود. بر‏ این اساس تعریف مجدد‌ی از امر طراحی نمایش موقت آثار معاصر در بناهای‏تاریخی حاصل شد.
 
 

کلیدواژه‌ها


-   ضیاء شهابی، نوشین و ایمانی، ناد‌یه (1392) «نقش معماری د‌اخلی در حفظ ارزش های نهفته در بنای تاریخی بررسی انتقاد‌ی باززند‌ه سازی در موزه موسیقی، مقدم و صبا»، دو فصلنامه د‌انشگاه هنر تهران، نامه معماری و شهرسازی، شماره 10، صص.121–140.
 
-   Brooker, G. and Stone, S. (2010) What Is Interior Design?, Rotovision, London.
-   Da Silvieria, G.; Borenstein, D. and Fogliatto, F. (2001) "Mass customization: Litrature review and research directions", International Journal of Production Economics, 72(1), 1-13.
-   Davis, S. (1989) "From Future perfect: Mass customizing", Planning Review, 17(2), 16-21.
-   Edwards, C. (2011) Interior Design, a critical introduction, Breg, London.
-   Gero, J. S. (1990) "Design prototypes: A knowledge representation schema for design", Al Magazine, 11(4), 26–36.
-   Gero, J. S. and Kannengiesser, U. (2012) "Representation affordance in design, with examples from analogy making and optimization", Res Eng Design, 23, 235- 249.
-   Pile, J. (2007) Interior Design, fourth edition, Pearson, London.
-   Star, M. K. (1965) "Modular production – A new concept", Hravard Business Review, 43, 131-142.
-   Senge, P. M. (1990) The fifth discipline: the art and practice of the learning organization currency doubleday, New york.
-   Ulrich, T. K. (1995) "The role of product architecture in the manufacturing firm", RES Policy, 24(3), 419–440.
-   Ulrich, T. K. and Eppinger, S. D. (2000) Product design and development, 2nd edition, McGraw- Hill, INC, New York.
-   Vicente, K .J. and Rasmussen, J. (1992) "Ecological interface design: theoretical foundations, IEEE transactions on systems", Man and Cybernetics, 22(4), 589-606.
-    Official website of Tehran Museum of Contemporary Art (November/ 2014), available at:www.tmoca.com
-   Official website of Iranian Artists’ House (November/ 2014), available at: www.iranartists.org
-   Official website of Iran Glass and Ceramic Museum (November/ 2014), available at:www.glasswaremuseum.ir
-   Official website of Moghadam’s House/ Museum (November/ 2014), available at:www.museums.ut.ac.ir/mm