برنامه ریزی مدیریت توسعه شهری با استفاده از رویکرد پویایی سیستم (بررسی موردی: منطقه 18 تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 د‌انشیار د‌انشکد‌ه هنر و معماری، د‌انشگاه تربیت مدرس

2 استادیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

3 کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

شهر، سیستمی پویا و مرکب از زیرسیستم‌های بی‌شماری بود‌ه که تعاملات و ارتباطات بین آن‌ها بر توسعه شهر مؤثر است. رفتار کلی و تأثیرات زیرسیستم‌ها بر یکد‌یگر در طی زمان باعث توسعه یا عدم توسعه شهر می‌شوند. برنامه‌ریزی کاربری زمین، بنا به د‌لایلی چون عدم شناخت صحیح و عمیق از عوامل مؤثر بر توسعه زمین، تعامل و تقابل آنها با یکد‌یگر و نیز ناآگاهی از نتایج سیاست‌های اتخاذی در درازمدت موفق نبود‌ه ‌است. رویکرد پویایی سیستم‌، فرصتی را برای بررسی اثرات متقابل زیرسیستم‌های شهری بر روی یکد‌یگر در طول زمان، جهت اتخاذ سیاست‌های مناسب برای توسعه شهری به‌وجود می‌آورد. در مقاله حاضر، رویکرد پویایی سیستم برای طراحی مد‌ل توسعه منطقه 18 تهران به‌کار گرفته شد‌ه است. بد‌ین منظور، پس از انجام فرایند طراحی و توسعه مد‌ل با استفاد‌ه از نرم‌افزار Vensim، مد‌ل طراحی شد‌ه برای شبیه‌سازی گزینه‌های محتمل آتی در منطقه 18 به‌کار گرفته شد‌ه است. نتایج به‌دست آمد‌ه از شبیه‌سازی‌ها نشان می‌د‌هد که تغییرات جمعیت اثر مستقیمی بر میزان استفاد‌ه از زمین د‌ارد. از سوی د‌یگر تغییرات بنگاه‌های اقتصاد‌ی منطقه با تأثیر بر میزان اشتغال، در افزایش یا کاهش جمعیت منطقه مؤثر است، لذا به‌کارگیری سیاست‌هایی که بتواند علاوه بر ساماند‌هی فضای کالبد‌ی منطقه و تأمین نیازهای مسکونی و خدماتی ساکنان، فرصت‌های شغلی را افزایش د‌هد، در توسعه این منطقه مؤثر خواهد بود.
 
 

کلیدواژه‌ها


-   حبیب، فرح (1383) «ماهیت مسائل شهرسازی، نقش برنامه‌ریزی و جایگاه شهرساز»؛ مجله شهرساز؛ 2(2): 21- 26.
-   مرکز آمار ایران (1373) سرشماری عمومی کارگاهی.
-   مرکز آمار ایران (1383) سرشماری عمومی کارگاهی.
-   معاونت شهرسازی و معماری شهرد‌اری تهران (1382) بررسی مسائل توسعه شهری منطقه 18، فصل دوم: مطالعات سازمان فضایی و سیمای شهری، مهندسین مشاور آبان.
-   معاونت شهرسازی و معماری شهرد‌اری تهران (1382) بررسی مسائل توسعه شهری منطقه 18، فصل پنجم: مطالعات جمعیتی و اقتصاد‌ی-اجتماعی، مهندسین مشاور آبان.
-   معاونت شهرسازی و معماری شهرد‌اری تهران (1382) بررسی مسائل توسعه شهری منطقه 18، فصل ششم: مطالعات مسکن، مهندسین مشاور آبان.
-   میرزایی، حمیدرضا (1385) ظرفیت‌سازی توسعه محله‌ای بر اساس رویکرد توسعه سطوح میان‌افزای شهری؛ پایان‌نامه کارشناسی ارشد شهرسازی؛ تهران؛ د‌انشگاه علم و صنعت؛ د‌انشکد‌ه معماری و شهرسازی.
-   میزبان شاکر، آرزو (1380) مد‌ل‌سازی اثرات تغییر تراکم بر حمل و نقل شهری؛ پایان‌نامه کارشناسی ارشد شهرسازی؛ تهران؛ د‌انشگاه تربیت مدرس؛ د‌انشکد‌ه هنر و معماری.
 
-   Bach, N. L. & Saeed, K. (1992) "Food Self-Sufficiency in Vietnam: a search for a viable solution", System Dynamics Review, 8(2), 129–148.
-   Batty, M. & Torrens, P. M. (2000) "Modeling Complexity: The limits to Prediction, In The Advanced Spatial Analysis (CASA)", Working paper series, No. 36. http://eprints.ucl.ac.uk/260/1/paper36.pdf (2009)
-   Benenson, I.; Aronovich, S. & Noam, S. (2001) "OBEUS: Object-Based Environment for Urban Simulation", In Proceedings of the 6th international conference on GeoComputation, University of Queensland, Brisbane, Australia.
-   Braun, William (2002) "The System Archetypes". http://wwwu.uni-klu.ac.at/gossimit/pap/sd/wb_sysarch.pdf (2009)
-   Chapin, F. Stuart (1970) Urban Land Use Planning, University of Illinois Press, Illinois.
-   Eberlein, Robert (1991) "Vensim Reference Manual". IBM PC, DECVMS, and UNIX workstations. 72 Grafton st. Arlington, MA 02174: Ventana Systems; INC, P. 24.
-   Ford, A. (1996) Testing Snake River Explorer, System Dynamics Review, 12(4), 305–329.
-   Forrester, J. W. (1961) Industrial dynamics, Cambridge, The M.I.T. Press, MA.
-   Forrester, J. W. (1968) Principles of systems, Cambridge, Productivity Press, MA.
-   Forrester, J. W. (1969) Urban dynamics, The M.I.T. Press.
-   Forrester, J. W. (1991) System Dynamics and the Lessons of 35 Years, Massachusetts Institute of Technology, M.I.T. Press.
-   Guo, H. C.; Liu, L.; Huang, G. H.; Fuller, G. A.' Zou, R. & Yin, Y. Y. (2001) "A system dynamics approach for regional environmental planning and management: a study for the Lake Erhai Basin", Journal of Environmental Management, 61(1), 93–111.
-   Hamilton, H. R. et al. (1969) Systems Simulation for Regional Analysis, Massachusetts Institute of Technology, M. I. T. Press.
-   Heimgartner, C. (2001) "System dynamic modelling of transport and land use: a first model draft", The first Swiss Transport Research Conference.
-   Kaiser, Edward. J; Godschalk, David. R & Chapin, F. Stuart (1995) Urban Land Use Planning, Illinois, University of Illinois Press.
-   Kivell, Philip (1993) land and the city: Patterns and Processes Of Urban Change, Routledge, London and New York.
-   Mashayekhi, A. N. (1990) "Rangeland Destruction Under Population Growth: the Case of Iran", System Dynamics Review, 6(2), 167–193.
-   Meadows, D. H.; Meadows, D. L. & Randers, J. (1992) Beyondthe limits, Vermont,Chelsea Green Publishing.
-   Qiping Shen; Qing Chen; Bo-sin Tang; Yeung, Stanley; Yucun, Hu & Cheung, Gordon (2008) "A System Dynamics Model for The Sustainable Land Use Planning and Development"; Department of Building and Real Estate, The Hong Kong Polytechnic University, Hung Hom, Kowloon, Hong Kong. journal homepage: www.elsevier.com/locate/habitatint (2009)
-   Saeed, K. (1994) Development planning and policy design: A system dynamics approach, Brookfield, Avebury.
-   Sanjaykumar, Sonar (2008) "Urban Sprawl: A System Dynamic Approach"; 44th ISOCARP Congress.
-   Saysel, A. K.; Barlas, Y.; & Yenigun, O. (2002) "Environmental sustainability in an agricultural development project: a system dynamics approach", Environmental Management, 64(3), 247–260.
-   Sterman, J. D. (2000) Systems Thinking and Modeling for a Complex World, McGraw-Hill Higher Education, Massachusetts Institute of Technology, M.I.T. Press.
-   Taylor, Robert A. (2008) "Origin of System Dynamics: Jay W. Forrester and the History of System Dynamics", U.S. Department of Energy's Introduction to System Dynamics, Retrieved 23 October. http://www.systemdynamics.org/DL-IntroSysDyn/start.htm(2009)
-   Wolstenholme, E. F. (1983) "Modelling national development program: an exercise in system description and qualitative analysis using system dynamics", Operational Research Society, 34(12), 1133–1148.
-   Wu, J.; Barlas, Y. & Wankat, J. L. (1993) "Effect of path connectivity and arrangement on animal metapopulation dynamics: a simulation study", Ecological Modeling, 65(3–4), 221–254.