بازاریابى براى توسعه: رویکردى نوین در تحقق توسعه شهرى (نمونه موردى شهر جدید هشتگرد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد شهرسازى

چکیده

امروزه تحقق توسعه در طرحهای توسعة شهری ایران، یکی از مهم‌ترین مسائل مورد توجه است. عدم جمعیت‌پذیری شهرهای جدید مطابق با طرح پیش‌بینی‌شده می‌تواند بر ناسازگاری میان گرایش‌های استفاده‌کنندگان از فضا و برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته برای این شهرها دلالت کند. در این مطالعه، تحقق توسعه به عنوان محصول فرایند برنامه‌ریزی و طراحی مورد توجه قرار گرفته و با تکیه بر نگرش جدیدی به نام بازاریابی توسعه، سعی شده جنبه‌های نوینی در تحقق طرح‌های توسعه معرفی گردد. معیارهای مورد نظر در بازاریابی توسعه، در‌جهت انطباق هرچه بیشتر گرایش‌های بازار توسعه با اهداف و شاخص‌های پایداری ارائه شده‌اند. با انتخاب شهر جدید هشتگرد به عنوان نمونة موردی، که اخیراً در جذب سرمایه‌گذار خارجی نیز موفق بوده است، معیارها و شاخص‌های بازاریابی توسعه در آن مورد آزمون قرار گرفت و مشخص شد که فعالیت‌های انجام‌شده در جذب سرمایة خارجی برای این شهر بر اساس برنامه‌ریزی‌ای آگاهانه و در قالب طرح توسعه شهر جدید، صورت نگرفته است.
 
 

کلیدواژه‌ها