مقایسه دیدگاه طراحان محیط و عامه مردم در مورد هویت شهرى و نحوه تقویت آن (مطالعه موردى: منطقه شمیران، شمال تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکده معمارى و شهرسازى دانشگاه هنر

چکیده

محیط‌های امروز شهری را برنامه‌ریزان، طراحان شهری و معماران طراحی کرده و می‌سازند و گروههای مختلف جامعه، بدون هیچ‌گونه سهمی در تصمیمات طراحانه، ناچار به استفاده از این فضا‌ها هستند. اینکه فضاهای امروز شهرهای ما تا چه حد برای استفاده‌کنندگان آن مطلوب است و ادراک مردم از چنین فضا‌هایی چگونه است، می‌تواند طراحان محیط را یاری دهد که به خلق فضاهای مناسب‌تری اقدام نمایند. بسیاری از مطالعات انجام گرفته در زمینة روانشناسی محیط، حاکی از تفاوتهای معنادار میان گروه طراحان محیط و سایر گروههای اجتماعی از جهت ارزیابی‌شان در مورد بعضی از خصوصیات محیطی می‌باشد. با عنایت به اینکه اکثر مطالعات مذکور در کشورهای دیگر صورت گرفته است، نمی‌توان آن را به کشور ما تعمیم داد و تحقیقات در این زمینه لازم و مفید به نظر می‌رسد. مطالعة حاضر به مقایسة نظرات گروه طراحان محیط و سایر مردم می‌پردازد و موضوع مورد بحث آن دیدگاه این دو گروه در مورد هویت شهری و عناصر اصلی هویت‌بخش آن می‌باشد. این مطالعه در منطقة شمیران در شمال تهران انجام گرفته است. نظرات مردم از طریق پرسشنامه جمع‌آوری شده است و دیدگاه متخصصان نیز به‌صورت مصاحبه بر‌مبنای سؤالات مشخص مورد پرسش قرار گرفته است. نتایج تحقیق حاضر، برخلاف نتایج اکثر پژوهش‌های انجام شده در کشورهای غربی، حاکی از وجود اتفاق نظر نسبی و شباهت میان نظرات دو گروه مورد بررسی می‌باشد.
 
 

کلیدواژه‌ها