آسباد: تجلی گاه هنر و صنعت (بررسی ویژگی ها معماری آسبادها نشتیفان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو کارشناسی ارشد مرمت اشیا فرهنگی- تاریخی‏، دانشگاه هنر

2 استادیار معماری، دانشگاه هنر