مفهوم گرایی در معماری (بررسی تطبیقی ویژگی ها معماری مفهوم گرا در مقایسه با هنر مفهوم گرا در دوران معاصر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار معماری دانشگاه فردوسی مشهد

2 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد اسلامشهر