بازشناسی انگاره ها نظام بصری در محلات بافت فرسوده شهری (نمونه موردی محله عباسی تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار و رئیس دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس تهران

2 دانشیار و مدیر گروه دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس تهران

3 دانشجو کارشناسی ارشد طراحی شهری، دانشگاه تربیت مدرس تهران