شخصیت فضایی- کالبدی هسته تاریخی شهر سنندج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه شهرسازی، دانشگاه کردستان

2 مربی گروه معماری دانشگاه کردستان