برنامه ریزی مقابله با زلزله در مجموعه های مسکونی شهری (نمونه مطالعاتی: فاز یک شهرک اکباتان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه پژوهشی بازسازی پس از سانحه، دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناس ارشد بازسازی پس از سانحه، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

مقاله حاضر رویکردها و پروژه‌های مرتبط با کاهش آسیب‌پذیری و افزایش توان مقابله با زمین‌لرزه در مجموعه‌های مسکونی را مورد بررسی قرار می‌دهد و به برنامه‌ریزی مقابله با خطر زلزله در فاز یک شهرک اکباتان می‌پردازد. با توجه به قرارگیری کلان‌شهر تهران بر روی گسل‌های لرزه‌خیز و آسیب‌پذیری شهر در برابر این خطر، برنامه‌ریزی پیش از سانحه برای سطوح خردتر جامعه مانند مجموعه‌های مسکونی، امری ضروری و گامی به منظور دستیابی به آمادگی و کاهش خسارت‌ها و تلفات احتمالی تلقی می‌شود. برای دستیابی به الگوی مناسب برنامه‌ریزی مقابله با خطر زلزله در شهرک اکباتان، به بررسی مفاهیم نظری و تجربیات کشورهای مختلف در این زمینه پرداخته شده است، تا با انتخاب الگوی بهینه و شناسایی موضوعات اصلی تحقیق، مطالعات میدانی با به‌کارگیری روش‌های توصیفی و تحلیلی آغاز گردد. فرایند پیشنهادی برای برنامه‌ریزی مقابله با خطر زلزله در فاز یک شهرک اکباتان در این مقاله شامل مراحل چهارگانه سازماندهی منابع و تشکیل تیم برنامه‌ریزی، ارزیابی ریسک، برنامه‌ریزی و اجرای برنامه است. نتایج حاصل از ارزیابی ریسک در محدوده مورد مطالعه نشان می‌دهد که تدوین برنامه‌های اجتماعی ـ فرهنگی به همراه تمهیدات مدیریتی، از موارد اصلی و عمده در برنامه‌ریزی است و برنامه‌های کالبدی می‌توانند دربرگیرنده وجوه غیرسازه‌ای و زیرساختی در این مجموعه مسکونی باشند.
 
 

کلیدواژه‌ها