منظر روستایی: مرور نظام‌مند مفاهیم و زمینه‌های موضوعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه معماری منظر، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

اغلب پژوهش‌ها و گزارش‌های تخصصی بر نقش مهم روستاها در صیانت از ارزش‌های محیطی و جلوه‌های فرهنگی و بومی تاکید دارند. از دیدگاه معماری منظر و در فرایند ارتقاء کیفیت منظر روستایی در ایران، ظرفیت‌های طبیعی و توان محیطی روستا کمتر مدنظر قرار گرفته است. هدف این مقاله، ارائه بخشی از نتایج مطالعات در زمینه شناخت منظر روستایی و معرفی ارزش‌ها و برخی از ویژگی‌های اصلی آن بویژه در ایران است. براین اساس، یافته‌ها و آموزه‌ها با استفاده از روش «مرور نظام‌مند» و با تاکید بر دو جنبه «چارچوب کلی مفاهیم مرتبط با حوزه منظر روستایی» و «ارتباط معنایی میان دو حوزه منظر روستایی و طبیعت‌‌گردی متکی بر سکونتگاه‌های روستایی» طبقه‌بندی و بررسی شد. در این مورد با استفاده از پایگاه داده‌های معتبر علمی و بهره‌گیری از بیانیه پریزما، مستندات مرتبط با «منظر روستایی» در برگیرنده جنبه‌های کالبدی و محیط طبیعی انتخاب شدند. سپس با استخراج و گزینش کلیدواژه‌های کلی و تحلیل محتوایی داده‌ها، سه واژه/مفهوم اصلی اکولوژی ‌منظر، منظر فرهنگی و برنامه‌ریزی منظر در حوزه موضوعی منظر روستایی و مرتبط با تخصص معماری منظر شناسایی و تبیین شدند. بعلاوه، گردشگری روستایی که یکی از موضوعات مهم در برنامه‌ریزی منظر است، به عنوان مفهوم موثر در ارتقاء کیفی منظر در فرایند توسعه روستایی ارزیابی و معرفی شد؛ یک مفهوم کلی که می‌تواند در انجام پژوهش‌های تخصصی آتی در حوزه روستا و زمینه‌های مشترک معماری، منظر و گردشگری مورد توجه واقع شود.

کلیدواژه‌ها


 • آمار، تیمور (1394). تحلیل تحولات کالبدی سکونتگاه‌های روستایی استان گیلان به منظور تدوین الگوی توسعه کالبدی. برنامه‌ریزی توسعه کالبدی،2(4)، 60-72.‎
 • بدری، سیدعلی، رضوانی، محمدرضا، و خدادادی، پروین (1399). طراحی الگوی چالش‌های تدوین سیاستگذاری فضایی مناطق روستایی کشور. مجلس و راهبرد، 26(99)، 5-34.‎
 • پرچکانی، پروانه (1393). آمایش منظر و مدیریت گردشگری. منظر، 6(29)، 34-39.‎
 • تقوائی، سید حسن (1392). منظر روستایی و جلوه‌های پرداخت محیط طبیعی. مسکن و محیط روستا، 32(143)، 15–38.
 • حسینی، آناهیتا، توکلی، مرتضی، پورطاهری، مهدی، و رکن‌الدین افتخاری، عبدالرضا (1398). تبیین مؤلفه‌های هویت منظر در روستاهای گردشگری دارای بافت با ارزش در ایران.‎ پژوهش و برنامهریزی روستایی، 8(4)، 107-125.
 • حناچی، پیروز، و عشرتی، پرستو (1391). واکاوی اصلی‌ترین چالش‌های مفهوم منظر فرهنگی با تکیه بر بازشناخت و تحلیل کارنامه هجده ساله این مفهوم در مرکز میراث جهانی یونسکو. نامه معماری و شهرسازی، 4(7)، 147-163.‎
 • رستگارنیا، منا، حقیقت‌بین، مهدی، و سوزنچی، کیانوش (1400). امکان‌سنجی ارتقای کیفی منظر جوامع زیستی حاشیۀ تالاب‌ها براساس رویکرد اکولوژی ژرف‌نگر (موردشناسی: روستای صراخیه در حاشیۀ تالاب شادگان). جغرافیا و آمایش شهری-منطقهای، 11(38)، 97-116.‎
 • رضایی، فاطمه (1390). جلوههای طبیعی منظر روستایی از دیدگاه معماری منظر. پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد معماری منظر، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی.
 • رکن‌الدین افتخاری، عبدالرضا، مهدوی، داوود، و پورطاهری، مهدی (1389). فرآیند بومی‌سازی شاخص‌های توسعه پایدار گردشگری روستایی در ایران. پژوهشهای روستائی، 1(4)، 1-41.‎
 • زاهدی، محمدجواد، غفاری، غلامرضا، و ابراهیمی لویه، عادل (1391). کاستی‌های نظری برنامه‌ریزی توسعه روستایی در ایران. پژوهشهای روستائی، 3(12)، 7-30.‎
 • سرتیپی‌پور، محسن (1390). پدیدارشناسی مسکن روستایی. مسکن و محیط روستا، 30(133)، 3-14.
 • صالح، غفور، کردوانی، پرویز، و شریعت پناهی، مجیدولی (1398). برنامه‌ریزی توسعه‌ی گردشگری روستایی با روش ماتریس IFE و EFE و مدل QSPM (مطالعه موردی بخش شاهو–شهرستان روانسر). نگرشهای نو در جغرافیای انسانی، 11(4)، 223-237.
 • عشرتی، پرستو، و حناچی، پیروز (1394). تعریفی نوین از مفهوم منظر فرهنگی مبتنی بر فرآیند شکل‌گیری آن. نقش جهان مطالعات نظری و فناوری‌های نوین معماری و شهرسازی، 5(3)، 42-51.‎
 • علی‌الحسابی، مهران (1387). کندوکاوی در کیفیت طراحی روستایی. مجله آبادی، 60، 6-11.
 • علیائی، محمدصادق (1399). تحلیل نقش گردشگری روستایی در توسعه سکونتگاه‌های روستایی (مطالعه موردی: شهرستان تکاب، استان آذربایجان‌غربی). مطالعات برنامه‌ریزی سکونتگاه‌های انسانی، 15(4)، 1345-1358.‎
 • فدائی‌نژاد بهرام جردی، سمیه، حناچی، پیروز، رمضانی، لاله، و نظام، مهدیار (1396). بازشناسی مفهوم ارزش در حفاظت منظر فرهنگی اورامان تخت. پژوهش‌های انسان‌شناسی ایران، 7(1)، 31-50.‎
 • فتح بقالی، عاطفه، قاسم‌زاده، بهنام، و محمدی، سمانه (1395). بررسی ارتباط بین دلبستگی و رضایت مکانی بازدیدکنندگان از منظر تاریخی طبیعی روستای کندوان. مسکن و محیط روستا، 35(155)، 127-142.‎
 • کوکبی، لیلا، و بدری، سیدعلی (1399). تبیین نشانگرهای منظر پایدار روستایی در ایران مبتنی بر آرای متخصصان و حرفه‌مندان. پژوهش‌های روستایی، 11(1)، 50-65.‎
 • کوکبی، لیلا، اکرمی، غلامرضا، بدری، سیدعلی، و رضوانی، محمدرضا (1393). مروری بر تغییر شکل منظر فرهنگی از دیدگاه اکولوژی، اقتصادی-اجتماعی؛ مطالعه منظرهای شهری-روستایی اتحادیه اروپا. مسکن و محیط روستا، 33(147)، 31-50.‎
 • مصدقی امینی، فرشید، و ملاصالحی، حکمت‌الله (1393). زیست‌بوم‌شناسی فرهنگی و استقرارهای دوره روستانشینی در شمالِ مرکز فلات ایران. مطالعات باستان شناسی، 7(1)، 107-126.‎
 • موسوی، سید حجت، عباسیان، آسیه، و زورمند، پریناز (1396). ارزیابی توان اکولوژیکی توسعۀ تفرج متمرکز و گسترده اکوتوریسم در شهرضا. تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، 17(46)، 119-138.‎
 • منصوری، کاوه، و پارسی، فرامرز (1399). منظر فرهنگی روستای نایبند (شناسایی عوامل کالبدی و فراکالبدی شکل‌دهنده به منظر فرهنگی نایبند). مسکن و محیط روستا، 39(172)، 61-76.‎
 • میکائیلی تبریزی، علیرضا، و بذرافشان، مهسا (1394). رویکردی بر مفهوم «هویت» در منظر طبیعی و روش‌شناسی در خصوص ارزشیابی آن، محیط‌زیست و توسعه، 6(11)، 19-28.
 • نتنج، محمدرضا، و ذات اکرم، وحید (1398). رهیافتی بر حفاظت از منظر فرهنگی روستای تاریخی دوان. مسکن و محیط روستا، 38(168)، 19-34.‎
 • Albu, A. N., Popescu, M., Plesoianu, D. M., Urdea, M. C., & Mocanu, N. (2014). Management of natural and cultural heritage from Southern Dobrogea of geographical point of view. Journal of Environmental Protection and Ecology, 15(4), 1893-1901.
 • Angel, S., Parent, J., & Civco, D. L. (2012). The fragmentation of urban landscapes: global evidence of a key attribute of the spatial structure of cities, 1990–2000. Environment and Urbanization, 24(1), 249-283.
 • Agnoletti, M., & Santoro, A. (2018). Rural landscape planning and forest management in Tuscany (Italy). Forests, 9(8), 473.
 • An, W., & Alarcón, S. (2020). How Can Rural Tourism Be Sustainable? A Systematic Review. Sustainability, 12(18), 7758.
 • Baez, S., Mazzarino, M., Peralvo, M., & Sears, R. R. (2020). Evaluating the Impacts of a Small-Grants Program on Sustainable Development and Biodiversity Conservation in Andean Forest Landscapes. Mountain Research and Development, 40(2), D1.
 • Baró, F., Gómez-Baggethun, E., & Haase, D. (2017). Ecosystem service bundles along the urban-rural gradient: Insights for landscape planning and management. Ecosystem Services, 24, 147-159.
 • Borón, V., Payán, E., MacMillan, D., & Tzanopoulos, J. (2016). Achieving sustainable development in rural areas in Colombia: Future scenarios for biodiversity conservation under land use change. Land Use Policy, 59, 27-37.
 • Burholt, V. (2012). The dimensionality of ‘place attachment’ for older people in rural areas of South West England and Wales. Environment and Planning A, 44(12), 2901-2921.
 • Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative research in psychology, 3(2), 77-101.
 • Chirita, V., Matei, D., & Efros, V. (2015). Geo-Cultural Landscape–Landmark of Sustainable Development of the Rural Area of Bucovina. Carpathian Journal of Earth And Environmental Sciences, 10, 255-264.
 • Cottrell, J. R., & Cottrell, S. P. (2015). Sense-of-place influences on perceived environmental change: Effects on future holiday experiences to Saaremaa, Estonia. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 15(4), 425-446.
 • Dika, I. R., Aničić, B., Krklec, K., Andlar, G., Hrdalo, I., & Pereković, P. (2011). Cultural landscape evaluation and possibilities for future development–a case study of the island of Krk (Croatia). Acta geographica Slovenica, 51(1), 129-150.
 • Dobrovodská, M., Kanka, R., David, S., Kollár, J., Špulerová, J., Štefunková, D., & Gajdoš, P. (2019). Assessment of the biocultural value of traditional agricultural landscape on a plot-by-plot level: case studies from Slovakia. Biodiversity and Conservation, 28(10), 2615-2645.
 • Fatimah, T. (2015). The impacts of rural tourism initiatives on cultural landscape sustainability in Borobudur area. Procedia Environmental Sciences, 28, 567-577.
 • Forman, R. T., & Godron, M. (1981). Patches and structural components for a landscape ecology. BioScience, 31(10), 733-740.
 • Forman, R. T. T., & Godron, M. (1986). Landscape Ecology. California: John Wiley & Sons.
 • García-Llorente, M., Rossignoli, C. M., Di Iacovo, F., & Moruzzo, R. (2016). Social farming in the promotion of social-ecological sustainability in rural and periurban areas. Sustainability, 8(12), 1238.
 • Gullino, P., Devecchi, M., & Larcher, F. (2018). How can different stakeholders contribute to rural landscape planning policy? The case study of Pralormo municipality (Italy). Journal of Rural Studies, 57, 99-109.
 • Gormus, S., & Oguz, D. (2013). Role of Landscape Character Analysis in Evaluation Interaction between Rural Settlement and Protected Area: Kapisuyu Basin Sample. Journal of Agricultural Sciences-Tarim Bilimleri Dergisi, 19(4), 310-322.
 • Guzmán Luna, A., Ferguson, B. G., Giraldo, O., Schmook, B., & Aldasoro Maya, E. M. (2019). Agroecology and restoration ecology: fertile ground for Mexican peasant territorialit?. Agroecology and Sustainable Food Systems, 43(10), 1174-1200.
 • Herrero-Jáuregui, C., Arnaiz-Schmitz, C., Herrera, L., Smart, S. M., Montes, C., Pineda, F. D., & Schmitz, M. F. (2019). Aligning landscape structure with ecosystem services along an urban–rural gradient. Trade-offs and transitions towards cultural services. Landscape Ecology, 34(7), 1525-1545.
 • Iverson, A. L., Gonthier, D. J., Pak, D., Ennis, K. K., Burnham, R. J., Perfecto, I., ... & Vandermeer, J. H. (2019). A multifunctional approach for achieving simultaneous biodiversity conservation and farmer livelihood in coffee agroecosystems. Biological Conservation, 238, 108179.
 • Kaza, N. (2013). The changing urban landscape of the continental United States. Landscape and Urban Planning, 110, 74-86.
 • Liberati, A., Altman, D. G., Tetzlaff, J., Mulrow, C., Gøtzsche, P. C., Ioannidis, J. P., & Moher, D. (2009). The PRISMA statement for reporting systematic reviews and meta-analyses of studies that evaluate health care interventions: explanation and elaboration. Journal of clinical epidemiology, 62(10), e1-e34.
 • Marchi, M., Ferrara, C., Biasi, R., Salvia, R., & Salvati, L. (2018). Agro-forest management and soil degradation in Mediterranean environments: towards a strategy for sustainable land use in vineyard and olive cropland. Sustainability, 10(7), 2565.
 • Melloni, G., Turetta, A. P. D., Bonatti, M., & Sieber, S. (2020). A Stakeholder Analysis for a Water-Energy-Food Nexus Evaluation in an Atlantic Forest Area: Implications for an Integrated Assessment and a Participatory Approach. Water, 12(7), 1977.
 • Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., ... & Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. Systematic reviews, 10(1), 1-11.
 • Parcerisas, L., Marull, J., Pino, J., Tello, E., Coll, F., & Basnou, C. (2012). Land use changes, landscape ecology and their socioeconomic driving forces in the Spanish Mediterranean coast (El Maresme County, 1850–2005). Environmental Science & Policy, 23, 120-132.
 • Peroff, D. M., Morais, D. B., Seekamp, E., Sills, E., & Wallace, T. (2020). Assessing residents’ place attachment to the Guatemalan Maya landscape through mixed methods photo elicitation. Journal of Mixed Methods Research, 14(3), 379-402.
 • Pena, S. B., Abreu, M. M., Teles, R., & Espírito-Santo, M. D. (2010). A methodology for creating greenways through multidisciplinary sustainable landscape planning. Journal of Environmental Management, 91(4), 970-983.
 • Pirselimoğlu, Z., & Demirel, Ö. (2012). A study of an ecologically based recreation and tourism planning approach: a case study on Trabzon Çalköy high plateau in Turkey. International Journal of Sustainable Development & World Ecology, 19(4), 349-360.
 • Porteous, J. D. (2013). Environmental aesthetics: Ideas, politics and planning. New York: Routledge.
 • Quattrone, M., Tomaselli, G., D’Emilio, A., & Russo, P. (2018). Analysis and evaluation of abandoned railways aimed at greenway conversion: A methodological application in the Sicilian landscape using multi-criteria analysis and geographical information system. Journal of Agricultural Engineering, 49(3), 151-163.
 • Salvati, L., De Zuliani, E., Sabbi, A., Cancellieri, L., Tufano, M., Caneva, G., & Savo, V. (2017). Land-cover changes and sustainable development in a rural cultural landscape of central Italy: classical trends and counter-intuitive results. International Journal of Sustainable Development & World Ecology, 24(1), 27-36.
 • Salvati, L., & Zitti, M. (2012). Monitoring vegetation and land use quality along the rural–urban gradient in a Mediterranean region. Applied Geography, 32(2), 896-903.
 • Sarmiento-Mateos, P., Arnaiz-Schmitz, C., Herrero-Jáuregui, C., D Pineda, F., & Schmitz, M. F. (2019). Designing protected areas for social–ecological sustainability: Effectiveness of management guidelines for preserving cultural landscapes. Sustainability, 11(10), 2871.
 • Silva, L. T., Souza, A. C. F. D., & Silva, L. A. M. (2020). Ecology, interactions and human perceptions of Cerdocyon thous in rural landscapes in the state of Pernambuco, Brazil. Anais da Academia Brasileira de Ciências, 92(3).
 • Soler-Estrela, A. (2018). Cultural Landscape Assessment: The Rural Architectural Heritage (13th–17th Centuries) in Mediterranean Valleys of Marina Alta, Spain. Buildings, 8(10), 140.
 • Sollberg, I., Schiavetti, A., & Moraes, M. E. B. (2014). Agricultural management in the una’s wildlife refuge: a perspective of conservation by agroforestry. Revista Árvore, 38(2), 241-250.
 • Stretch, D., Sofaer, N. (2012). How to write a systematic review of reasons. Journal of Medical Ethics, 38(2), 121- 126.
 • Tatum, K., Porter, N., & Hale, J. (2017). A feeling for what’s best: Landscape aesthetics and notions of appropriate residential architecture in Dartmoor National Park, England. Journal of Rural Studies, 56, 167-179.
 • Van Eck, N. J., & Waltman, L. (2010). Software survey: VOSviewer, a computer program for bibliometric mapping. Scientometrics, 84(2), 523-538.
 • Wezel, A., & Jauneau, J. C. (2011). Agroecology–interpretations, approaches and their links to nature conservation, rural development and ecotourism. Integrating agriculture, conservation and ecotourism: Examples from the field, 1-25.
 • Wu, J. (2013). Key concepts and research topics in landscape ecology revisited: 30 years after the Allerton Park workshop. Landscape ecology, 28(1), 1-11.
 • Yang, Q., Li, J., Gan, X., Zhang, J., Yang, F., & Qian, Y. (2012). Comparison of landscape patterns between metropolises and small-sized cities: a gradient analysis with changing grain size in Shanghai and Zhangjiagang, China. International Journal of Remote Sensing, 33(5), 1446-1464.
 • https://irandoc.ac.ir/page/2685
 • https://www.magiran.com/
 • https://www.webofknowledge.com/