پارامترهای بهینگی فرم و ساختار پوسته‌های سین‌کلاستیک متقارن دورانی (RSS) در طبیعت و معماری؛ بررسی موردی: پوسته تخم پرندگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری معماری، گروه معماری، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی ، بروجرد، ایران

2 استادیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران- استادیار مدعو گروه معماری، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران

3 استادیار گروه معماری، دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران- استادیار مدعو گروه معماری، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران

4 استادیار گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران- استادیار مدعو گروه معماری، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران

چکیده

 فرم‌ها و ساختارهای طبیعی همواره یکی از مهم‌ترین منابع الهام انسان به‌منظور خلق فضا بوده است. پژوهش حاضر بر روی یکی از منابع الهام مهم از طبیعت که پوسته‌های سین‌کلاستیک متقارن دورانی (RSS) می‌باشد، متمرکزشده و به بهینگی فرمی و ساختاری این پوسته‌ها و الگوپذیری در معماری پرداخته است. روش تحقیق این پژوهش توصیفی-تحلیلی و شبیه‌سازی است و از منابع اولیه این حوزه و نمونه موردی تخم پرندگان استفاده نموده تا از طریق بررسی پارامترهای فرم و ساختار نمونه تخم‌مرغی از پوسته‌های طبیعی RSS ، به چگونگی استفاده از ظرفیت‌های شاخص آن‌ها در معماری بپردازد. در این راستا، مقاله ابتدا به گونه‌شناسی پوسته‌های RSS و بررسی اصول فرمی آن‌ها در طبیعت می‌پردازد. سپس، گونه‌شناسی این پوسته‌ها که در قالب پوشش‌های فضا در معماری گذشته و معاصر بوده، موردبررسی قرارگرفته است. از اهداف دیگر این پژوهش، بررسی پارامترهای بهینگی فرمی و ساختاری در طبیعت و معماری بوده است. نتایج نشان می‌دهد، پارامترهای بهینگی فرمی و ساختاری پوسته‌های RSS در طبیعت می‌توانند الگوهای مهمی برای معماران باشد، نظیر کاهش مصرف مصالح، افزایش دهانه‌ها، کاهش مقاومت هوا در طراحی پوسته و اجرای پوسته‌های RSS  متمرکز بر زمینه و بستر.

کلیدواژه‌ها

موضوعات