تحلیل چندمتغیره تأثیر ویژگی های طراحی محله بر رفتار سفر نمونه موردی: 10 محله در شهر اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان

2 کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای، دانشگاه هنر اصفهان

چکیده

نگرانی‌ها درباره افزایش قیمت سوخت، تغییرات اقلیمی و ازدحام ترافیک نظر محققان را به بررسی تأثیر الگوی کاربری زمین بر رفتار سفر معطوف کرده است. تحقیق حاضر که از نوع تحقیقات همبستگی بوده تلاش دارد تأثیر عوامل مؤثر بر رفتار سفر افراد را در محلات شهر اصفهان واکاوی کند. به همین منظور 5 محله قدیمی و 5 محله جدید با ساختار متفاوت انتخاب شده است. با تکمیل یک پرسش‌نامه توسط 312 نفر، متغیرهای تحقیق شامل ویژگی‌های درک شده از محیط، نگرش افراد به سفر، ویژگی‌های اجتماعی‌-‌ اقتصادی و همچنین فراوانی سفر با گزینه‌های مختلف گردآوری گردیده است. نتایج تحلیل واریانس بیانگر آن است که تنها میانگین سفرهای موتوری به‌طور معنی‌داری بین محلات مذکور متفاوت است. تحلیل چند متغیره داده‌ها نیز نشان می‌دهد نوع محله تنها بر فراوانی سفر با اتومبیل تأثیر معنی‌دار دارد. در واقع با کنترل متغیرهای اجتماعی- ‌اقتصادی علاوه بر نوع محله، برخی از ویژگی‌های مرتبط با شکل شهر مانند مجاورت، قابلیت دسترسی و تعاملات اجتماعی و همچنین ویژگی‌های نگرش افراد به سفر مانند طرفداری از پیاده‌روی و دوچرخه، طرفداری از اتوبوس و هوای پاک و وابستگی به اتومبیل به‌طور معنی‌داری بر رفتار سفر تأثیر گذارند. بنابراین اگر سیاست‌های کاربری زمین گزینه‌هایی برای رانندگی کمتر و استفاده بیشتر از حمل و نقل عمومی ارائه کنند بسیاری از ساکنان نیز به این شیوه سفر خواهند کرد.

کلیدواژه‌ها