تحلیل عوامل مؤثر بر پیاده روی دانش آموزان دختر به مدرسه مطالعه موردی: منطقه 7 شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مهندسی حمل و نقل و ترافیک، دانشگاه علم و صنعت ایران

2 دانشجوی دکتری شهرسازی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز

3 استاد دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران

چکیده

آگاهی از شیوه سفر دانش‌آموزان به مدرسه به‌منظور بهره‌مندی از مزایای سلامتی پیاده‌روی، کاهش درصد بیماری چاقی و افزایش سطح مصرف انرژی در دانش‌آموزان، کاهش شاخص توده بدن و کاهش مضرات ازدحام و آلودگی وسایل نقلیه، دارای اهمیت است. این مقاله به تحلیل عوامل مؤثر بر پیاده‌روی دانش‌آموزان دختر مقطع راهنمایی مدارس منطقه 7 شهر تهران و ارائه راهکار‌های ارتقای فعالیت پیاده‌روی می‌پردازد. برای این منظور 20 متغیر مؤثر بر انجام فعالیت پیاده‌روی دانش‌آموزان انتخاب و با انجام تحلیل عاملی، 8 عامل تبیین‌کننده علل پیاده‌روی دانش‌آموزان به مدرسه تعیین شد که عامل وضعیت مسیرهای پیاده با تبیین 14.4 درصد از واریانس، بیشترین نقش را داشت. سپس به‌منظور تعیین میزان تأثیر هر یک از این عوامل بر احتمال انتخاب شیوه پیاده‌روی یا وسیله نقلیه، تحلیل رگرسیون لجستیک انجام گردید که مطابق با نتایج، با افزایش هر یک از متغیرهای وضعیت اقتصادی خانوار، هزینه سفر و نقش مسیر محل کار والدین در پیاده‌روی دانش‌آموز، احتمال انتخاب فعالیت پیاده‌روی کاهش می‌یابد. در این راستا می‌توان ایجاد شبکه اجتماعی ارتباط مجازی میان والدین دانش‌آموزان، مدارس و اداره سلامت، در نظر داشتن آستانه فاصله مناسب برای پیاده‌روی دانش‌آموزان در تهیه طرح‌ها، مدیریت زمان سفر و انجام برنامه پیاده‌روی گروهی دانش‌آموزان با همراهی بزرگسالان را در نظر داشت.

کلیدواژه‌ها