بررسی رابطه بین تخلف ساختمانی تغییر کاربری و ساختار فضایی شهر تهران با استفاده از تحلیل رگرسیون فضایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشیار دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

تخلف ساختمانی تغییر کاربری یکی از انواع تخلفات ساختمانی عمده در شهر تهران است که طی دو دهه اخیر، تصمیم‌گیری‌های مدیریت شهری نه‌تنها به تعدیل مقدار این نوع تخلف ساختمانی نیانجامیده است بلکه منجر به کاهش اهمیت رعایت ضوابط و مقررات کاربری زمین شده است. تأثیر قابل توجه تصمیمات کاربری زمین بر نظم و تعادل ساختار شهری، بررسی راه‌حل‌های ممکن برای پیشگیری از وقوع این تخلف در سطح شهر را ضروری می‌سازد. در این مقاله با فرض وجود ارتباط بین چگونگی پراکنش تخلف ساختمانی تغییر کاربری در شهر تهران و ساختار اجتماعی، اقتصادی و فیزیکی آن، به یکی از راه‌حل‌های ممکن برای پیشگیری از وقوع این تخلف اشاره می‌شود. در این زمینه با استفاده از روش تحلیل رگرسیون فضایی، ارتباط بین شاخص‌های اجتماعی، اقتصادی و فیزیکی معرف ویژگی‌های مناطق مختلف شهر تهران و مقدار تخلف تغییر کاربری گزارش شده به شهرداری مورد سنجش قرار گرفت. نتایج نشان داد که مجموع مساحت تخلف تغییر کاربری در مناطق، با متوسط متراژ واحد مسکونی، قیمت زمین و ساختمان، ضریب مالکیت خودرو، مساحت متوسط قطعات زمین، متوسط تراکم ساختمانی و مساحت کاربری اداری رابطه‌ای هم‌جهت، با سطح اطمینان 99% و 95% دارد. 

کلیدواژه‌ها