طراحی شهری و تاب آوری اجتماعی؛ بررسی موردی: محله جلفا اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر تهران

2 استاد گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت، تهران

3 کارشناس ارشد طراحی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر تهران

چکیده

تاب‌آوری اجتماعی شامل شرایطی است که تحت آن افراد و گروه‌های اجتماعی با تغییرات محیطی انطباق می‌یابند و درواقع بیانگر توان جامعه برای پاسخ به بحران‌ها است. ظرف وقوع کلیه رویدادهای اجتماعی بستر جغرافیایی و مختصات مکانی است، لذا بین تاب‌آوری اجتماعی و ویژگی‌های مکان ارتباط تنگاتنگی وجود دارد. هدف اصلی این بررسی، شناسایی مؤلفه‌های مؤثر در ارتقای بعد اجتماعی تاب‌آوری محلات از طریق طراحی شهری بوده است. به همین منظور با تکیه بر راهبرد کیفی و با بهره‌گیری از ترکیب استراتژی‌های «نظریه- آنگاه پژوهش» و «پژوهش- آنگاه نظریه» ابتدا از روش‌شناسی اسنادی و کتابخانه‌ای با رویکرد بازنگری نظام‌مند منابع مرتبط، جهت شناسایی معیارهای اصلی تاب‌آوری اجتماعی بهره گرفته شد و با روش قیاسی، مدل مفهومی تاب‌آوری اجتماعی تدوین گردید. متعاقباً ضمن انتخاب محله جلفا در شهر اصفهان و با انجام گونه‌شناسی کالبدی و اجتماعی از طریق انجام مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته و با بهره‌گیری از شیوه تحلیل محتوای استقرایی، عوامل مرتبط با طراحی‌شهری با تأکید بر تاب‌آوری اجتماعی به تفکیک هریک از گونه‌های مطالعاتی استنتاج گردید. سرانجام با توجه به وجود اشتراک نسبی عوامل استخراج شده در گونه‌های مختلف، عوامل مذکور در قالب شش مؤلفه کلی مقوله‌بندی شدند. نتایج بررسی نشان می‌دهد که توجه به مؤلفه‌هایی چون ارتقای کیفی محیط، هویت، انعطاف‌پذیری، همه‌شمولی، فضاهای آموزش‌دهنده و تعاملات اجتماعی در طراحی محلات، سبب ارتقای تاب‌آوری اجتماعی می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


 -  آتک (1386) طرح بازنگری منطقه 5 اصفهان، پدیدآورنده، اصفهان.
-  ایمان، محمد تقی و نوشادی، محمدرضا (1390) «تحلیل محتوی کیفی»، پژوهش، سال سوم، شماره دوم، صص. 15-44.
-  پرتوی، پروین (1386) «تحقیق کیفی در مطالعات هنری با تأکید بر شیوههای گردآوری دادهها، تحلیل محتوا و تجزیه و تحلیل تطبیقی»، هنر و معماری: پژوهشنامه فرهنگستان هنر، شماره 3، صص. 7-23.
-  درهوهانیان، هارتون (1379) تاریخ جلفای اصفهان، ترجمه لئون میناسیان، محمدعلی موسوی فریدنی، زندهرود با مشارکت نقش خورشید، اصفهان.
-  گروت، لیندا و وانگ، دیوید (1388) روشهای تحقیق در معماری، ترجمه دکتر علیرضا عینیفر، چاپ سوم، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.
-  مارشال، کاترین و راس من، گرچن ب (1377) روشهای تحقیق کیفی، ترجمه دکتر علی پارسائیان و دکتر سید محمد اعرابی، چاپ اول، دفتر پژوهشهای فرهنگی، تهران.
-  محمدپور، احمد (1392) روش تحقیق کیفی ضدروش 2 (مراحل و رویههای عملی در روششناسی کیفی)، نشر جامعهشناسان، تهران.
 
-  Adger, N. (2000) “Social and Ecological Resilience: are They Related?” Progress in human geography, 24(3), pp. 347-364.
-  Adger, N. (1997) Sustainability and Social Resilience in Coastal Resource, Centre for Social and Economic Research on the Global Environment University of East Anglia and University College London, pp. 1-39.
-  Arefi, Mahyar, (2011) “Design for Resilient Cities, Reflections from a Studio”, In: Banerjee, Tidib & Loukaitou- Sideris (eds.), Companion to Urban Design, Routledge, Abingdon, 674-685.
-  Cinner, J.; Fuentes, M. M. P. B. and Randriamahazo, H. (2009) “Exploring social resilience in Madagascar’s marine protected areas”, In: Ecology and Society 14(1), 41. http://www.ecologyandsociety.org/vol14/iss1/art41/
-  Cumming, G. (2011) “Spatial resilience in social–ecological systems,” Landscape Ecol, 26(10), pp. 900-908.
-  Cutter, Susan l. et al. (2008) “Community and regional resilience: Perspectives from hazards disasters and emergency management, Community and Regional Resilience Initiative,” CARRI Research Report 1, pp. 1-19.
-  Desouza, Kevin C, H. & Flanery, Trevor (2013) “Designing, planning, and managing resilient cities: A conceptual framework,” Cities 35, pp. 89–99.
-  Godschalk, David R. (2003) “Urban Hazard Mitigation: Creating Resilient Cities,” Natural Hazards Review, 4 (3), pp. 136-143.
-  Gross, Jill Simone (2008) “Sustainability versus Resilience: What is the global urban future and can we plan for change?”, Comparative Urban Studies, Project Woodrow Wilson International Center for Scholars and the Fetzer Institute.
-  Holling, C., (1973) “Resilience and stability of ecological systems”, Annu. Rev. Ecol. Syst. 4, pp. 1–23.
-  John Lyon, Christopher (2011) Exploring dimensions of place- power and cultural in the social resilience of forest – dependent communites, Master Thesis, University of Alberta.
-  Karrholm, Mattias; Nylund, Katarina & Prieto de la Fuente, Paulina (2012) “Spatial resilience and urban planning: Addressing the interdependence of urban retail areas,” In: Cities. In press. Retrieved from:http://dx.doi.org.ezp.sub.su.se/10.1016/j.cities, pp. 121-130.
-  Keck, Markus & Sakdapolrak, Patrick (2013) “What is social resilience? Lessons learned and ways forward,” ERDKUNDE: Scientific Geography, 67(1), pp. 5-19.
-  Kuhlicke, C.; Steinfuhrer, A.; Begg, C.; Bianchizza, C.; Brundl, M.; Buchecker, M.; De Marchi, B.; Di Masso Tarditti, M.; Hoppner, C.; Komac, B.; Lemkow, L.; Luther, J.; McCarthy, S.; Pellizzoni, L.; Renn, O.; Scolobig, A.; Supramaniam, M.; Tapsell, S.; Wachinger, G.; Walker, G.; Whittle, R.; Zorn, M. & Faulkner, H. (2011) “Perspectives on social capacity building for natural hazards: outlining an emerging field of research and practice in Europe,” Environmental Science & Policy 14, pp. 804–814.
-  LaLone, Mary B. (2012) “Neighbors Helping Neighbors: An Examination of the Social Capital Mobilization Process for Community Resilience to Environmental isasters,” Journal of Applied Social Science, 6(2), pp. 209–237.
-  Lu, Peiwen; Stead, Dominic (2013) “Understanding the notion of resilience in spatial planning: A case study of Rotterdam, The Netherlands,” CITES, pp. 200–212.
-  Lucini, Barbara (2013) “Social capital and sociological resilience in megacities context, Catholic University of Sacred Heart, Milan, Italy,” International Journal of Disaster Resilience in the Built Environment, 4 (1), pp. 58-71
-  Maguire, B.; Hagan, P. (2007) “Disasters and communities: understanding social resilience,” the Australlian journal of emergency management, 22 (2), pp. 16-19.
-  Norris, F. H.; Stevens, S.P.; Pfefferbaum, B.; Wyche, K.F.; Pfefferbaum, R.L. (2008) “Community Resilience as a Metaphor, Theory, Set of Capacities, and Strategy for Disaster Readiness,” Am J Community Psychol 41, pp. 127–150.
-  Obrist, B.; Pfeiffer, C.; Henley, R. (2010) “Multi-layered social resilience: a new approach in mitigation research,” Prog. Dev. Stud. 10 (4), pp. 283–293.
-  Oxfam (2005) The tsunami’s impact on women, Oxfam International.
OXFORD advance learners dictionary (2005) 7th ed., Oxford university press.
-  Pelling, M. and High, C. (2005) “Understanding adaptation:what can social capital offer assessments of adaptive capacity?”, In: Global Environmental Change 15 (4), pp. 308–319.
-  Ross, Helen; Cuthill, Michael; Maclean, Kirsten; Jansen, Danni & Witt, Bradd (2010) Understanding, Enhancing and Managing for Social resilience at the regional scale: opportunities in north Queensland.
-  Sanders, Anne; Lim, Sungwoo; Sohn, Woosung (2008) “Resilience to Urban Poverty: Theoretical and Empirical Considerations for Population Health,” American Journal of Public Health, Vol. 98, No. 6, pp.1101-1106.
-  Sapirstein (2006) Social Resilience: The forgotten element in disaster reduction, Available on http://acds.co.za/Jamba/Sapirstein.pdf.
-  Shaw, Duncan; Scully, Judy & Hart, Tom (2014) “The paradox of social resilience: How cognitive strategies and coping mechanisms attenuate and accentuate resilience,” Global Environmental Change, 25, pp. 194–203.
-  Speranza, Ifejika Chinwe; Wiesmann, Urs & Rist, Stephan (2014) “An indicator framework for assessing livelihood resilience in the context of social–ecological dynamics,” Global Environmental Change, 28 (2), pp. 109-119.
-  Twigg, J. (2009) Characteristics of Disaster Resilient Community – A Guidance Note [interactive]. [accessed on 2014-10-01]. <http://discovery.ucl. c.uk/1346086/1/1346086.pdf>.
-  Voss, M. (2008) “The vulnerable can’t speak. An integrative vulnerability approach to disaster and climate change research,” In: Behemoth, 1 (3), pp. 39–56.
-  Vaderstoep, W.; Scott, D. & Johnston, Deirdre (2009) Research Methods for Everyday Life (Blending Qualitative and Quantitative Approaches), Published by Jossey-Bass A Wiley Imprint 989 Market Street, San Francisco, CA 94103— www.josseybass.com
-  Yee-Melichar, Darlene; Renwanz, Boyle; Andrea, J.; Wanek, Linda, B. & Pawlowsky, Sarah (2014) “Geriatric Rehabilitation and Resilience from a cultural perspective,” Geriatric Nursing xxx, pp. 451–454.
-  Zolli, Andrew (2012) “Learning to bounce back,” In: New York Times (2012, November 2)