دوره و شماره: دوره 10، شماره 19، زمستان 1396، صفحه 1-182 
1. برداشت ساختاری از مصادیق معماری

صفحه 5-22

10.30480/aup.2017.535

محسن فیضی؛ لیلا علیپور؛ اصغر محمدمرادی