دوره و شماره: دوره 8، شماره 15، تابستان 1394، صفحه 1-176