دوره و شماره: دوره 13، شماره 31، تابستان 1400، صفحه 1-126 
1. تحلیل ظرفیت نهادی توسعه شهری دانش‌بنیان اصفهان

صفحه 5-22

10.30480/aup.2021.2498.1481

مصطفی دهقانی؛ غلامرضا حقیقت نایینی؛ اسفندیار زبردست