دوره و شماره: دوره 11، شماره 21، بهمن 1397، صفحه 1-143 
تعامل ساختار مرکز پایتخت و جلفای نو در توسعه اصفهان در دوره شاه‌عباس اول

صفحه 5-22

10.30480/aup.2019.618

ارغوان پورنادری؛ محمود قلعه‌نویی؛ محمد سعید ایزدی؛ حسین پورنادری