دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. ارزیابی آموزش از نقطه نظر اساتید و دانشجویان در دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1399

10.30480/aup.2020.2886.1579

پیونیک سیمونی؛ مریم عباسی


2. حق ساکن بر مسکن در مجموعه‌های مسکونی شهری معاصر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آبان 1399

10.30480/aup.2020.2607.1511

زهرا صدریان؛ علیرضا مستغنی


3. رهیافتی بر جایگاه مدیریت تغییر در حفاظت از مناظر شهری تاریخی، بررسی موردی محدوده‌ی مرکزی بافت تاریخی قزوین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 دی 1399

10.30480/aup.2021.2754.1560

حنانه تاج احمدی تبریزی؛ علی زمانی فرد


5. تاثیر آب و گیاه در عملکرد اقلیمی نورگیرهای داخلی ساختمان بررسی موردی : ساختمان مسکونی واقع در شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1399

10.30480/aup.2021.2586.1506

فاطمه فخرالساعه؛ منصوره طاهباز؛ جواد دیواندری؛ هانیه صنایعیان


6. «بِینامعماری»؛ تبیین روابط میان یک اثر معماری با آثار دیگر بر پایه‌ی رویکرد «بینامتنیت»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 فروردین 1400

10.30480/aup.2021.3080.1640

مازیار قاسمی‌نیا؛ حسین سلطان زاده؛ ایمان رئیسی


7. غیررسمی بودگی شهری و ابعاد تبیین کننده آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1400

10.30480/aup.2021.3247.1684

محمدجواد نوری؛ اسفندیار زبردست


9. چارچوبی روش‌شناختی در شناسایی مسائل واجد ارزش پژوهش پیرامون «خاطره جمعی» در شهر ایرانی با اتخاذ رویکرد مسأله-محور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 تیر 1400

10.30480/aup.2021.3280.1691

سید عبدالهادی دانشپور؛ مهران علی الحسابی؛ مصطفی حسینی کومله