دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

رهیافتی بر جایگاه مدیریت تغییر در حفاظت از مناظر شهری تاریخی، بررسی موردی محدوده‌ی مرکزی بافت تاریخی قزوین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 دی 1399

10.30480/aup.2021.2754.1560

حنانه تاج احمدی تبریزی؛ علی زمانی فرد


ارزیابی کیفیت خدمات دیجیتال در دوره اپیدمی کووید 19 در ایران بر مبنای نظر شهروندان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اسفند 1400

10.30480/aup.2022.3904.1851

احسان حیدرزاده؛ محمدرضا حقی


طراحی راهروی ایمن در برابر تخریب ناشی از زلزله در ساختمان دانشکدۀ معماری و شهرسازی دانشگاه هنر در پردیس باغ ملی تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1401

10.30480/aup.2022.3079.1636

بهنود برمایه‌ور؛ علیرضا مستغنی؛ مسعود حسن‌زاده


کاربست مفاهیم موسیقی در معماری داخلی برای آموزش به کودکان 3 تا 7 سال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1401

10.30480/aup.2022.3151.1656

صبا سفیری؛ آرزو منشی زاده؛ نادیه ایمانی


ارجاعات صورت‌گرایانه به پیشینه‌ معماری ایران به‌منظور هویت‌بخشی به مسکن معاصر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1401

10.30480/aup.2022.3692.1793

پریسا سعیدی؛ ابوذر صالحی؛ محسن افشاری


خانواده بزرگ در مقابل رقابت و تناقض: بررسی موردی سکونتگاه غیررسمی مرتضی‌گرد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1401

10.30480/aup.2022.3950.1860

سارا احمدی؛ میترا حبیبی؛ مقصود فراستخواه


تاثیر تناسبات کالبدی بر عملکرد حرارتی ایوان‌ها در بافت تاریخی شیراز مبتنی بر بهبود شاخص آسایش حرارتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 تیر 1401

10.30480/aup.2022.3812.1820

جمشید کریم زاده؛ جمال الدین مهدی نژاد درزی؛ باقر کریمی