موضوعات = برنامه ریزی شهری
تحلیلی از وضعیت انتخاب مسکن کارگران مهاجر در مقایسه با کارگران غیر مهاجر در شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 شهریور 1401

10.30480/aup.2022.4176.1902

رضا اسدی؛ آتوسا مدیری؛ فرهاد حسینعلی؛ علی اکبر قلی زاده


شناخت و تحلیل موانع نهادی مشارکت شهروندان در فرایند برنامه‌ریزی توسعه شهری تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1401

10.30480/aup.2022.4212.1938

رعنا تقدسی؛ محمدحسین شریف‌زادگان


تدوین چارچوب سازماندهی همکاری بین‌‌شهرداری در ارائه خدمات عمومی منطقه‌‌ای؛ بررسی موردی: منطقه شهری مرکزی استان مازندران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آبان 1401

10.30480/aup.2022.4161.1899

پریسا عمرانی؛ ایرج اسدی؛ محمدرضا حق جو؛ مجید عبداللهی


بررسی ابعاد چهارگانه قدرت در توسعه مگامال‌های منطقه یک تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آبان 1401

10.30480/aup.2022.4471.1976

آسیه نیک بین؛ غلامرضا کاظمیان؛ محمدحسین شریف‌زادگان


غیررسمی بودگی شهری و ابعاد تبیین کننده آن

دوره 14، شماره 33، دی 1400، صفحه 5-29

10.30480/aup.2021.3247.1684

محمدجواد نوری؛ اسفندیار زبردست