موضوعات = طراحی شهری
واکاوی گونه- ریخت‌شناسیک سیر دگردیسی بُن‌پارهای بافت تاریخی شهرقدیم لار

دوره 15، شماره 37، دی 1401، صفحه 49-72

10.30480/aup.2022.3903.1849

فاطمه ارغوان؛ سهند لطفی؛ مهسا شعله؛ خلیل حاجی پور