کلیدواژه‌ها = میراث معماری
بررسی نقش شبکه‌های اجتماعی در حفاظت از منظر شهری تاریخی تهران: ارزش‌ها، ادراک شهر و روایت هویت محلی

دوره 16، شماره 42، فروردین 1403، صفحه 111-133

10.30480/aup.2023.4711.2027

ندا شفیعی؛ غلامرضا کیانی ده‌کیانی؛ شهریار ناسخیان؛ احسان آقابابایی