نویسنده = �������������� ��������
سنجش تأثیر مولفه‌های آموزش عملگرا بر ارتقای برنامة درسی در دورة کارشناسی معماری در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 شهریور 1401

10.30480/aup.2022.3847.1833

مجید یزدانی؛ علیرضا رضوانی؛ محسن وفامهر؛ محمد حسن خادم زاده