نویسنده = ���������������� ���������� ��������
منظر روستایی: مرور نظام‌مند مفاهیم و زمینه‌های موضوعی

دوره 15، شماره 38، فروردین 1402، صفحه 23-42

10.30480/aup.2022.4095.1890

مژگان قربان‌زاده؛ سید حسن تقوائی؛ سعید نوروزیان ملکی