نویسنده = ���������� �������������� ��������������
تحلیل ظرفیت نهادی توسعه شهری دانش‌بنیان اصفهان

دوره 13، شماره 31، تیر 1400، صفحه 5-22

10.30480/aup.2021.2498.1481

مصطفی دهقانی؛ غلامرضا حقیقت نایینی؛ اسفندیار زبردست