نویسنده = ������������ ������ ����������
معماری بومی در سکونتگاه های دره طالقان؛ نگاهی به مسکن روستایی طالقان

دوره 4، شماره 7، بهمن 1390، صفحه 5-24

10.30480/aup.2012.161

سید بهشید حسینی؛ مجید ضیایی؛ جواد حق شناس؛ لیلی مهدیار؛ مریم حسینی