نویسنده = ������������������ �������� ��������������
روش شناخت چنددانشی معماری خانه های تاریخی ایران نمونه موردی بررسی 87 خانه تاریخی در شش شهر کشور

دوره 6، شماره 12، فروردین 1393، صفحه 117-133

10.30480/aup.2014.105

محمدرضا حائری مازندرانی؛ علیرضا ملکوتی؛ شبنم السادات اسماعیلی