نویسنده = �������������� ����������������
ارزیابی پایداری کاربری اراضی کلانشهر تهران بر اساس تلفیق مدل های ANP و Fuzzy DEMATEL گروهی

دوره 5، شماره 9، مهر 1391، صفحه 5-23

10.30480/aup.2012.142

اسفندیار زبردست؛ احمـد خلیــلی؛ موسی پژوهان؛ ایوب انصاری