نویسنده = �������������� ����������
اندیشه معماری در آیینه نظریه های معاصر معماری

دوره 6، شماره 12، فروردین 1393، صفحه 77-95

10.30480/aup.2014.103

نادیه ایمانی؛ نگار صبوری


تحلیلی بر روش، مراتب و پیامدهای «فهم اثر معماری»

دوره 4، شماره 8، فروردین 1391، صفحه 23-36

10.30480/aup.2012.153

نادیه ایمانی؛ محبوبه مؤمنی رنانی