نویسنده = �������������� ���������������� ��������
نقش و تأثیر عناصر طراحی در کیفیت آسایش حرارتی فضاهای باز شهری بررسی موردی: طراحی پیاده راه طمقاچی ها در کاشان

دوره 9، شماره 18، خرداد 1396، صفحه 59-80

10.30480/aup.2017.512

نرگس احمدپور کلهرودی؛ محمدرضا پورجعفر؛ محمدجواد مهدوی نژاد؛ سمیرا یوسفیان