نویسنده = محسن فیضی
شاخصه سبک‌های متداول نماهای آپارتمان‌های مسکونی در تهران معاصر

دوره 14، شماره 32، مهر 1400، صفحه 49-66

10.30480/aup.2021.2812.1571

محبوبه سادات مرتضوی؛ فاطمه مهدیزاده سراج؛ محسن فیضی


آموزش برداشت آگاهانه از نمونه‌های معماری: رویکردها و راهکارها

دوره 11، شماره 22، خرداد 1398، صفحه 91-106

10.30480/aup.2019.691

لیلا علیپور؛ محسن فیضی؛ اصغر محمد مرادی؛ غلامرضا اکرمی


برداشت ساختاری از مصادیق معماری

دوره 10، شماره 19، دی 1396، صفحه 5-22

10.30480/aup.2017.535

محسن فیضی؛ لیلا علیپور؛ اصغر محمدمرادی